Osobní stránky zaměstnanců

zpět

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

fotka nenalezena

 

 

Kontakt

vedoucí Katedry ergoterapie

odborný asistent


email: hana. kynstova@ujep.cz

Telefon:  +420 475 284 277,   +420 724 008 622

Velká Hradební 13, 2.p.; kancelář 34

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram zpracování bakalářské práce s obhajobou v akademickém roce 2018/2019

Práce s informačními zdroji, tvorba teoretické části práce, literární rešerše: duben – květen 2018

Výběr vhodného klienta: realizace vstupního ergoterapeutického vyšetření: červen – srpen 2018

Stanovení cíle ergoterapie a realizace ergoterapie: září – leden 2019

Realizace výstupního ergoterapeutického vyšetření, stanovení dlouhodobého plánu ergoterapie: leden 2019

Dokončení bakalářské práce: diskuse, výsledky, závěr: únor – březen 2019

Odevzdání bakalářské práce a prezentace: 28. března 2019

Obhajoba bakalářské práce: 20. – 24. 5. 2019

 Projekt bakalářské práce

 • Prezentace projektu bakalářské práce

NÁZEV PRÁCE

FORMULACE PROBLÉMU

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

 • přehled poznatků a problémů souvisejících s tématem práce – využití informačních zdrojů, stanovisko autora

FORMULACE CÍLE PRÁCE

FORMULACE ÚKOLŮ PRÁCE

METODOLOGIE: rozhovor, pozorování, testování

VÝSTUPY:

 • konkrétní výsledky zvolené terapie, splnění cílů ergoterapie
 • diskuse: využití poznatků z kapitoly Teoretická východiska práce
 • závěry
 • doporučení pro praxi

 

POŽADAVKY NA ZÁPOČTY A ZKOUŠKY
ZS 2018/2019 KE a KF FZS, prezenční forma studia

 

ARTETERAPIE I (KE/ ART15)

Zápočtové požadavky:

80% docházky na semináře.

Praktické vystoupení, vedení skupiny dle zadání vyučujícího.

Prezentace výsledků praktické výuky.

 

Ergoterapie v psychiatrii (KE/EPSE5)

Zápočtové požadavky:

80% účasti na seminářích.

Vypracování individuálního projektu kasuistiky pacienta/klienta.

Návrh ergoterapeutické intervence.

Skupinová prezentace zpracovaného projektu a aktivní účast v následné diskusi.

 

Požadavky na zkoušku:

Ústní zkouška z tematických okruhů.

 

KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY (KE / KSPE5, KF / KSPF5)

Zápočtové požadavky:

80% účasti na seminářích.

Aktivní účast na diskuzích k aktuální problematice.

Písemný zápočtový test.

 

Sociální a pracovní rehabilitace (KF /SPRF5)

Zápočtové požadavky:

Aktivní účast na seminářích.

80% docházky na semináře.

Vypracování a prezentace seminární práce.

Vytvoření databáze poskytovatelů zajišťujících a pracovní sociální rehabilitaci v ústeckém regionu.

 

Sociální rehabilitace  (KE/SRE5)

Zápočtové požadavky:

80% docházky na semináře.

Vypracování a prezentace seminární práce dle pokynů vyučujícího.

 

POŽADAVKY NA ZÁPOČTY A ZKOUŠKY
ZS 2018/2019 KE a KF FZS, kombinovaná  forma studia

 

PSYCHOTERAPIE (KF /PTFK5)

Zápočtové požadavky:

Zpracování seminární práce dle pokynů vyučujícího.

Samostudium doporučené literatury.

 

Sociální a pracovní rehabilitace (KF /SRFK5)

Zápočtové požadavky:

Vypracování a prezentace seminární práce.

Vytvoření databáze poskytovatelů zajišťujících a pracovní sociální rehabilitaci v ústeckém regionu.

Samostudium doporučené literatury.

 

Sociální rehabilitace  (KE /SREK5)

Zápočtové požadavky:

80% docházky na semináře.

Vypracování a prezentace seminární práce dle pokynů vyučujícího.

Požadavky na zkoušku:

Ústní zkouška z tematických kruhů.

Samostudium doporučené literatury.

 

 

 

Témata bakalářských prací:

 1. Ergoterapie v psychiatrii v období hospitalizace pacienta.
 2. Ergoterapie v psychiatrii se zaměřením na psychosociální rehabilitaci.
 3. Ergoterapie u schizofrenních poruch.
 4. Ergoterapie u pacientů se schizofrenním onemocněním se zaměřením na trénink kognitivních funkcí.
 5. Ovlivnění kognitivního deficitu ergoterapeutem u psychiatrických pacientů.
 6. Ergoterapie u pacientů Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.
 7. Ergoterapie u osob drogově závislých.
 8. Ergoterapeutické poradenství.
 9. Úloha ergoterapie v sociální rehabilitaci klientů.
 10. Ergoterapie v dětské psychiatrii.
 11. Ergoterapie v gerontopsychiatrii.
 12. Využití ergoterapie v chráněných dílnách.
 13. Uplatnění ergoterapie u drogově závislých klientů.
 14. Ergoterapie v domovech pro seniory/v domovech se zvláštním režimem.
 15. Uplatnění ergoterapie v zařízeních poskytující služby sociální péče/sociální prevence.
 16. Využití arteterapie v ergoterapii.
 17. Ergoterapeut jako člen multidisciplinárního týmu u osob s psychiatrickým onemocněním.
 18. Téma volné - pouze po předchozí konzultaci.

 

 

 

 

 

 

Konzultace

 

 

Pondělí 9:30 - 11:30

Čtvrtek 14:00 – 15:00

 


Konzultace možná po ústní či elektronické domluvě.

 

 

Curriculum vitae

2012 - ukončení studia doktorandského studijního programu, udělení titulu Ph.D.

2012 - obhajoba disertační práce na téma: Psychomotorická terapie v sociálně aktivizačních službách klientů se schizofrenním onemocněním. Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, Bratislava

 

2010 – rigorózní zkouška, obhajoba rigorózní práce na téma: Uplatnění kinezioterapie v systému sociálních služeb pro osoby s diagnózou schizofrenie. Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, Bratislava

 

2008 – zahájení studia doktorandského studijního programu

 

1999 – 2003, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav sociálních studií, studijní program Sociální politika a sociální práce, obor Sociální práce, Státní zkouška: Sociální práce, Sociální politika, Management v nonprofitních organizacích, Diplomová práce na téma: „Postavení a vývoj nestátních organizací působících v oblasti sociálních služeb po roce 1989“

 

1994 – 1996, Pražská psychoterapeutická fakulta, Praha

 

1994 – 1998, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, obor Personální management, obor Sociální práce, Státní zkouška: Psychologie, Sociologie, Metody sociální práce, Bakalářská práce na téma: „Péče o handicapované v nestátních zařízeních v regionu Ústí nad Labem“

 

 

Další odborná činnost

 

23. celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů, Praha – Bohnice

„Mladá generace a násilný svět“ – mezinárodní vědecká konference, Systems in Transition, KP UJEP Ústí nad Labem, 2009

„Kreativita a inovace“ - 21. celostátní odborná ergoterapeutická konference, PF-UK Praha, 2009

JACOBS, K. „Programming and Evalution in Work Rehabilitation - Plánování a hodnocení v pracovní rehabilitaci“, PF-UK Praha – odborný seminář 2008

2. odborná konference na téma sociálních služeb a možnosti Evropského sociálního fondu EU, příspěvek: „Integrace duševně nemocných na trh práce“ 2006

„ERGOTERAPIE 2008“ - 20. celostátní odborná ergoterapeutická konference, PF-UK Praha,

Psychomotorika v pedagogické a terapeutické praxi, FTVS-UK Praha – odborný seminář 2008

Odborná konference projektu „Podpora napříč generacemi“, příspěvek: “Projekt Integrál“ Ústí nad Labem 2007

Odborný závěrečný seminář projektu „Centrum poradenství a tísňového volání“, prezentace výstupů projektu, Ústí nad Labem, 2006

Německo-český den podnikatelů, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, příspěvek: „Představení sociální firmy z České republiky, včetně kooperačních úmyslů“ 2006

Občanské sdružení Spirála, Ústí nad Labem, Hodnocení projektu „Globální grant“ 2006

 

Certifikáty

Člen AS UJEP  2009 - 2013

Člen AS FZS  2012 - 2013

Člen Sněmu Rady vysokých 2012 - 2014, 2015 - 2017

Člen VR FZS 

Publikační činnost

 

KOCOURKOVÁ, L., KYNŠTOVÁ, H. II, 2008. Terénní sociální práce pro občany s duševním onemocněním. In Sborník Terénní sociální práce v praxi. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7044-975-2.

KYNŠTOVÁ, H., 2009. Kinezioterapie v psychosociální rehabilitaci klientů se schizofrenním onemocněním. In: Sborník Rehabilitace I,  ÚZS UJEP, Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-115-7.

KYNŠTOVÁ, H. a B. HÁTLOVÁ, 2009. Psychomotorická terapie u diagnózy schizofrenie. Ošetřovatelství, sv. 11, č. 1-2. s 29-32. ISSN 1212-723X.

KYNŠTOVÁ, H. Psychomotor therapy for patients with schizophrenia in  FOCUS centrum. Psychomotor Therapy in Mental Health Care from April 13th to April 15th 2010 – workshop.

KYNŠTOVÁ, H. a B. HÁTLOVÁ. 2010. Psychomotorika jako prostředek stabilizace sociability v léčbě schizofrenie. – In: Sborník Mezinárodní konference „Pedagogické a psychologické disciplíny v přípravě pracovníků v sociální sféře. UJEP Ústí nad Labem.

KYNŠTOVÁ, H. a L. KOCOURKOVÁ, 2010. Sociální aspekty psychomotorické terapie u osob se schizofrenií. In Kapitoly z teorie psychomotorické terapie. Europen Science and Art Publishing&Asociace psychologů sportu. ISBN 978-80-87504-01-7.

KYNŠTOVÁ, H., P., PECHAROVÁ a K., HRACH, 2012. Pohybová terapie osob se schizofrenní poruchou. In: Sborník „Pohyb a zdravie“. FZ, Trenčianská univerzita A. Dubčeka, Trenčín. ISBN 978-80-8075-544-7.

PECHAROVÁ, P. a H.,  KYNŠTOVA, 2012. Monoski jako jedna z možností pohybových aktivit klientů s míšní lézí. In: Sborník „Pohyb a zdravie“. FZ, Trenčianská univerzita A. Dubčeka, Trenčín. ISBN 978-80-8075-544-7.

KYNŠTOVÁ, H., 2012. Psychomotor therapy program for individuals suffering from schizophrenia at day centers. In:  ADÁMKOVÁ SÉGARD, M. HÁTLOVÁ, B. Psychomotor Therapy in the Treatment of Schizophrenia. PF UJEP. ISBN 978-80-7414-558-2.

KYNŠTOVÁ, H., P., PECHAROVÁ a K., HRACH, 2013. Hodnocení ergoterapeutické intervence testem Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách. FZS UJEP. ISBN  978-80-7414-614-5.

HAVEL, Z. A H. KYNŠTOVÁ, 2013. A comparison of the performance among female students of the spwecializations Outdoor Activities and Ocupational Therapy in the. Journal of outdoor activities. PF UJEP. ISSN 1802-3908.

VANÍKOVA, K., Z. HAVEL a H.,  KYNŠTOVÁ, 2013. Porovnání tělesné zdatnosti jako úrazové prvence u studentek oborů Fyzioterapie a Ergoterapie a obecné populace. České Budějovice: Prevence úrazů, otrav a násilí. ISSN 1801-0261.

VANÍKOVÁ, K., H. KYNŠTOVÁ  a Z., HAVEL, 2014.  Zdravotně orientovaná zdatnost studentek ergoterapie na fakultě zdravotnických studií J. E. Purkyně Ústí nad Labem. Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně. Zdravotnické listy. Roč. 2, č. 2., s. 67.  ISSN1339-3022.

Medzinárodní vedecká konferencie  Pohyb a zdravie XI - 10.4.2014 v Trenčíne.  Poster - ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST STUDENTEK ERGOTERAPIE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ ÚSTÍ NAD LABEM“

Physical Activity as a part in Treatment of Psychiatric Patients. Norské fondy. 15.7.  2014 -30. 4.

Odborná konference Psychoedukace a role psychiatrických sester v léčbě pacientů se schizofrenií. Ostrava, 22. ledna 2015 Zvaná přednáška, téma: Psychomotorická terapie v podpůrné léčbě pacientů se schizofrenií.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP