Osobní stránky zaměstnanců

zpět

RNDr. Karel Hrach, Ph.D.

fotka nenalezena

Kontakt

Velká Hradební 15, pracovna 2.03 (1.poschodí)

email: karel.hrach(a)ujep.cz

tel: +420 47 528 4250

Konzultace

Pro ZS 2018/2019

pondělí

15:00-16:00

úterý 08:00-09:50 

 

 

Požadavky k zápočtům pro akademický rok 2017/2018

Obecně požaduji dodržení docházky dle platného Studijního a zkušebního řádu.

Prezentace z výuky viz sekce Studium / Studijní materiály.

 

KF/MVF5, KE/MVE5 (prezenční, ZS - v LS navazuje předmět Výzkumné metody...)

KOPA/MVP5,MVV5 (prezenční, ZS - v LS navazuje předmět Výzkum..., resp. Výzkumné metody...)

 • písemný test (10 otázek vždy se třemi možnostmi odpovědi), splněno při nadpolovičním počtu správných odpovědí

KF/MVFK5, KE/MVEK5 (kombinovaná forma, pouze ZS)

Informační systémy (kombinovaná forma, ZS / LS, všechny obory)

KOPA/MVVK5 (kombinovaná forma, pouze ZS)

 • splnění průběžných úkolů

Informační systémy (prezenční, ZS / LS, všechny obory)

KF/VMF5, KE/VME5 (prezenční, LS - navazuje na Metody vědecké práce)

KOPA/VYOV5,VYMP5 (prezenční, LS - navazuje na Metody vědecké práce)

předměty v angličtině

 • ústní přezkoušení (praktické zvládnutí úkolů u počítače)

 

Návrhy témat na BP pro KF (obor Fyzioterapie)

Poznámka: Témata vhodná pro studenty, kteří na střední škole absolvovali výuku matematiky (nejlépe ty, kteří ji zakončili maturitní zkouškou).

Analýza opakovaných měření při laboratorním vyšetření stability

ANOTACE: Design opakovaných měření znamená, že jednotlivé subjekty jsou měřeny opakovaně, a to vždy při různých podmínkách, jejichž vliv je předmětem zkoumání. (Příkladem je situace, kdy bychom sledovali vybraný parametr stability u každého probanda při stoji spatném, stoji na pravé noze a stoji na levé noze.) Je tak porušen princip nezávislosti jednotlivých měření, což vyžaduje speciální techniku následného zpracování dat. Cílem práce je aplikovat tento design na měření stability pomocí dynamometrické desky Kistler.

Analýza opakovaných pozorování při laboratorním vyšetření stability

ANOTACE: Design opakovaných pozorování znamená, že každý subjekt je pozorován opakovaně při stejných podmínkách, jejichž vliv je předmětem zkoumání. (Příkladem je situace, kdy bychom sledovali vybraný parametr stability u každého probanda ve stejném postoji několikrát po sobě.) Je tak porušen princip nezávislosti jednotlivých měření, což vyžaduje speciální techniku následného zpracování dat. Cílem práce je aplikovat tento design na měření stability pomocí dynamometrické desky Kistler.

Curriculum vitae

 • Mgr, MFF UK Praha, obor Pravděpodobnost a matematická statistika (1992)
 • MSc., Limburské univerzitní centrum, Hasselt-Diepenbeek, Belgie, obor Biostatistika (1993)
 • RNDr., Ph.D., MFF UK Praha, obor Matematická statistika (2000)
 • 1992-2011 FSE UJEP (kromě 2004-2005 VŠEM Praha) - výuka statistiky, ale i matematiky a příbuzných aplikovaných předmětů, působení ve funkcích (vedoucí katedry, proděkan na FSE, prorektor na VŠEM)
 • 1994-2004 spolupráce s centrem EuroMISE při ÚI AV ČR Praha jako bio-statistik
 • od r. 2011 FZS UJEP (do r. 2012 jako ÚZS) - statistik, funkce: předseda AS FZS (2012-2015), proděkan pro studium (2015-2016), spolupráce s klinikami UJEP (zpracování dat)
 • v minulosti příležitostně též výuka na jiných VŠ (ČVUT - pracoviště Děčín), od r. 2016 spolupráce s FŽP ČZU Praha jako statistik

Certifikáty

Členství v:

 

Publikační činnost

Grantové aktivity (výběr z oblasti bio-statistiky)

 • Řešitel (za FZS UJEP) grantu IGA MZ č. NT13883-4_2012 „Korelace parametrů multimodální monitorace sekundárního poranění mozku a jeho léčby u pacientů s kraniocerebrálním poraněním a subarachnoidálním krvácením“ (hlavní řešitel Prof.Sameš, Krajská zdravotní a.s., období 2012-2015).
 • Řešitel (za FZS UJEP) grantu IGA MZ č. NT14448-3/2013 „Změny frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem" (hlavní řešitel Prof.Sameš, Krajská zdravotní a.s., období 2013-2015).

Publikační činnost (výběr z oblasti bio-statistiky)

 • Hrach K.: Comparison of Survival Between Two Groups Using Software SAS, S-PLUS and STATISTICA. In: International Journal of Medical Informatics, vol.45 (nos.1,2), s. 31-33, ISSN 1386-5056, 1997. [SCOPUS] [PMID:9291016]
 • Hrach K.: Time Series - Bayesian Analysis of AR(1) and AR(2) Processes. Poster na mezinárodní konferenci BIOSIGNAL 2000, příspěvek v konferenčním sborníku Analysis of Biomedical Signals and Images, ISBN 80-214-1610-6, VUT Brno, 2000.
 • Hrach K., Tomečková M., Reissigová J., Zvárová J.: Analysis of Data from a Longitudinal Study on Risk Factors of Atherosclerosis. Poster na mezinárodním kongresu  MEDINFO, abstrakt v Proceedings of the 10th World Congress on Medical Informatics, s.996, ISBN 1-58603-194-5, Londýn, 2001.
 • Kahleová R.,..., Hrach K.,…: Essential Hypertension in Adolescents: Association with Insulin Resistance and with Metabolism of Homocysteine and Vitamins. In: American Journal of Hypertension, 15 (10 Pt 1), s. 857-864, 2002. [SCOPUS] [PMID:12372672]
 • Tomečková M., Hrach K., Stanovská Z., Zvárová J., Boudík F.: Survival Analysis of the Hypertensive Men in the Longitudinal Study of Risk Factors of Atherosclerosis. In: Journal of Hypertension, Vol. 21 Suppl. 4, 2003, p. 58 (ISSN: 0263-6352), Milano, 2003.
 • Boudík F.,…, Hrach K.,…: Primary Prevention of Coronary Artery Disease among Middle Aged Men in Prague: Twenty-Year Follow-up Results. In: Atherosclerosis, Vol. 184, pp. 86-93, ISSN: 0021-9150, Elsevier, USA, 2006. [SCOPUS] [PMID:16755990]
 • Šumník Z.,…, Hrach K.,…: The Muscle-Bone Unit in Adulthood: Influence of Sex, Height, Age and Gynecological History on the Bone Mineral Content and Muscle Cross-Sectional Area. In: Journal of Musculoskeletal Neuronal Interactions, Vol. 6/2, pp.195-200, ISSN: 11087161, 2006. [SCOPUS] [PMID:16849832]
 • Hrach K.: Základy biostatistiky s využitím Excelu, učebnice, 48 s., ISBN: 978-80-7414-398-4,  UJEP Ústí n.L., 2011.
 • Djakow J.,..., Hrach K.,...: Effectiveness of Sequencing Selected Exons of DNAH5 and DNAI1 in Diagnosis of Primary Ciliary Dyskinesia. In: Pediatric Pulmonology, ISSN: 8755-6863, 2012. [SCOPUS] [PMID:22416021]
 • Zolal A.,..., Hrach K.,...: The Use of Diffusion Tensor Images of the Corticospinal Tract in Intrinsic Brain Tumor Surgery: A Comparison with Direct Subcortical Stimulation. In: Neurosurgery, ISSN: 0148-396X, 2012. [SCOPUS] [PMID:22534425]
 • Buchtelová, E., Vaníková, K., Hrach, K.: Vliv svalových dysbalancí na postavení pánve u karatistů. Příspěvek na konferenci Pohyb a zdravie, Trenčín, 16.-17. 4. 2012. In: Pohyb a zdravie, s. 432-441, ISBN: 978-80-8075-544-7, 2012.
 • Kynštová, H., Pecharová, P., Hrach, K.: Pohybová terapie osob se schizofrenní poruchou. Příspěvek na konferenci Pohyb a zdravie, Trenčín, 16.-17. 4. 2012. In: Pohyb a zdravie, s. 497-508, ISBN: 978-80-8075-544-7, 2012.
 • Vaníková, K., Buchtelová, E., Hrach, K.: Vliv operace prsu na pohybový systém. Příspěvek na konferenci Pohyb a zdravie, Trenčín, 16.-17. 4. 2012. In: Pohyb a zdravie, s. 567-574, ISBN: 978-80-8075-544-7, 2012.
 • Buchtelová E., Hrach K., Jelínek M.: Srovnání svalových dysbalancí v oblasti pánve a postavení pánve u karatistů a nekaratistů středního školního věku. Poster na konferenci DISPORTARE, České Budějovice 20. 9. 2012. In: Studia Kinanthropologica, XIII (3), s. 172-179, ISSN: 1213-2101, 2012.
 • Broul M.,..., Hrach K.: Výsledky prvních 500 radikálních, roboticky asitovaných prostatektomií v Centru robotické urologie Krajská zdravotní a.s. Příspěvek na 58. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP, Vítkovice 1. 11. 2012. Abstrakt in: Česká urologie, 16 (Suppl 1), s.19-20, ISSN: 1211-8729, 2012.

 • Hrach K.: Ukázky prezentace statistických výsledků biomedicínského výzkumu pomocí grafů. Příspěvek na 4. ročníku konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“, Ústí n.L. – Větruše, 23. 5. 2013, In: Sborník abstrakt.
 • Schraml, J., Broul, M., Čegan, M., Hrach, K.: Zhodnocení patologických výsledků z pohledu urologa po radikální prostatektomii z důvodu karcinomu prostaty i při "normálních" hodnotách PSA. In: Česká urologie, 17(2), s.118 -123, ISSN: 1211-8729, 2013.
 • Hrach, K.: Repeated measures design analysed with ANOVA tools in MS-Excel. Poster na 34.ročníku konference ISCB, Mnichov, 25.-29. 8. 2013, abstrakt in: Abstract Book.
 • Hrach, K. [editor Sborníku]: Ukázka zpracování škálovaných otázek dle Likerta technikou celkového skóre. Příspěvek na konferenci "Nové trendy ve zdravotnických vědách", FZS UJEP Ústí n.L., 16. 10. 2013, In: Sborník, ISBN: 978-80-7414-614-5.
 • Tichý, M., Buchtelová, E., Čeřovský, Z., Hrach, K. [spoluautor a editor], Jelínek, M., Vaníková, K.: Laboratorní měření ve fyzioterapii I. Monografie FZS UJEP, 2013, ISBN: 978-80-7414-673-2.

 • Hrach, K.: Repeated observations design analysed with ANOVA tools in MS-Excel. Poster na 35.ročníku konference ISCB, Vídeň, 24.-28. 8. 2014, abstrakt in: Abstract Book.
 • Hrach, K.: Progress of bilateral monitoring - case study. Poster na 35.ročníku konference ISCB, Vídeň, 24.-28. 8. 2014, abstrakt in: Abstract Book.
 • Hrach, K.: Biomedicínské časové řady versus shluková analýza. Příspěvek na 2. mezinárodní konferenci FZS 16. 10. 2014, abstrakt ve sborníku Nové trendy ve zdravotnických vědách II, s. 26, ISBN: 978-80-7414-746-3.
 • Hrach, K., Vaníková, K.: Development of the Range of Movement in the Shoulder Joint Following Breast Mastectomy and Tumorectomy. 9. mezinárodní kongres ISPRM (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine), Berlin, 19.-23. 6. 2015, abstrakt in: Journal of Rehabilitation Medicine, Supplement 54 (2015), s. 255, ISSN 1650-1977.
 • Hrach, K.: Příklady zpracování dat pro opakovaná měření ve fyzioterapii. Příspěvek na 3. mezinárodní konferenci FZS, 14. 10. 2015.
 • Hrach, K.: Ventriculo-peritoneal shunt surgery and diffusion tensor imaging - statistical results. Příspěvek na 9. mezinárodním statistickém kongresu, 28. 10. - 1. 11. 2015, Antalya, abstrakt in: Abstract Book.
 • Hrach, K.: Progress of monitoring after decompression – time series and cluster analysis. Příspěvek na 9. mezinárodním statistickém kongresu, 28. 10. - 1. 11. 2015, Antalya, abstrakt in: Abstract Book.
 • Hrach, K.: Analýza opakovaných měření – ukázková data z měření na dolních končetinách. In: Tichý, M., Buchtelová, E., Čeřovský, Z., Dončevová, L., Hrach, K. [editor], Jelínek, M.: Laboratorní měření ve fyzioterapii II - Analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu. 2015, monografie FZS UJEP, 89 s.,  ISBN 978-80-7414-983-2 .
 • Vaníková, K., Hrach, K.: Vývoj rozsahů pohybu ramenního kloubu po ablaci prsu a po tumorektomii. In: Zdravotnícke listy, 4/2 (2016), s. 6-10, ISSN 1339-3022.
 • Chrásková, J., Hrach, K.: Ukázky aplikace shlukové analýzy ve zdravotnickém výzkumu. Příspěvek na 4. mezinárodní konferenci FZS UJEP, 20. 10. 2016 (aktivní vystoupení, sborník abstraktů).
 • Čeřovský, Z., Jelínek, M., Hrach, K.: Vstupní parametry a jejich vliv při měření pomocí QUALISYS 3D. Příspěvek na 4. mezinárodní konferenci FZS UJEP, 20. 10. 2016 (sborník abstraktů).

Zajímavosti závěrem...


Konference ISCB 2014 ve Vídni:

Výukový pobyt ERASMUS v Estonsku, duben 2014:

Konference ISCB 2013 v Mnichově:

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP