Osobní stránky zaměstnanců

zpět

PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D.

fotka nenalezena

proděkan pro studium

odborný asistent

Kontakt

email: katerina.ticha@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4230

mobil: +420 602 510 821

Konzultace

AKADEMICKÝ ROK 2017/18

ZIMNÍ SEMESTR 2017

STUDIJNÍ OBOR FYZIOTERAPIE - PREZENČNÍ FORMA STUDIA

 

KF/FT15, KFE/FT082 - přednášky

Úvod do studia, základní rozdělení, aspekty moderní fyzikální terapie.

Účinky fyzikálních podnětů, obecné zásady volby fyzikální terapie.

Indikace, kontraindikace fyzikální terapie, zásady bezpečnosti.

Termoterapie.

Hydroterapie.

Inhalace.

Klasická masáž.

Mechanoterapie.

Požadavky na udělení zápočtu:

a) splnění požadavků vyučujících, kteří vedou výuku cvičení,

b) úspěšné splnění zápočtového testu (leden 2018),

c) v případě nesplnění zápočtového testu – ústní přezkoušení – leden, únor 2018

 

Samostudim:

Termoregulace

Doporučená literatura:

Bechyně, M a R. Bechyňová., 1997. Mízní otok – lymfedém, komplexní terapie. vyd. Praha: Phlebomedika. 320 s. ISBN 80-9012981-1.

EVANS, M., S.FRANSEN a R.,OXENFORD., 2001. Masáže - Masáže, Aromaterapie, Shiatsu, Reflexologie. Praha: Grada.

CÁPKO, J., 1998. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha: Grada. 394 s. ISBN 80-7169-341-3.

JANDOVÁ, D., 2009.  Balneologie vyd. Praha: Grada. 404 s. ISBN 978-80-247-2820-9.

JANDOVÁ, R., J. KANDAS., 1997. Inhalační léčba. 1. vyd. Brno: IDVPZ. 49 s. ISBN 80-7013-252-3.

KOLÁŘ, P. et al., 2009. Rehabilitace v klinické praxi 1. vyd.Praha:Galén. 713s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KŘETÍNSKÁ, Z., 2000.  Hydroterapie:indikace racionální volba, kontraindikace. Olomouc.

PODĚBRADSKÝ, J a R. PODĚBRADSKÁ., 2009.  Fyzikální terapie – manuál a algoritmy. Praha: Grada Publishing, a.s. 218s. ISBN 978 -80 – 247 – 2899 -5.

PODĚBRADSKÝ, J. a J. VAŘEKA., 1998.  Fyzikální terapie I. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 262 s. ISBN 80-7169-661.

 

 

KF/FZ15, KFE/FZ081(cvičení)

 1. Kineziologický rozbor
 2. Automobilizace krční, hrudní páteře
 3. Automobilizace bederní páteře a pánve
 4. Brűgger koncept – využití therabandu

Požadavky na udělení zápočtu:

a) prokázání praktických dovednost – leden, únor 2018

b) zápočet za splnění předmětu KF/FZ15, KFE/FZ081 uděluje Mgr.Lhotská  (splněné požadavky vyučujících, kteří vedou cvičení – Mgr.Bredlová, Mgr.Lhotská, Dr.Tichá + zápočtové požadavky

Mgr.Lhotské)

 

Doporučená literatura:

GÚTH, A., 1998. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. 2. vyd. Bratislava: Liečreh. 442 s. ISBN 80-88932-02-05.

GÚTH, A., 2005.  Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov I, II. Bratislava: Liečreh. Gúth. 400 s. ISBN 80-88932-16.

KOLÁŘ, P. et al., 2009. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén. 713s. ISBN 978-80-7262-657-1.

LEWIT, K., 2003.  Manipulační léčba v myoskeletární medicíně. 5. vyd. Praha: ČLS J. E. Purkyně. 411 s. ISBN 8086645045.

PAVLŮ, D., 2002.  Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: CERM. 239 s. ISBN 80-7204-266-1.

RAŠEV, E., 1992. Škola zad. Praha: Direkt, 1992. 222 s. ISBN 80-900272-6-1.

RYCHLÍKOVÁ, E., 2002.  Funkční poruchy kloubů končetin. 1. vyd. Praha: Grada-Avicenum. 256 s. ISBN 8024702371.

VÉLE, F., 2006. Kineziologie. 2. vyd. Praha: Triton, 2006. 376 s. ISBN 80-7254-837-9.

 

 

KF/FZ35 (cvičení)

  1. PNF – dolní končetina -1. diagonála DK.
  2. PNF – dolní končetina -2. diagonála DK.
  3. PNF – trup, pánev a hlava.
  4. PNF – posilovací a relaxační techniky.

Požadavky na udělení zápočtu:

a) prokázání praktických dovednost – leden, únor 2015

b) zápočet za splnění předmětu FZ35 uděluje Dr.Buchtelová (splněné požadavky vyučujících,

kteří vedou cvičení – Dr.Buchtelová Dr.Tichá + zápočtové požadavky Dr.Buchtelové)

Doporučená literatura:

HOLUBÁŘOVÁ, J. a D. PAVLŮ., 2007.  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. vyd. Praha: Karolinum. 115 s. ISBN 978-80-246-1294-2.


STUDIJNÍ OBOR FYZIOTERAPIE - KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

KF/FTK5 - semináře

Prezentace kazuistiky (v rámci konzultace):

Kazuistika (max. 10 min) – charakteristika vybraného postupu, diagnóza pacienta (klienta), anamnéza (vzhledem k použitému postupu fyzikální terapie), indikace lékaře (doporučení FT), průběh terapie, výsledky, doporučení další intervence

Témata pro zpracování (max. 10 min, 2 studenti  – výběr tématu při první konzultaci

(29. 9.2017)

Použití lokálního tepla

Použití lokálního chladu

Ultrafialové záření

Galvanoterapie

Iontoforeza, TENS

Kombinovaná terapie

Nízkofrekvenční terapie

Téma dle vlastního výběru (zajímavá zkušenost, postup z Vašeho pracoviště)

Požadavky na udělení zápočtu: prezentace vybrané problematiky – prosinec 2017

Požadavky na zkoušku: písemný test - leden 2018

Doporučená literatura:

Bechyně, M a R. Bechyňová., 1997. Mízní otok – lymfedém, komplexní terapie. vyd. Praha: Phlebomedika. 320 s. ISBN 80-9012981-1.

EVANS, M., S.FRANSEN a R.,OXENFORD., 2001. Masáže - Masáže, Aromaterapie, Shiatsu, Reflexologie. Praha: Grada.

CÁPKO, J., 1998. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha: Grada. 394 s. ISBN 80-7169-341-3.

JANDOVÁ, D., 2009.  Balneologie vyd. Praha: Grada. 404 s. ISBN 978-80-247-2820-9.

JANDOVÁ, R., J. KANDAS., 1997. Inhalační léčba. 1. vyd. Brno: IDVPZ. 49 s. ISBN 80-7013-252-3.

KOLÁŘ, P. et al., 2009. Rehabilitace v klinické praxi 1. vyd.Praha:Galén. 713s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KŘETÍNSKÁ, Z., 2000.  Hydroterapie:indikace racionální volba, kontraindikace. Olomouc.

PODĚBRADSKÝ, J a R. PODĚBRADSKÁ., 2009.  Fyzikální terapie – manuál a algoritmy. Praha: Grada Publishing, a.s. 218s. ISBN 978 -80 – 247 – 2899 -5.

PODĚBRADSKÝ, J. a J. VAŘEKA., 1998.  Fyzikální terapie I. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 262 s. ISBN 80-7169-661.

 

KF/FZK5 přednášky

Fyzioterapie v kardiochirurgii.

Fyzioterapie u pacienta s ICHS.

Fyzioterapie CHOPN.

Fyzioterapie poruch metabolismu.

Fyzioterapie v revmatologii.

 

KF/FZK5 - cvičení

Základní facilitační mechanismy konceptu PNF.

PNF – horní končetina.

PNF – posilovací a relaxační techniky.

 

Samostudium:

Fyziologické mechanismy uplatňující se ve fyzioterapii.

Specifika zátěžové adaptace u pacienta s ICHS.

Fyzioterapie v geriatrii

Fyzioterapie v onkologii.

Fyzioterapie u osteoporózy.

Brüggerův koncept – využití thera-bandu.

Míčková facilitace.

Požadavky na udělení zápočtu:

a)      prokázání praktických dovedností – zkouškové období ZS 2017

b)     ústní přezkoušení - zkouškové období ZS 2017

Doporučená literatura:

GÚTH, A., 1998. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. 2. vyd. Bratislava: Liečreh. 442 s. ISBN 80-88932-02-05.

GÚTH, A., 2005.  Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov I, II. Bratislava: Liečreh. Gúth. 400 s. ISBN 80-88932-16.

KOLÁŘ, P. et al., 2009. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén. 713s. ISBN 978-80-7262-657-1.

LEWIT, K., 2003.  Manipulační léčba v myoskeletární medicíně. 5. vyd. Praha: ČLS J. E. Purkyně. 411 s. ISBN 8086645045.

PAVLŮ, D., 2002.  Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: CERM. 239 s. ISBN 80-7204-266-1.

RAŠEV, E., 1992. Škola zad. Praha: Direkt, 1992. 222 s. ISBN 80-900272-6-1.

RYCHLÍKOVÁ, E., 2002.  Funkční poruchy kloubů končetin. 1. vyd. Praha: Grada-Avicenum. 256 s. ISBN 8024702371.

VÉLE, F., 2006. Kineziologie. 2. vyd. Praha: Triton, 2006. 376 s. ISBN 80-7254-837-9.

 

3. KF/FYZ2K - cvičení

Základní facilitační mechanismy konceptu PNF.

PNF – dolní končetina, pánev, trup

PNF – posilovací a relaxační techniky.

Požadavky na udělení zápočtu:

a)      prokázání praktických dovedností – zkouškové období ZS 2017

Doporučená literatura:

HOLUBÁŘOVÁ, J. a D. PAVLŮ., 2007.  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. vyd. Praha: Karolinum. 115 s. ISBN 978-80-246-1294-2.

PAVLŮ, D., 2002.  Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: CERM. 239 s. ISBN 80-7204-266-1.

Curriculum vitae

ZAMĚSTNÁNÍ

2004 - dosud odborná asistentka FZS UJEP

2005 - 2011 zástupce vedoucí Katedry fyzioterapie a ergoterapie ÚZS UJEP

2011 - 2014 vedoucí Katedry fyzioterapie a ergoterapie FZS UJEP

2014 - 2015 proděkan pro studium FZS UJEP

2015 – 2016 tajemník katedry

2016 – dosud proděkan pro studium FZS UJEP

Působení v rámci UJEP

2011 – 2013 člen AS UJEP

2012 – 2014 člen AS FZS UJEP

2010 - 2015 předseda Disciplinární komise FZS UJEP

2014 – 2015 předseda Stipendijní komise FZS UJEP

2014 – 2015 předseda Studijní komise FZS UJEP

2014 – dosud člen Grantové komise FZS UJEP

10/2012 – 4/2015 koordinátor inovací na FZS (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Univerzitní

centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“ reg.č. CZ

1.0.7/2.2.00/29.0023)

2016 - dosud předseda Disciplinární komise FZS UJEP

2016 - dosud předseda Stipendijní komise FZS UJEP

2016 - dosud předseda Studijní komise FZS UJEP

2014 – dosud zástupce FZS - Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí ČR

Spoluřešitel: IP 2014

Název: Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví B 5345, studijního oboru Fyzioterapie 5342 T004

 

Spoluřešitel projektu IGA FZS:

Název: Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců

Garant projektu: STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ FZS 2014:

Název: Fyzioterapie pro ženy po operaci prsu v období rekonvalescence jako prevence vzniku poruch pohybového systému v oblasti pletence horní končetiny

Řešitel: IP 2015

Název: Podpora odborné kvalifikace akademických pracovníků FZS UJEP

Řešitel: IP 2015

Název: Profilace a inovace studijních programů v prezenční i kombinované formě studia na FZS UJEP

 

Certifikáty

ODBORNÉ KURZY

Rehaspring Čelákovice: 1 – 6/2015 Certifikovaný kurs MZČR Proprioceptivní nervosvalová facilitace Mgr. Jiřina Holubářová

Rehaspring Čelákovice: Refresh Proprioceptivní nervosvalová facilitace: Mgr. Jiřina Holubářová - 2013

SM SYSTÉM - Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle MUDr. Smíška - MUDr. Richard Smíšek - 2012

Využití proprioceptivní neuromuskulární facilitace: Bc. Marcela Sekyrová -2011

Postura a dýchání, integrovaný systém: PhDr. Čumpelík, Ph.D. – 2011

Terapeutické využití Kinesiotapu: PhDr. Čemusová, Ph.D. - 2011

Problematika ramenního pletence v ambulanci fyzioterapeuta: PaedDr. Švejcar - 2009

Odborný seminář: Kineziologický rozbor - 2007

Odborný seminář: Hluboký stabilizační systém - 2007

Základní principy metody R.Brunkow: PhDr. Špringrová, Ph.D. - 2007

Léčebné rehabilitační postupy dle L.Mojžíšové: J. Novotná - 2002

 

Publikační činnost

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

1. autorka instruktážní videokazety „Cvičení pro ženy po operaci prsu“, Praha, 2003

2. autorka informační brožury „Fyzioterapie u žen po operaci prsu“, Teplice, 2003

3. autorka studijní opory pro výuku Fyzikální terapie, Fyzioterapie I - IV.

VANÍKOVÁ, Kateřina a Karel Hrach (2016). Vývoj rozsahů pohybu ramenního kloubu po ablaci prsu a po tumorektomii. In: VANÍKOVÁ Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2016, s. 6 - 10. ISBN 978-80-8075-544-7.

HRACH, Karel a Kateřina VANÍKOVÁ (2015). Development of the Range of Movement in the Shoulder Joint Following Breast Mastectomy and Tumorectomy. 9. mezinárodní kongres ISPRM (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine), Berlin, 19 - 23. 6. 2015, abstrakt In: Journal of Rehabilitation Medicine, Supplement 54 (2015), s. 255, ISSN 1650-1977.

 

VANÍKOVÁ, Kateřina a Zdeněk, HAVEL (2015). Vliv somatických faktorů na výkonnost studentek Fyzioterapie FZS UJEP v Ústí n. L. Studia sportiva. FSS MU Brno. ISSN1802 – 7679.

JELÍNEK, Marek, Zdeněk HAVEL, Jana CHRÁSKOVÁ a Kateřina VANÍKOVÁ. Jak psát závěrečné práce na FZS UJEP. 2. přeprac. a dopl. vyd. Ed. Z. Čeřovský. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2014.

 

BUCHTELOVÁ, Eva, Kateřina VANÍKOVÁ a Marek Jelínek. Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 21-22. ISBN 978-80-7414-746-3.

 

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Karel HRACH. Vliv operace prsu na pohybový systém. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 39-40. ISBN 978-80-7414-746-3.

 

BUCHTELOVÁ Eva, Kateřina VANÍKOVÁ a Marek JELÍNEK. Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců. In 14. Ústecká rehabilitační konference. ISBN 978-80-87562-18-5, 2014, 1. vyd., s. 7.

 

KORFOVÁ WENCLOVÁ, Jitka, Eva BUCHTELOVÁ a Kateřina VANÍKOVÁ. Hodnocení vlivu pravidelné zátěže u tenistů v mladším školním věku. In 14. Ústecká rehabilitační konference. ISBN 978-80-87562-18-5, 2014, 1. vyd., s. 7.

 

VANÍKOVÁ, Kateřina, Hana KYNŠTOVÁ a Zdeněk HAVEL (2013). Porovnání tělesné zdatnosti jako úrazové prevence u studentek fyzioterapie a ergoterapie a obecné populace. Prevence úrazů, otrav a násilí. ISSN 1801-0261.

2013:

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Marek JELÍNEK. Analýza pohybu v ramenním kloubu ve směru abdukce a zevní rotace u žen po operaci prsu - 3D analýza pohybu. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 1. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 132-138. ISBN 978-80-7414-614-5.

 

TICHÝ, Miroslav, Eva BUCHTELOVÁ, Zdeněk ČEŘOVSKÝ, Karel HRACH, Marek JELÍNEK a Kateřina VANÍKOVÁ. Laboratorní měření ve fyzioterapii I. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, 83 s. ISBN 978-80-7414-673-2.

 

HAVEL, Zdeněk a Kateřina VANÍKOVÁ (2013). Srovnání výkonnosti studentek studijního oboru TVS a Fyzioterapie v motorických testech na UJEP. Studia sportiva. FSS MU Brno. ISSN1802 – 7679.

 

BUCHTELOVÁ, Eva, Miroslav TICHÝ a Kateřina  VANÍKOVÁ. Influence of muscular imbalances on pelvic position and lumbarlordosis: a theoretical basis. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation 1–2, 2013. pp 25 – 36. ISSN 1804-7181.   

2012:

BUCHTELOVÁ, E.;VANÍKOVÁ, K.; HRACH,K. Vliv svalových dysbabalancí na postavení pánve u karatistů. In: BUCHTELOVÁ. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012, s. 432-441. ISBN 978-80-8075-544-7.

VANÍKOVÁ, K.; BUCHTELOVÁ, E.; HRACH,K. Vliv operace prsu na pohybový systémtů. In: VANÍKOVÁ. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012, s. 567-574. ISBN 978-80-8075-544-7.

 

2010:

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Fyzioterapie při poruchách temporomandibulárního kloubu.Rehabilitácia, XLVII, 2010, č. 2, s. 73-79. ISSN 0375 -0922.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Rehabilitace v oblasti chodidla u dětí školního věku.Rehabilitácia, XLVII, 2010 , č.3, s.145-152. ISSN 0375 -0922.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ,E., ŠLECHTOVA,D.Vliv operace prsu na pohybový systém. Rehabilitácia,XLVII, 2010 , č.3, s.177-186. ISSN 0375 -0922.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ,E., ŠLECHTOVA,D.Komplexní fyzioterapie u žen po operaci prsu.Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha:ČLS JEP, 2010, ročník 17.s.150-154.

 

2009:

Studentská vědecká konference – FTVS UK Praha, 16. 4. 2009, příspěvek:POSTER:

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Patologické změny rozsahu kyčelních rotací. In Sborník Studentská vědecká konference Praha: FTVS UK, 2009.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ,E. Vliv operace prsu na pohybový systém. Studentská vědecká konference Praha: FTVS UK, 2009.

KONFERENCE REHABILITACE – ÚZS UJEP v Ústí nad Labem, č. akce J00703/08 – 12.2.2009, příspěvek:

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Funkční vztahy významnějších vzdálených anatomických oblastí a pánevního dna.In TICHÝ, M. (ed.)Rehabilitace I. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s.11-15. ISBN 978-80-7414-115-7.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Svalová nerovnováha a její ovlivňování. In TICHÝ, M. (ed.)Rehabilitace I. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s. 44-54. ISBN 978-80-7414-115-7.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Kompenzační programy. In TICHÝ, M. (ed.)RehabilitaceI. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. ISBN 978-80-7414-115-7.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ, E Vliv operace prsu na pohybový systém. In TICHÝ, M. (ed.)Rehabilitace I. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s. 6-10. ISBN 978-80-7414-115-7.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Hodnocení tělesného sebepojetí u dětí staršího školního věku . In KINESIS, SALUS, EDUCATIO 2009. Ústí nad Labem PF: 2009. s. 24-31. ISBN 978-80-7414-233-8.

 

2008:

Konference: Pohyb, výchova a zdraví, UJEP v Ústí nad Labem (2007) příspěvek:

BUCHTELOVÁ,E., DOULÍK,P., HAJER,M., PYŠNÁ,J., ŠKODA,J.,VANÍKOVÁ,K. Svalová nerovnováha v oblasti pánve u karatistů. In NOSEK, M. (ed.) Pohyb, výchova a zdraví. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. s. 89-93. ISBN 978-80-7044-978-3.

PYŠNÁ,J.,BUCHTELOVÁ,E.,DOULÍK,P.,HAJER,M.,ŠKODA,J.,VANÍKOVÁ,K. Viscerovertebrální vztahy. In NOSEK, M. (ed.) Pohyb, výchova a zdraví. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. ISBN 978-80-7044-978-3.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ,E., DOULÍK,P., HAJER,M., PYŠNÁ,J., ŠKODA,J. Pohybová aktivita jako jeden z činitelů ovlivňující zdraví onkologických pacientů.In NOSEK, M. (ed.) Pohyb, výchova a zdraví. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. s. 121-125. ISBN 978-80-7044-978-3.

EXERCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS Banská Bystrica 2008

ŠKODA, J., DOULÍK, P., TAŠNEROVÁ, Ž., BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ, K.:Kvalita života jako epistemologický a výzkumný problém.In Sborník EXERCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS Banská Bystrica: Univerzita M.Bela, 2008. ISBN 978-80-8083-541-5.

ŠKODA, J., DOULÍK, P., TAŠNEROVÁ, Ž., BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ, K.:Výzkum vybraných objektivních parametrů kvality života mládeže ve věku 14 – 16let. In Sborník EXERCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS Banská Bystrica: Univerzita M.Bela, 2008. ISBN 978-80-8083-541-5.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ, K. Svalová dysbalance u funkčních poruch pohybového systému. In PYŠNÝ L. Kvalita života II. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. str. 147 -157. ISBN 978-80-7414-045-7.

VANÍKOVÁ,K.,BUCHTELOVÁ,E. Fyzioterapie u žen po operaci prsu jako prostředek zlepšení kvality života. In PYŠNÝ L. Kvalita života II.Ústí nad Labem: UJEP, 2008.str. 90 -97. ISBN 978-80-7414-045-7.

PYŠNÁ,J., BUCHTELOVÁ, E.VANÍKOVÁ,K. Dětský aerobic. In PYŠNÝ L. Kvalita života II.Ústí nad Labem: UJEP, 2008. str. 115-118. ISBN 978-80-7414-045-7.

 

2006:

VANÍKOVÁ, K. Multidisciplinární přístup v prevenci, diagnostice a terapie karcinomu prsu. In Multidisciplinární přístupy pomáhajících profesí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2007. ISBN 978-80-7044-858-8.(kapitola v knize)

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800