Osobní stránky zaměstnanců

zpět

MUDr. Marta Vachová

S Y L A B U S

pro předmět:

Neurologie I - sylabus zde

Neurologie II (speciální část) - přednášky

 

Typ předmětu: povinný

Rozsah: 3.ročník BcF, BcE - ZS 2/10 (18/33 )

Vyučující: MUDr. Marta Vachová

Hodnocení: Z/ZK

SYLABUS

Cíle:

Pochopit základní příčiny a typy neurologických onemocnění. Znát jejich výskyt, typický průběh, diagnostiku a léčbu. Studenti by měli chápat jednotlivé diagnózy v neurologii a představit si typického pacienta s danou nemocí a jeho potřeby z hlediska oboru fyzioterapie či ergoterapie. Musí znát prognózu jednotlivých onemocnění a možnosti jejího eventuelního ovlivnění svým podílem na léčbě z hlediska jejich studijního oboru.

 

Témata přednášek:

1. VAS - vertebrogenní algické syndromy (22.10.2012)

- Etiologie: myofasciální poruchy, kongenitální změny, degenerace (spondylóza, spondylolýza, spondylolistéza, osteochondroza, artrosa), diskopatie. Osteoporosa,

- VAS Cp: akutní ústřel, chronické bolesti, CC a CB sy pseudo- a radikulární , cervikální myelopatie

- VAS LS: lumbago, lumbalgie chronická, LS sy , spinální stenoza, sy kaudy

 

2. Periferní NS – stavba, anatomie, typy poruch a jejich EMG obraz. Reparace, demyelinizační a axonální léze. (29.10.2012)

- Mononeuropatie – příčiny, jednotlivá postižení HKK a DKK, úžinové sy

- Polyneuropatie – obecné příznaky a dělení, jednotlivé typy: autoimunitní PNP

(AIDP, CIDP), paraneoplastické a jiné, infekční – lyme, metabolické ( DM, uremie JT), endokrinní (hypothyreosa), Toxické (alkohol, léky), průmyslové (Pb, Hg, organo P), nutriční (alkohol, B vit), dědičné ( HMSN)

 

3. Myopatie – obecný obraz. Dystrofie, kongenitální a metabolické. (29.10.2012)

Myastenie gravis – klinický obraz, příčiny.

Bolesti hlavy, Neurózy.

 

4. CMP – cévní zásobení mozku, příčiny iktů (AS, HT, kardiální vady), rizika. (5.11.2012)

- Ischemie: etiologie (trombóza, embolie), časový průběh, teritoria, lakunární infarkty. Diagnóza a terapie. Chronické vaskulární poruchy.

- Hemorhagie: parenchymové (tříštivé či hematomy), hemocefalus. Supratentoriální krvácení infratentoriální krvácení.

- SAH – klinika, diagnóza a možnosti léčby

 

5. TU CNS – příznaky celkové a lokální, NHT, typy nádorů a jejich prognóza. (12.11.2012)

- Primární TU (gliomy, meningeomy, dermoid, ependymom, lymfomy, hemangioblastom, meduloblastom, kraniofaryngeom, neurinom, adenomy hypofýzy).

- Sekundární TU ( meta CNS a mening) dg. a Tp.

-

6. Úrazy CNS – lebka a mozek. (12.11.2012)

- Primární (komoce, kontuze, DAP)

- Sekundární (krvácení, edém, turgescence, extrakraniální poškození)

- Příčiny, klinika, terapie a následky úrazů.

 

7. Infekce nervové soustavy – obecné známky různých typů zánětů. (19.11.2012)

- Bakteriální záněty CNS – meningitis, absces, tromboflebitis splavů. TBC.

- Virové záněty – SAM, KME, herpetické infekce, poliomyelitis.

- Sekundární encefalitis – chorea minor, vzteklina, tetanus.

- Spirochetové infekce – Lyme, Syfylis.

 

8. Roztroušená skleróza mozkomíšní (26.11.2012)

- Definice, výskyt v populaci a etiologie (teorie virů, genetika, podnebí…..)

- Ataka/Remise. Typy průběhu (RA, SP, PP forma, benigní/maligní). EDSS

- Klinika, diagnóza, léčba v atakách, dlouhodobá udržovací léčba včetně symptomů.

- Léky první volby (interferony beta, glatirameracetát). RHB, lázně.

- Pacientské organizace. Režimová opatření, zaměstnanost.

 

9. Epilepsie – definice, záchvat a jeho práh, ptg epi ložiska, příčiny epi. (3.12.2012)

- Generalizované z. (GM, absence, infantilní spasmy, atonicko-myoklonické z. JME, novorozenecké z.)

- Parciální z. (simplexní, komplexní – psychomotor. T absence). Sek. generalizace.

- Dg. a dif. dg. epi záchvatů (febrilní, synkopy, tetanie, hysterie, kolapsy)

- Léčba a režimová opatření

 

10. Extrapyramidové a jiné degenerace NS – příznaky, průběh, dg, Tp. (10.12.2012)

- Demence (AD, MID), Huntington, Parkinson, dystonie, dyskinezy.

- Spinocerebell. ataxie, ALS, SMA. HMSN

 

 

11. Mícha a její nemoci. míšní sy a topografie. (17.12.2012)

- Traumata – příčiny, místa a typy lézí, jejich vývoj, možnosti Tp.

- Jiné nemoci míchy – TU, záněty, syringomyelie, funikulární myelóza.

Vývojové poruchy – kongenitální malformace (mikrocefalie, makrocefalie,

kraniostenóza, hydrocefalus, meningomyelokéla).

Hereditární nemoci (neurofibromatóza, tuberózní skleróza, Sturge Weber).

DMO – retardace vývoje, příčiny, typy, dg. a Tp

 

Samostudium: Periferní nervy ruky – plexus brachialis (anatomické poměry), senzitivní a motorické postihy ( N. radialis, ulnaris a medianus)

Periferní nervy nohy – plexus lumbosacralis (anatomické poměry), senzitivní a morotické postihy ( N. femoralis, peroneus a tikalis)

 

 

Zápočtové požadavky:

80% účast na seminářích

80% úspěšnost ve všech průběžných testech na jednotlivých hodinách

75% úspěšnost v závěrečném testu z celé speciální neurologie

Ústní zkouška probrané látky při nesplnění některého z předchozích kriterií.

 

 

Základní studijní literatura:

AMBLER, Z. Neurologie pro VŠ,6.vyd. Praha: Galén 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4

 

Kontakt

 

Konzultace

 

Curriculum vitae

 

Certifikáty

 

Publikační činnost

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP