Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Kurzy na FZS KOPA
Kurz předporodní přípravy
Kurzy na FZS KF
Těhotenské cvičení
Kurzy na FZS KF
Cvičení pro zdravé PD
Zážitkový kurz sebeobrany a neodkladné první pomoci
Více informací/registrace
PC studovna
Rozvrh
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
12
3 4 5 6 789
1011 12 13 141516
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 2930
Přihlásit


Osobní stránky zaměstnanců

zpět

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

fotka nenalezena

 

 

Kontakt 

 

Telefon:  475 284 277

Mobil:     724 008 622

 

 

Email: hana. kynstova@ujep.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram zpracování bakalářské práce v akademickém roce 2016/2017

Práce s informačními zdroji, tvorba teoretické části práce, literární rešerše: duben – květen 2016

Výběr vhodného klienta: realizace vstupního ergoterapeutického vyšetření: červen – srpen 2016

Stanovení cíle ergoterapie a realizace ergoterapie: září – leden 2017

Realizace výstupního ergoterapeutického vyšetření, stanovení dlouhodobého plánu ergoterapie: leden 2017

Dokončení bakalářské práce: diskuse, výsledky, závěr: únor – březen 2017

Odevzdání bakalářské práce a prezentace: 30. března 2016

Obhajoba bakalářské práce: červen 2017Projekt bakalářské práce

 • Prezentace projektu bakalářské práce dne: 21.10. 2016 učebna č. 20, od 8:00 do 10:00.

NÁZEV PRÁCE

FORMULACE PROBLÉMU

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

 • přehled poznatků a problémů souvisejících s tématem práce – využití informačních zdrojů, stanovisko autora

FORMULACE CÍLE PRÁCE

FORMULACE ÚKOLŮ PRÁCE

METODOLOGIE: rozhovor, pozorování, testování

VÝSTUPY:

 • konkrétní výsledky zvolené terapie
 • diskuse: využití poznatků z kapitoly Teoretická východiska práce
 • závěry
 • doporučení pro praxi 

POŽADAVKY NA ZÁPOČTY
LS 2016/2017 KE a KF FZS, prezenční forma studia

 

 

 

PSYCHOTERAPIE (KFE/PSTE5)

Zápočtové požadavky:

80% docházky na semináře

Aktivita na cvičeních

Praktické vystoupení, vedení skupiny

Prezentace, dle pokynů vyučujícího

 

SOCIOLOGIE (KFE/SOC/SOCE)

Zápočtové požadavky:

80% docházky na semináře

Vypracování seminární práce

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE VI (SPE6)

Zápočtové požadavky:

100% docházka na pracoviště, dle plánu praxí pro BCE3

Dle harmonogramu FZS UJEP odevzdání práce a docházky osobně vyučujícímu

Prezentace vylosovaného tématu, dle pokynů vyučujícího

 

 

POŽADAVKY NA ZÁPOČTY A ZKOUŠKY
LS 2016/2017 KE FZS, kombinovaná  forma studia

 

ARTETERAPIE (KFE/ARTEK, ATEK5)

Zápočtové požadavky:

Odevzdání práce zadané na semináři

Samostudium doporučené literatury a studijní opory, kontrola formou elektronické a individuální konzultace.

 

ERGOTERAPIE V INDIKAČNÍCH OBLASTECH II/EI2K5/EIO2K

Zápočtové požadavky:

Písemný test

Požadavky na zkoušku:

Ústní zkoušení

 

Témata bakalářských prací:

 1. Ergoterapie v psychiatrii v období hospitalizace pacienta.
 2. Ergoterapie v psychiatrii se zaměřením na psychosociální rehabilitaci.
 3. Ergoterapie u schizofrenních poruch.
 4. Ergoterapie u pacientů se schizofrenním onemocněním se zaměřením na trénink kognitivních funkcí.
 5. Ovlivnění kognitivního deficitu ergoterapeutem u psychiatrických pacientů.
 6. Ergoterapie u osob drogově závislých.
 7. Ergoterapeutické poradenství.
 8. Úloha ergoterapie v sociální rehabilitaci klientů.
 9. Ergoterapie v dětské psychiatrii.
 10. Ergoterapie v gerontopsychiatrii.
 11. Využití ergoterapie v chráněných dílnách.
 12. Uplatnění ergoterapie u drogově závislých klientů.
 13. Úloha ergoterapie v sociální rehabilitaci klientů.
 14. Problematika ergoterapie u Alzheimerovy choroby.
 15. Ergoterapie v domovech pro seniory/v domovech se zvláštním režimem.
 16. Uplatnění ergoterapie v zařízeních poskytující služby sociální péče/sociální prevence.

 

 

 

 

 

 

Konzultace

 

Pondělí   08.00 – 10.00

Středa    10.00 - 11.00


Konzultace možná po ústní či elektronické domluvě.

Curriculum vitae

2012 - ukončení studia doktorandského studijního programu, udělení titulu Ph.D.

2012 - obhajoba disertační práce na téma: Psychomotorická terapie v sociálně aktivizačních službách klientů se schizofrenním onemocněním. Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, Bratislava

 

2010 – rigorózní zkouška, obhajoba rigorózní práce na téma: Uplatnění kinezioterapie v systému sociálních služeb pro osoby s diagnózou schizofrenie. Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, Bratislava

 

2008 – zahájení studia doktorandského studijního programu

 

1999 – 2003, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav sociálních studií, studijní program Sociální politika a sociální práce, obor Sociální práce, Státní zkouška: Sociální práce, Sociální politika, Management v nonprofitních organizacích, Diplomová práce na téma: „Postavení a vývoj nestátních organizací působících v oblasti sociálních služeb po roce 1989“

 

1994 – 1996, Pražská psychoterapeutická fakulta, Praha

 

1994 – 1998, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, obor Personální management, obor Sociální práce, Státní zkouška: Psychologie, Sociologie, Metody sociální práce, Bakalářská práce na téma: „Péče o handicapované v nestátních zařízeních v regionu Ústí nad Labem“

 

 

Další odborná činnost

 

23. celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů, Praha – Bohnice

„Mladá generace a násilný svět“ – mezinárodní vědecká konference, Systems in Transition, KP UJEP Ústí nad Labem, 2009

„Kreativita a inovace“ - 21. celostátní odborná ergoterapeutická konference, PF-UK Praha, 2009

JACOBS, K. „Programming and Evalution in Work Rehabilitation - Plánování a hodnocení v pracovní rehabilitaci“, PF-UK Praha – odborný seminář 2008

2. odborná konference na téma sociálních služeb a možnosti Evropského sociálního fondu EU, příspěvek: „Integrace duševně nemocných na trh práce“ 2006

„ERGOTERAPIE 2008“ - 20. celostátní odborná ergoterapeutická konference, PF-UK Praha,

Psychomotorika v pedagogické a terapeutické praxi, FTVS-UK Praha – odborný seminář 2008

Odborná konference projektu „Podpora napříč generacemi“, příspěvek: “Projekt Integrál“ Ústí nad Labem 2007

Odborný závěrečný seminář projektu „Centrum poradenství a tísňového volání“, prezentace výstupů projektu, Ústí nad Labem, 2006

Německo-český den podnikatelů, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, příspěvek: „Představení sociální firmy z České republiky, včetně kooperačních úmyslů“ 2006

Občanské sdružení Spirála, Ústí nad Labem, Hodnocení projektu „Globální grant“ 2006

 

Certifikáty

Člen AS UJEP  2009 - 2013

Člen AS FZS  2012 - 2013

Člen Sněmu Rady vysokých 2012 - 2014, 2015 - 2017

Člen VR FZS 

Publikační činnost

 

KOCOURKOVÁ, L., KYNŠTOVÁ, H. II, 2008. Terénní sociální práce pro občany s duševním onemocněním. In Sborník Terénní sociální práce v praxi. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7044-975-2.

KYNŠTOVÁ, H., 2009. Kinezioterapie v psychosociální rehabilitaci klientů se schizofrenním onemocněním. In: Sborník Rehabilitace I,  ÚZS UJEP, Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-115-7.

KYNŠTOVÁ, H. a B. HÁTLOVÁ, 2009. Psychomotorická terapie u diagnózy schizofrenie. Ošetřovatelství, sv. 11, č. 1-2. s 29-32. ISSN 1212-723X.

KYNŠTOVÁ, H. Psychomotor therapy for patients with schizophrenia in  FOCUS centrum. Psychomotor Therapy in Mental Health Care from April 13th to April 15th 2010 – workshop.

KYNŠTOVÁ, H. a B. HÁTLOVÁ. 2010. Psychomotorika jako prostředek stabilizace sociability v léčbě schizofrenie. – In: Sborník Mezinárodní konference „Pedagogické a psychologické disciplíny v přípravě pracovníků v sociální sféře. UJEP Ústí nad Labem.

KYNŠTOVÁ, H. a L. KOCOURKOVÁ, 2010. Sociální aspekty psychomotorické terapie u osob se schizofrenií. In Kapitoly z teorie psychomotorické terapie. Europen Science and Art Publishing&Asociace psychologů sportu. ISBN 978-80-87504-01-7.

KYNŠTOVÁ, H., P., PECHAROVÁ a K., HRACH, 2012. Pohybová terapie osob se schizofrenní poruchou. In: Sborník „Pohyb a zdravie“. FZ, Trenčianská univerzita A. Dubčeka, Trenčín. ISBN 978-80-8075-544-7.

PECHAROVÁ, P. a H.,  KYNŠTOVA, 2012. Monoski jako jedna z možností pohybových aktivit klientů s míšní lézí. In: Sborník „Pohyb a zdravie“. FZ, Trenčianská univerzita A. Dubčeka, Trenčín. ISBN 978-80-8075-544-7.

KYNŠTOVÁ, H., 2012. Psychomotor therapy program for individuals suffering from schizophrenia at day centers. In:  ADÁMKOVÁ SÉGARD, M. HÁTLOVÁ, B. Psychomotor Therapy in the Treatment of Schizophrenia. PF UJEP. ISBN 978-80-7414-558-2.

KYNŠTOVÁ, H., P., PECHAROVÁ a K., HRACH, 2013. Hodnocení ergoterapeutické intervence testem Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách. FZS UJEP. ISBN  978-80-7414-614-5.

HAVEL, Z. A H. KYNŠTOVÁ, 2013. A comparison of the performance among female students of the spwecializations Outdoor Activities and Ocupational Therapy in the. Journal of outdoor activities. PF UJEP. ISSN 1802-3908.

VANÍKOVA, K., Z. HAVEL a H.,  KYNŠTOVÁ, 2013. Porovnání tělesné zdatnosti jako úrazové prvence u studentek oborů Fyzioterapie a Ergoterapie a obecné populace. České Budějovice: Prevence úrazů, otrav a násilí. ISSN 1801-0261.

VANÍKOVÁ, K., H. KYNŠTOVÁ  a Z., HAVEL, 2014.  Zdravotně orientovaná zdatnost studentek ergoterapie na fakultě zdravotnických studií J. E. Purkyně Ústí nad Labem. Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně. Zdravotnické listy. Roč. 2, č. 2., s. 67.  ISSN1339-3022.

Medzinárodní vedecká konferencie  Pohyb a zdravie XI - 10.4.2014 v Trenčíne.  Poster - ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST STUDENTEK ERGOTERAPIE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ ÚSTÍ NAD LABEM“

Physical Activity as a part in Treatment of Psychiatric Patients. Norské fondy. 15.7.  2014 -30. 4.

Odborná konference Psychoedukace a role psychiatrických sester v léčbě pacientů se schizofrenií. Ostrava, 22. ledna 2015 Zvaná přednáška, téma: Psychomotorická terapie v podpůrné léčbě pacientů se schizofrenií.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800