Osobní stránky zaměstnanců

zpět

PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D.

fotka nenalezena

proděkan pro studium

odborný asistent

Kontakt

email: katerina.ticha@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4230

mobil: +420 602 510 821

Konzultace

AKADEMICKÝ ROK 2017/18

konzultační hodiny:

úterý 13 - 15h

čtvrtek:13 - 14h

 

LETNÍ SEMESTR 2018

PREZENČNÍ FORMA STUDIA -  STUDIJNÍ OBOR FYZIOTERAPIE

 

KF/SPF45

Fyzioterapie v indikační oblasti revmatologie revmatoidní artritis, M. Bechtěrev, artróza DK (Sanatorium Beethoven – bude upřesněno) – dle plánu praxe: sraz v 7.20 na recepci

kineziologický rozbor vybraného klienta, techniky měkkých tkání, vyšetření kloubní vůle, mobilizace, cvičení v UKŘ, OKŘ, PNF, využití thera-bandu v rámci konceptu dle Brüggera, využití overballu, fyzioballu)

 

KF/FZ25

přednášky

 1. Fyziologické mechanismy uplatňující se ve fyzioterapii.
 2. Specifika zátěžové adaptace u pacienta s ICHS.
 3. Fyzioterapie v kardiochirurgii.
 4. Fyzioterapie u pacienta s ICHS.
 5. Fyzioterapie poruch metabolismu.
 6. Fyzioterapie v revmatologii – osteoartroza DK
 7. Fyzioterapie v revmatologii – MB, RA.
 8. Fyzioterapie v geriatrii, KRBS.
 9. Fyzioterapie v onkologii.

Samostudium: Fyzioterapie u osteoporózy.

Požadavky zkoušku: ústní zkouška z tematických okruhů a základní terminologie:

 1. 1. Fyzioterapeutické postupy na ARO a JIP
  1. kineziologický rozbor pacienta,
  2. prostředky fyzioterapie, bazální stimulace, cíl terapie.
 1. 2. Fyzioterapeutické postupy v indikační oblasti chirurgie – kardiochirurgie
  1. nejčastější indikace k operaci,
  2. předoperační příprava, pooperační postupy,
  3. operační komplikace.
 1. 3. Fyzioterapeutické postupy v indikační oblasti chirurgie – amputace
  1. nejčastější indikace k operaci,
  2. kinezioterapie, péče o pahýl, protézování,
  3. rozdělení amputářů do funkčních skupin.
 1. 4. Fyzioterapeutické postupy v indikační oblasti gynekologie – těhotenství
  1. tělesné změny vyvolané těhotenstvím,
  2. zásady a přínos pohybové aktivity v těhotenství,
  3. doporučení pohybové aktivity v těhotenství.
 1. 5. Fyzioterapeutické postupy u popálenin
  1. popáleninové trauma,
  2. popáleniny dle hloubky zasažení,
  3. časná a pozdní fyzioterapie.
 1. 6. Fyzioterapeutické postupy u popálenin – jizvy
  1. typy jizev,
  2. fáze hojení jizev,
  3. terapie a ošetření jizev.
 1. 7. Respirační fyzioterapie
  1. základní terminologie, proces plicní ventilace, dýchací svaly a sektory,
  2. obstrukční/restrikční poruchy dýchání.
 1. 8. Respirační fyzioterapie
  1. vyšetření z pohledu fyzioterapeuta: anamnéza, kineziologický rozbor, antropometrie hrudníku,
  2. dechové trenažéry: rozdělení, jejich možnosti a způsoby použití.
 1. 9. Respirační fyzioterapie
  1. úlevové polohy, techniky kontroly kašle,
  2. autogenní drenáž, aktivní cyklus dechových technik,
  3. vyšetření fyzické kondice: 6MWT.
 1. 10. Cystická fibróza
  1. definice, respirační projevy onemocnění,
  2. další nejčastější patologické projevy CF,
  3. diagnostika a léčba.
 1. 11. CHOPN x astma bronchiale
  1. definice onemocnění, etiologie a epidemiologie, klinický obraz onemocnění,
  2. rozdělení onemocnění, srovnání CHOPN a astma,
  3. léčba.

   

  1. 12. Adaptace na tělesnou zátěž
   1. funkční anatomie srdce, velký a malý krevní oběh, hodnoty TK, TF,
   2. adaptace krevního oběhu a dechového systému na tělesnou zátěž,
   3. metabolická adaptace, adaptace imunitního systému na tělesnou zátěž.
 1. 13. Fyzioterapie v kardiochirurgii
  1. převodní systém srdeční, vertebroviscerální vztahy,
  2. předoperační příprava,
  3. pooperační rehabilitační postupy (1 - 4. fáze fyzioterapie).
 1. 14. Fyzioterapie u ICHS akutní forma
  1. klinické formy ICHS, diagnostika, terapie,
  2. fyzioterapie u pacienta s infarktem myokardu (1 - 2. fáze fyzioterapie),
  3. fyzioterapie u pacienta s infarktem myokardu (3 - 4. fáze fyzioterapie).
 1. 15. Fyzioterapie u poruch metabolismu
  1. anatomie a fyziologie pankreatu, patofyziologie onemocnění,
  2. fyzioterapie u DM. 1. a 2. typu,
  3. komplikace DM, režimová opatření.
 1. 16. Fyzioterapie v revmatologii - koxartróza
  1. kineziologie chůze,
  2. fyzioterapie u koxartrózy – stadium dekompenzace,
  3. Fyzioterapie u koxartrózy – stadium kompenzace.
 1. 17. Fyzioterapie v revmatologii - gonartrozy
  1. anatomie kolenního kloubu (kosti, svaly, vazy),
  2. fyzioterapie u gonartrozy – stadium dekompenzace,
  3. Fyzioterapie u gonartrozy – stadium kompenzace.
 1. 18. Fyzioterapie v revmatologii – revmatoidní artritis (RA)
  1. anatomie ruky a zápěstí (kosti, svaly, vazy)
  2. fyzioterapie u RA – stadium dekompenzace,
  3. fyzioterapie u RA – stadium kompenzace, režimová opatření.
 1. 19. Fyzioterapie v revmatologii - M. Bechtěrev (MB)
  1. anatomie hrudníku (popis Th obratle, vazy, svaly)
  2. fyzioterapie u MB – stadium dekompenzace,
  3. fyzioterapie u MB – stadium kompenzace.
 1. 20. Fyzioterapie u osteoporózy
  1. kostní tkáň, stavba obratlového těla, odbourávání kosti,
  2. rozdělení osteoporózy,
  3. fyzioterapie dle stadia a závažnosti onemocnění,
  4. prevence.
 1. 21. Fyzioterapie v geriatrii
  1. funkční změny pohybového aparátu, změny v řízení svalu,
  2. věk člověka, geriatrické syndromy, geriatrická křehkost,
  3. zásady výběru pohybových aktivit ve stáří.
 1. 22. Fyzioterapie u KRBS
  1. obecná stavba kosti,
  2. klinický obraz jednotlivých stadií,
  3. fyzioterapie dle klinického obrazu KRBS.
 1. 23. Fyzioterapie v onkologii
  1. anatomie a funkce lymfatického systému,
  2. specifika fyzioterapie onkologických pacientů,
  3. parametry pro úpravu rehabilitačního režimu,
  4. fyzioterapeutické postupy, kontraindikace.
 1. 24. Fyzioterapie u žen po operaci prsu
  1. anatomie prsní žlázy,l
  2. předoperační příprava,
  3. pooperační fyzioterapie – fáze hospitalizace, fáze rekonvalescence,
  4. terapie lymfedemu.

Zkouška: v termínech vypsaných v systému STAG (1. a 2 část  zkouškového období LS 2018

Student si vylosuje 2 otázky

Doporučená literatura:

BECHYNĚ, M a R. BECHYŇOVÁ., 1997. Mízní otok – lymfedém, komplexní terapie. vyd.  Praha: Phlebomedika. 320 s. ISBN 80-9012981-1.

DOBEŠ, M. a M. MICHKOVÁ., 1997. Učební text k základnímu kursu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (měkké, mobilizační techniky). 1. vyd. Havířov: Domiga. 72 s. ISBN 80-962222-1-8.

JEBAVÁ, Z., 1994.  Míčkování. Praha: Adonis. 39 s.

KOLÁŘ, P. et al., 2009. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd.Praha:Galén. 713s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOL. AUTORŮ., 1993. Komplexní léčba bolesti v onkologii. 1.vyd. Jinočany: H+H.24s.

KOPECKÝ, J., J. SUMEROVÁ a P. KOPECKÁ., 2000. Rehabilitace po operacích prsů. Ostrava: Zdravotně – sociální fakulta Ostravské Univerzity. 62 s. ISBN 807042-322-6.

LEWITT, K., 2003. Manipulační léčba v myoskeletární medicíně. Praha:Sdělovací technika, ve spolupráci s ČLS JEP. ISBN 80-86645-04-5.

PAVLŮ, D., 2002. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: CERM, 2002. 239 s. ISBN 80-7204-266-1.

TRÁVNÍČKOVÁ – KITTLEROVÁ, O., V. HRADIL a J. VACEK., 2004. Rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózou. 1. vyd.  Praha: Triton. 87 s. ISBN 80-7254-485-3.

VÉLE, F., 1997.  Kineziologie pro klinickou praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing.,271s. ISBN 80-7169-256-519.

VÉLE, F., 2006. Kineziologie. 2.vyd. Praha: Triton, 2006. 376 s. ISBN 80-7254-837-9.

VORLÍČEK, J., 2000.  Praktická onkologie vybrané kapitoly. 1.vyd. Praha:Grada Publishing.339s.

Další odborná literatura:

GÚTH, A. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. 2. vyd. Bratislava: Liečreh. 1998. 442 s. ISBN 80-88932-02-05.

GÚTH, A. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov I, II. Bratislava: Liečreh. Gúth. 2005. 400 s. ISBN 80-88932-16.

VORLÍČEK, J. Praktická onkologie vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 339 s.

 

KF/FZ25

cvičení

PNF – základní facilitační mechanismy, 1. a 2. diagonála pro HK – manuální kontakt, základní vzorce, pohybové komponenty, svalové komponenty

Studenti se střídají po třech týdnech u Dr.Buchelové a Dr.Charvátové

Doporučená literatura:

HOLUBÁŘOVÁ, J. a D. PAVLŮ., 2007.  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. vyd. Praha: Karolinum. 115 s. ISBN 978-80-246-1294-2.

Požadavky na udělení zápočtu:

Aktivní účast na výuce seminářů, 80% účast, prokázání získaných praktických dovedností

 

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA  - STUDIJNÍ OBOR FYZIOTERAPIE

 

KF/FOK5 – semináře

Specifika fyzioterapie onkologických pacientů

Parametry pro úpravu rehabilitačního režimu

Fyzioterapeutické postupy, kontraindikace

Fyzioterapie u žen po operaci prsu

Využití therabandu se zřetelem na koncept dle A.Brüggera

Reedukace hybnosti pletence HK - PNF (základní facilitační mechanismy, 1. a 2. diagonála pro HK – manuální kontakt, základní vzorce, pohybové komponenty, svalové komponenty)

 

Požadavky na udělení zápočtu:

80% aktivní účast na výuce seminářů

 

Doporučená literatura:

Bechyně, M a R. Bechyňová., 1997. Mízní otok – lymfedém, komplexní terapie. vyd.  Praha: Phlebomedika. 320 s. ISBN 80-9012981-1.

JEBAVÁ, Z., 1994.  Míčkování. Praha: Adonis. 39 s.

KOLÁŘ, P. et al., 2009. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd.Praha:Galén. 713s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOL. AUTORŮ., 1993. Komplexní léčba bolesti v onkologii. 1.vyd. Jinočany: H+H.24s.

Kopecký, J., J. Sumerová A p. Kopecká., 2000. Rehabilitace po operacích prsů. Ostrava: Zdravotně – sociální fakulta Ostravské Univerzity. 62 s. ISBN 807042-322-6.

Klener, P., 2002. Klinická onkologie. Praha: Gálén. ISBN 80-7262-151-3.

LEWITT, K., 2003. Manipulační léčba v myoskeletární medicíně. Praha:Sdělovací technika, ve spolupráci s ČLS JEP. ISBN 80-86645-04-5.

PAVLŮ, D., 2002. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: CERM, 2002. 239 s. ISBN 80-7204-266-1.

Trávníčková – Kittlerová, O., V. Hradil a j. Vacek., 2004. Rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózou. 1. vyd.  Praha: Triton. 87 s. ISBN 80-7254-485-3.

VÉLE, F., 1997.  Kineziologie pro klinickou praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing.,271s. ISBN 80-7169-256-519.

VÉLE, F., 2006. Kineziologie. 2.vyd. Praha: Triton, 2006. 376 s. ISBN 80-7254-837-9.

VORLÍČEK, J., 2000.  Praktická onkologie vybrané kapitoly. 1.vyd. Praha:Grada Publishing.339s.

 

 

Témata bakalářské práce v akademickém roce 2017/18

 1. Fyzioterapie jako součást primární a sekundární prevence u ischemické choroby srdeční

Zásady pro vypracování :

a)     Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku využití fyzioterapie v prevenci ICHS

b)     Kineziologický rozbor – vyšetření kardiovaskulárního systému fyzioterapeutem, hodnocení hemodynamických parametrů (TK, TF) v reakci na pohybovou zátěž – před a po ukončení fyzioterapeutické intervence, kontrolní hodnocení, porovnání zjištěných hemodynamických parametrů

c)     Stanovení krátkodobého a dlouhodobého plánu fyzioterapie na základě výsledků vstupního a výstupního kineziologického rozboru

 

Seznam doporučené literatury:

MÁČEK, M. a J. RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 245 s., ISBN 978-80-7262-695-3.

MÁČEK, M. a L. SMOLÍKOVÁ. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Brno: NCONZO Brno, 2010. 154 s., ISBN 978-80-7013-527-3.

MARŠÁLEK, P. Interna a geriatrie pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty - studijní opora pro bakalářské a magisterské studium. Ústí nad Labem: UJEP 2011, 116 s., elektronický dokument. pdf – interní studijní opora

MARŚÁLEK, P. Rehabilitace po akutních koronárních syndromech. Praha: Triton, 2006. 122 s., ISBN 80-7254-740-2.

NAVRÁTIL, L. a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2008. 424 s., ISBN 978-80-247-2319-8.

NEUMANNOVÁ, K. a V. KOLEK a kol. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc - Možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. Praha: Mladá fronta, 2012. 171 s., ISBN 978-80-2042-617-8.

PERUŠIČOVÁ, J. a J. RYBKA. Trendy soudobé diabetologie, svazek 4. Praha: Galén, 2000. Kapitola Diabetes a fyzická aktivita, s. 29-58, ISBN 80-7262-072-X.

RYŠAVÝ, Z. a J.  BROŽ a kol. Diabetes a sport. Praha, Maxdorf , 2012. 183 s., ISBN 978-80-7345-289-6

SVOBODA, L. a A. MAHROVÁ. Pohyb jako součást léčby dialyzovaných a transplantovaných pacientů. Praha, Kroměříž: Triton. 2009. 271 s., ISBN 978-80-7387-147-5.

ŠKAPÍK, M., a kol. Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství. Praha: Grada, 1994. 152 s., ISBN 80-7169-130-5.

 

 1. 2. Komplexní přínos fyzické aktivity pro kvalitu života klienta s diabetes mellitus

 

Zásady pro vypracování :

a)     Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku využití fyzické aktivity u klienta s diabetes melitus

b)     Kineziologický rozbor, sledování hodnot glykemie v reakci na pohybovou zátěž – před a po ukončení fyzioterapeutické intervence, kontrolní hodnocení, porovnání zjištěných hodnot

c)     Stanovení krátkodobého a dlouhodobého plánu fyzioterapie na základě výsledků vstupního a výstupního kineziologického rozboru

 

Seznam doporučené literatury:

DOBEŠ, M. a M. MICHKOVÁ. Učební text k základnímu kursu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (měkké, mobilizační techniky). 1. vyd. Havířov: Domiga, 1997. 72 s. ISBN 80-962222-1-8.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletární medicíně. 5. vyd. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2003. 411 s. ISBN 8086645045.

PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: CERM, 2002. 239 s. ISBN 80-7204-266-1.

MÁČEK, M. a J. RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 245 s., ISBN 978-80-7262-695-3.

MARŠÁLEK, P. Interna a geriatrie pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty - studijní opora pro bakalářské a magisterské studium. Ústí nad Labem: UJEP 2011, 116 s., elektronický dokument. pdf – interní studijní opora

NAVRÁTIL, L. a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2008. 424 s., ISBN 978-80-247-2319-8.

PERUŠIČOVÁ, J. a J. RYBKA. Trendy soudobé diabetologie, svazek 4. Praha: Galén, 2000. Kapitola Diabetes a fyzická aktivita, s. 29-58, ISBN 80-7262-072-X.

RYŠAVÝ, Z. a J.  BROŽ a kol. Diabetes a sport. Praha, Maxdorf , 2012. 183 s., ISBN 978-80-7345-289-6

 

 1. 3. Komplexní fyzioterapie po ablaci prsu, terapie lymfedemu

Zásady pro vypracování :

a)     Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku využití fyzioterapie u žen po operaci prsu

b)     Kineziologický rozbor, vyšetření před operačním zákrokem, po operaci a po ukončení fyzioterapeutické intervence, kontrolní hodnocení zjištěných hodnot v průběhu fyzioterapie

c)     Porovnání vyšetřených hodnot (antropometrie, goniometrie, statické, dynamické vyšetření pohybového systému, pohybového stereotypu, ev. 3D analýza pohybu)

d)     Stanovení krátkodobého a dlouhodobého plánu fyzioterapie na základě výsledků vstupního a výstupního kineziologického rozboru

 

Seznam doporučené literatury :

Bechyně, M a R. Bechyňová. Mízní otok – lymfedém, komplexní terapie. vyd.  Praha: Phlebomedika, 1997. 320 s. ISBN 80-9012981-1.

DOBEŠ, M. a M. MICHKOVÁ. Učební text k základnímu kursu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (měkké, mobilizační techniky). 1. vyd. Havířov: Domiga, 1997. 72 s. ISBN 80-962222-1-8.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

Kopecký, J., J.Sumerová a P. Kopecká. Rehabilitace po operacích prsů. Ostrava: Zdravotně – sociální fakulta Ostravské Univerzity, 2000. 62 s. ISBN 807042-322-6.

PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: CERM, 2002. 239 s. ISBN 80-7204-266-1.

Trávníčková – Kittlerová, O., V. Hradil a j. Vacek. Rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózou. 1. vyd. Praha: Triton, 2004. 87 s. ISBN 80-7254-485-3.

VÉLE, F. Kineziologie. 2.vyd. Praha: Triton, 2006. 376 s. ISBN 80-7254-837-9.

 

 1. 4. Fyzioterapie při revmatoidní artritidě dospělých

Zásady pro vypracování :

a)     Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku fyzioterapie při revmatoidní artritidě dospělých

b)     Kineziologický rozbor, hodnocení funkce pohybového systému, soběstačnosti před a po ukončení fyzioterapeutické intervence, kontrolní hodnocení zjištěných hodnot v průběhu fyzioterapie

c)     Porovnání vyšetřených hodnot (antropometrie, goniometrie, statické, dynamické vyšetření pohybového systému, vyšetření úchopu )

d)     Stanovení krátkodobého a dlouhodobého plánu fyzioterapie na základě výsledků vstupního a výstupního kineziologického rozboru

 

Seznam doporučené literatury:

DOBEŠ, M. a M. MICHKOVÁ. Učební text k základnímu kursu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (měkké, mobilizační techniky). 1. vyd. Havířov: Domiga, 1997. 72 s. ISBN 80-962222-1-8.

JEBAVÁ, Z. Míčkování. Praha: Adonis, 1994. 39 s.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

PAVELKA, K. a J. ROVENSKÝ. Klinická revmatologie. Galen, 2003.

ŠKAPÍK, M., a kol. Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství. Praha: Grada, 1994. 152 s., ISBN 80-7169-130-5.

 1. 5. Vliv celoživotní rehabilitace při morbus Bechtěrev

 

Zásady pro vypracování :

a)     Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku rehabilitace u morbus Bechtěrev

b)     Kineziologický rozbor, statické, hodnocení dechových funkcí před a po ukončení fyzioterapeutické intervence, kontrolní hodnocení zjištěných parametrů v průběhu fyzioterapie

c)     Porovnání vyšetřených hodnot (antropometrie, goniometrie, statické, dynamické vyšetření pohybového systému, hodnocení dechových funkcí)

d)     Stanovnení krátkodobého a dlouhodobého plánu fyzioterapie na základě výsledků vstupního a výstupního kineziologického rozboru

 

Seznam doporučené literatury:

DOBEŠ, M. a M. MICHKOVÁ. Učební text k základnímu kursu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (měkké, mobilizační techniky). 1. vyd. Havířov: Domiga, 1997. 72 s. ISBN 80-962222-1-8.

JEBAVÁ, Z. Míčkování. Praha: Adonis, 1994. 39 s.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

PAVELKA, K. a J. ROVENSKÝ. Klinická revmatologie. Galen, 2003.

ŠKAPÍK, M., a kol. Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství. Praha: Grada, 1994. 152 s., ISBN 80-7169-130-5.

 

 1. 6. Rehabilitace u syndromu bolestivého ramene

Zásady pro vypracování :

a)     Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku fyzioterapie syndromu bolestivého ramene

b)     Kineziologický rozbor (antropometrie, goniometrie, statické, dynamické vyšetření pohybového systému, pohybový stereotyp) před a po ukončení fyzioterapeutické intervence, kontrolní hodnocení zjištěných parametrů v průběhu fyzioterapie

c)     Porovnání vyšetřených hodnot (antropometrie, goniometrie, statické, dynamické vyšetření pohybového systému, pohybový stereotyp)

d)     Stanovení krátkodobého a dlouhodobého plánu fyzioterapie na základě výsledků vstupního a výstupního kineziologického rozboru

 

Seznam doporučené literatury:

DOBEŠ, M. a M. MICHKOVÁ. Učební text k základnímu kursu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (měkké, mobilizační techniky). 1. vyd. Havířov: Domiga, 1997. 72 s. ISBN 80-962222-1-8.

JEBAVÁ, Z. Míčkování. Praha: Adonis, 1994. 39 s.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

PAVELKA, K. a J. ROVENSKÝ. Klinická revmatologie. Galen, 2003.

ŠKAPÍK, M., a kol. Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství. Praha: Grada, 1994. 152 s., ISBN 80-7169-130-5.

TRNAVSKÝ, K., a M. SEDLÁČKOVÁ. Syndrom bolestivého ramene. Galen, 2000.

 

 1. 7. Nové postupy a metody ve fyzioterapii, osobní zkušenost

Zásady pro vypracování :

a)     Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku využití moderních fyzioterapeutických konceptů, metod a postupů

b)     Kineziologický rozbor zpracovaný vzhledem k popisovanému fyzioterapeutickému konceptu před a po ukončení fyzioterapeutické intervence, kontrolní hodnocení zjištěných hodnot v průběhu fyzioterapie

c)     Porovnání vyšetřených hodnot

d)     Stanovnení krátkodobého a dlouhodobého plánu fyzioterapie na základě výsledků vstupního a výstupního kineziologického rozboru

 

Seznam doporučené literatury:

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: CERM, 2002. 239 s. ISBN 80-7204-266-1.

ROCK, C. M., S a P. KRUEGER. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému. 1. vyd. Zurich: Dr. Brugger-Institut. 2000. 144 s. ISBN 3-905407-01-9.

TICHÝ, M. Dysfunkce kloubu I. 1. vyd. Praha: Miroslav Tichý, 2005. 119 s. ISBN 80-239-55-23-3.

TICHÝ, M. Dysfunkce kloubu II. 1. vyd. Praha: Miroslav Tichý, 2006. 123 s. ISBN 80-239-7742-3.

 

 1. 8. Fyzioterapie při artróze kloubů dolních končetin

 

Zásady pro vypracování :

a)     Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku fyzioterapie při artróze kloubů dolních končetin

b)     Kineziologický rozbor (antropometrie, goniometrie, statické, dynamické vyšetření kloubu, pohybový stereotyp) před a po ukončení fyzioterapeutické intervence, kontrolní hodnocení zjištěných hodnot v průběhu fyzioterapie

c)     Porovnání funkce kloubu (antropometrie, goniometrie, statické, dynamické

vyšetření kloubu, pohybový stereotyp)

d)     Stanovení krátkodobého a dlouhodobého plánu fyzioterapie na základě výsledků vstupního a výstupního kineziologického rozboru

 

Seznam doporučené literatury:

GÚTH, A. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. 2. vyd. Bratislava: Liečreh. 1998. 442 s. ISBN 80-88932-02-05.

GÚTH, A. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov I, II. Bratislava: Liečreh. Gúth. 2005. 400 s. ISBN 80-88932-16.

DOBEŠ, M. a M. MICHKOVÁ. Učební text k základnímu kursu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (měkké, mobilizační techniky). 1. vyd. Havířov: Domiga, 1997. 72 s. ISBN 80-962222-1-8.

JEBAVÁ, Z. Míčkování. Praha: Adonis, 1994. 39 s.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: CERM, 2002. 239 s. ISBN 80-7204-266-1.

VÉLE, F. Kineziologie. 2.vyd. Praha: Triton, 2006. 376 s. ISBN 80-7254-837-9.

 

 1. 9. Rehabilitace po kardiochirurgických operacích

Zásady pro vypracování :

d)     Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku využití fyzioterapie v kardiochirurgii

e)     Kineziologický rozbor – vyšetření kardiovaskulárního systému fyzioterapeutem, hodnocení hemodynamických parametrů (TK, TF) v reakci na pohybovou zátěž – před a po ukončení fyzioterapeutické intervence, kontrolní hodnocení, porovnání zjištěných hemodynamických parametrů

f)      Stanovení krátkodobého a dlouhodobého plánu fyzioterapie na základě výsledků vstupního a výstupního kineziologického rozboru

 

Seznam doporučené literatury :

MÁČEK, M. a J. RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 245 s., ISBN 978-80-7262-695-3.

MÁČEK, M. a L. SMOLÍKOVÁ. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Brno: NCONZO Brno, 2010. 154 s., ISBN 978-80-7013-527-3.

MARŠÁLEK, P. Interna a geriatrie pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty - studijní opora pro bakalářské a magisterské studium. Ústí nad Labem: UJEP 2011, 116 s., elektronický dokument. pdf – interní studijní opora

MARŚÁLEK, P. Rehabilitace po akutních koronárních syndromech. Praha: Triton, 2006. 122 s., ISBN 80-7254-740-2.

NAVRÁTIL, L. a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2008. 424 s., ISBN 978-80-247-2319-8.

NEUMANNOVÁ, K. a V. KOLEK a kol. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc - Možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. Praha: Mladá fronta, 2012. 171 s., ISBN 978-80-2042-617-8.

PERUŠIČOVÁ, J. a J. RYBKA. Trendy soudobé diabetologie, svazek 4. Praha: Galén, 2000. Kapitola Diabetes a fyzická aktivita, s. 29-58, ISBN 80-7262-072-X.

RYŠAVÝ, Z. a J.  BROŽ a kol. Diabetes a sport. Praha, Maxdorf , 2012. 183 s., ISBN 978-80-7345-289-6

SVOBODA, L. a A. MAHROVÁ. Pohyb jako součást léčby dialyzovaných a transplantovaných pacientů. Praha, Kroměříž: Triton. 2009. 271 s., ISBN 978-80-7387-147-5.

ŠKAPÍK, M., a kol. Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství. Praha: Grada, 1994. 152 s., ISBN 80-7169-130-5.

Curriculum vitae

ZAMĚSTNÁNÍ

2004 - dosud odborná asistentka FZS UJEP

2005 - 2011 zástupce vedoucí Katedry fyzioterapie a ergoterapie ÚZS UJEP

2011 - 2014 vedoucí Katedry fyzioterapie a ergoterapie FZS UJEP

2014 - 2015 proděkan pro studium FZS UJEP

2015 – 2016 tajemník katedry

2016 – dosud proděkan pro studium FZS UJEP

Působení v rámci UJEP

2011 – 2013 člen AS UJEP

2012 – 2014 člen AS FZS UJEP

2010 - 2015 předseda Disciplinární komise FZS UJEP

2014 – 2015 předseda Stipendijní komise FZS UJEP

2014 – 2015 předseda Studijní komise FZS UJEP

2014 – dosud člen Grantové komise FZS UJEP

10/2012 – 4/2015 koordinátor inovací na FZS (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Univerzitní

centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“ reg.č. CZ

1.0.7/2.2.00/29.0023)

2016 - 2017 předseda Disciplinární komise FZS UJEP

2016 - dosud předseda Stipendijní komise FZS UJEP

2016 - dosud předseda Studijní komise FZS UJEP

2014 – dosud zástupce FZS - Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí ČR

Spoluřešitel: IP 2014

Název: Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví B 5345, studijního oboru Fyzioterapie 5342 T004

 

Spoluřešitel projektu IGA FZS:

Název: Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců

Garant projektu: STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ FZS 2014:

Název: Fyzioterapie pro ženy po operaci prsu v období rekonvalescence jako prevence vzniku poruch pohybového systému v oblasti pletence horní končetiny

Řešitel: IP 2015

Název: Podpora odborné kvalifikace akademických pracovníků FZS UJEP

Řešitel: IP 2015

Název: Profilace a inovace studijních programů v prezenční i kombinované formě studia na FZS UJEP

 

Certifikáty

ODBORNÉ KURZY

Rehaspring Čelákovice: 1 – 6/2015 Certifikovaný kurs MZČR Proprioceptivní nervosvalová facilitace Mgr. Jiřina Holubářová

Rehaspring Čelákovice: Refresh Proprioceptivní nervosvalová facilitace: Mgr. Jiřina Holubářová - 2013

SM SYSTÉM - Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle MUDr. Smíška - MUDr. Richard Smíšek - 2012

Využití proprioceptivní neuromuskulární facilitace: Bc. Marcela Sekyrová -2011

Postura a dýchání, integrovaný systém: PhDr. Čumpelík, Ph.D. – 2011

Terapeutické využití Kinesiotapu: PhDr. Čemusová, Ph.D. - 2011

Problematika ramenního pletence v ambulanci fyzioterapeuta: PaedDr. Švejcar - 2009

Odborný seminář: Kineziologický rozbor - 2007

Odborný seminář: Hluboký stabilizační systém - 2007

Základní principy metody R.Brunkow: PhDr. Špringrová, Ph.D. - 2007

Léčebné rehabilitační postupy dle L.Mojžíšové: J. Novotná - 2002

 

Publikační činnost

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

VANÍKOVÁ, Kateřina a Zuzana RUŽICKOVÁ, 2017. Fyzioterapie v indikačních oblastech I. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně , Fakulta zdravotnických studií. ISBN 978-80-7561-059-1.

VANÍKOVÁ, Kateřina, BUCHTELOVÁ, Eva a Tereza HORČICOVÁ, 2016. Fyzioterapie u žen po operaci prsu. Rehabilitácia, LIII, 4, s. 274 - 284. ISSN 0375-922.

VANÍKOVÁ, Kateřina a Karel Hrach (2016). Vývoj rozsahů pohybu ramenního kloubu po ablaci prsu a po tumorektomii. In: VANÍKOVÁ Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2016, s. 6 - 10. ISBN 978-80-8075-544-7.

HRACH, Karel a Kateřina VANÍKOVÁ (2015). Development of the Range of Movement in the Shoulder Joint Following Breast Mastectomy and Tumorectomy. 9. mezinárodní kongres ISPRM (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine), Berlin, 19 - 23. 6. 2015, abstrakt In: Journal of Rehabilitation Medicine, Supplement 54 (2015), s. 255, ISSN 1650-1977.

VANÍKOVÁ, Kateřina a Zdeněk, HAVEL (2015). Vliv somatických faktorů na výkonnost studentek Fyzioterapie FZS UJEP v Ústí n. L. Studia sportiva. FSS MU Brno. ISSN1802 – 7679.

JELÍNEK, Marek, Zdeněk HAVEL, Jana CHRÁSKOVÁ a Kateřina VANÍKOVÁ. Jak psát závěrečné práce na FZS UJEP. 2. přeprac. a dopl. vyd. Ed. Z. Čeřovský. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2014.

 

BUCHTELOVÁ, Eva, Kateřina VANÍKOVÁ a Marek Jelínek. Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 21-22. ISBN 978-80-7414-746-3.

 

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Karel HRACH. Vliv operace prsu na pohybový systém. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 39-40. ISBN 978-80-7414-746-3.

 

BUCHTELOVÁ Eva, Kateřina VANÍKOVÁ a Marek JELÍNEK. Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců. In 14. Ústecká rehabilitační konference. ISBN 978-80-87562-18-5, 2014, 1. vyd., s. 7.

 

KORFOVÁ WENCLOVÁ, Jitka, Eva BUCHTELOVÁ a Kateřina VANÍKOVÁ. Hodnocení vlivu pravidelné zátěže u tenistů v mladším školním věku. In 14. Ústecká rehabilitační konference. ISBN 978-80-87562-18-5, 2014, 1. vyd., s. 7.

 

VANÍKOVÁ, Kateřina, Hana KYNŠTOVÁ a Zdeněk HAVEL (2013). Porovnání tělesné zdatnosti jako úrazové prevence u studentek fyzioterapie a ergoterapie a obecné populace. Prevence úrazů, otrav a násilí. ISSN 1801-0261.

2013:

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Marek JELÍNEK. Analýza pohybu v ramenním kloubu ve směru abdukce a zevní rotace u žen po operaci prsu - 3D analýza pohybu. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 1. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 132-138. ISBN 978-80-7414-614-5.

 

TICHÝ, Miroslav, Eva BUCHTELOVÁ, Zdeněk ČEŘOVSKÝ, Karel HRACH, Marek JELÍNEK a Kateřina VANÍKOVÁ. Laboratorní měření ve fyzioterapii I. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, 83 s. ISBN 978-80-7414-673-2.

 

HAVEL, Zdeněk a Kateřina VANÍKOVÁ (2013). Srovnání výkonnosti studentek studijního oboru TVS a Fyzioterapie v motorických testech na UJEP. Studia sportiva. FSS MU Brno. ISSN1802 – 7679.

 

BUCHTELOVÁ, Eva, Miroslav TICHÝ a Kateřina  VANÍKOVÁ. Influence of muscular imbalances on pelvic position and lumbarlordosis: a theoretical basis. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation 1–2, 2013. pp 25 – 36. ISSN 1804-7181.   

2012:

BUCHTELOVÁ, E.;VANÍKOVÁ, K.; HRACH,K. Vliv svalových dysbabalancí na postavení pánve u karatistů. In: BUCHTELOVÁ. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012, s. 432-441. ISBN 978-80-8075-544-7.

VANÍKOVÁ, K.; BUCHTELOVÁ, E.; HRACH,K. Vliv operace prsu na pohybový systémtů. In: VANÍKOVÁ. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012, s. 567-574. ISBN 978-80-8075-544-7.

 

2010:

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Fyzioterapie při poruchách temporomandibulárního kloubu.Rehabilitácia, XLVII, 2010, č. 2, s. 73-79. ISSN 0375 -0922.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Rehabilitace v oblasti chodidla u dětí školního věku.Rehabilitácia, XLVII, 2010 , č.3, s.145-152. ISSN 0375 -0922.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ,E., ŠLECHTOVA,D.Vliv operace prsu na pohybový systém. Rehabilitácia,XLVII, 2010 , č.3, s.177-186. ISSN 0375 -0922.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ,E., ŠLECHTOVA,D.Komplexní fyzioterapie u žen po operaci prsu.Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha:ČLS JEP, 2010, ročník 17.s.150-154.

 

2009:

Studentská vědecká konference – FTVS UK Praha, 16. 4. 2009, příspěvek:POSTER:

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Patologické změny rozsahu kyčelních rotací. In Sborník Studentská vědecká konference Praha: FTVS UK, 2009.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ,E. Vliv operace prsu na pohybový systém. Studentská vědecká konference Praha: FTVS UK, 2009.

KONFERENCE REHABILITACE – ÚZS UJEP v Ústí nad Labem, č. akce J00703/08 – 12.2.2009, příspěvek:

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Funkční vztahy významnějších vzdálených anatomických oblastí a pánevního dna.In TICHÝ, M. (ed.)Rehabilitace I. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s.11-15. ISBN 978-80-7414-115-7.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Svalová nerovnováha a její ovlivňování. In TICHÝ, M. (ed.)Rehabilitace I. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s. 44-54. ISBN 978-80-7414-115-7.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Kompenzační programy. In TICHÝ, M. (ed.)RehabilitaceI. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. ISBN 978-80-7414-115-7.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ, E Vliv operace prsu na pohybový systém. In TICHÝ, M. (ed.)Rehabilitace I. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s. 6-10. ISBN 978-80-7414-115-7.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Hodnocení tělesného sebepojetí u dětí staršího školního věku . In KINESIS, SALUS, EDUCATIO 2009. Ústí nad Labem PF: 2009. s. 24-31. ISBN 978-80-7414-233-8.

 

2008:

Konference: Pohyb, výchova a zdraví, UJEP v Ústí nad Labem (2007) příspěvek:

BUCHTELOVÁ,E., DOULÍK,P., HAJER,M., PYŠNÁ,J., ŠKODA,J.,VANÍKOVÁ,K. Svalová nerovnováha v oblasti pánve u karatistů. In NOSEK, M. (ed.) Pohyb, výchova a zdraví. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. s. 89-93. ISBN 978-80-7044-978-3.

PYŠNÁ,J.,BUCHTELOVÁ,E.,DOULÍK,P.,HAJER,M.,ŠKODA,J.,VANÍKOVÁ,K. Viscerovertebrální vztahy. In NOSEK, M. (ed.) Pohyb, výchova a zdraví. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. ISBN 978-80-7044-978-3.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ,E., DOULÍK,P., HAJER,M., PYŠNÁ,J., ŠKODA,J. Pohybová aktivita jako jeden z činitelů ovlivňující zdraví onkologických pacientů.In NOSEK, M. (ed.) Pohyb, výchova a zdraví. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. s. 121-125. ISBN 978-80-7044-978-3.

EXERCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS Banská Bystrica 2008

ŠKODA, J., DOULÍK, P., TAŠNEROVÁ, Ž., BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ, K.:Kvalita života jako epistemologický a výzkumný problém.In Sborník EXERCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS Banská Bystrica: Univerzita M.Bela, 2008. ISBN 978-80-8083-541-5.

ŠKODA, J., DOULÍK, P., TAŠNEROVÁ, Ž., BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ, K.:Výzkum vybraných objektivních parametrů kvality života mládeže ve věku 14 – 16let. In Sborník EXERCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS Banská Bystrica: Univerzita M.Bela, 2008. ISBN 978-80-8083-541-5.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ, K. Svalová dysbalance u funkčních poruch pohybového systému. In PYŠNÝ L. Kvalita života II. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. str. 147 -157. ISBN 978-80-7414-045-7.

VANÍKOVÁ,K.,BUCHTELOVÁ,E. Fyzioterapie u žen po operaci prsu jako prostředek zlepšení kvality života. In PYŠNÝ L. Kvalita života II.Ústí nad Labem: UJEP, 2008.str. 90 -97. ISBN 978-80-7414-045-7.

PYŠNÁ,J., BUCHTELOVÁ, E.VANÍKOVÁ,K. Dětský aerobic. In PYŠNÝ L. Kvalita života II.Ústí nad Labem: UJEP, 2008. str. 115-118. ISBN 978-80-7414-045-7.

 

2006:

VANÍKOVÁ, K. Multidisciplinární přístup v prevenci, diagnostice a terapie karcinomu prsu. In Multidisciplinární přístupy pomáhajících profesí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2007. ISBN 978-80-7044-858-8.(kapitola v knize)

 

1. autorka instruktážní videokazety „Cvičení pro ženy po operaci prsu“, Praha, 2003

2. autorka informační brožury „Fyzioterapie u žen po operaci prsu“, Teplice, 2003

3. autorka studijní opory pro výuku Fyzikální terapie, Fyzioterapie I - IV.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP