Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Petra Pecharová

fotka nenalezena

odborný asistent

Kontakt

email: petra.pecharova@ujep.cz

tel.: +420 475 284 243

mob.: +420 702 202 487

Konzultace

Úřední hodiny:

úterý      13:00 - 15:00

 

Konzultační hodiny:

úterý     9:00 - 11:00

středa  12:00 - 13:00

nebo dle předchozí domluvy elektronickou poštou

 

 

LS 2018 (požadavky na zápočty a zkoušky, obsahy předmětů - klikněte na zkratku předmětu)

 

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Teorie ergoterapie (TERG5)

Náplň semináře pod vedením Mgr. Pecharové:

  1. Kinestetické mobilizace
  2. Bazální stimulace
  3. Nácvik provádění ADL při simulaci handicapu

Požadavky Mgr. Pecharové k zápočtu:

- prokázání praktických dovedností

- zápočet bude udělen za splnění požadavků od všech vyučujících podílejících se na výuce semináře tj. Mgr. Dončevová, Mgr. Fockeová, Mgr. Pecharová

 

Speciální pedagogika (SPPF5)

Požadavky na zápočet: 80% účast na výuce, prokázání odborných a praktických znalostí,

Požadavky na zkoušku: ústní zkouška (okruhy ke zkoušce – zde)

studijní oporu naleznete - zde

 

Ergoterapie u smyslových vad (ESVE5)

Požadavky na zápočet: 80% účast na výuce, prokázání odborných znalostí (písemný test) a praktických dovedností (aktivní účast na akci pořádané Tyfloservisem – 29.3.2018 14:00 – 17:00),

 

Odborná souvislá praxe II (SPE25)

8 hodin denně

Zápočtové požadavky:

100% absolvování odborné souvislé praxe dle plánu (student je povinen omluvit svou absenci na pracovišti telefonicky nebo mailem a to odpovědnému pracovníkovi nebo vedoucí KE).

Zpracování a prezentace analýzy činnosti dle pokynu vyučujícího.

Vedení záznamů Log book.

Dle harmonogramu FZS UJEP předložit Deníky odborné souvislé praxe ke kontrole.

 

Individuální odborná souvislá praxe I (IE15)

8 hodin denně

Zápočtové požadavky:

100% absolvování odborné souvislé praxe dle plánu (student je povinen omluvit svou absenci na pracovišti telefonicky nebo mailem a to odpovědnému pracovníkovi nebo vedoucí KE).

Vedení záznamů Log book , hodnocení od vedoucího příslušného pracoviště.

Dle harmonogramu FZS UJEP předložit Deníky odborné souvislé praxe ke kontrole.

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Speciální pedagogika (SPEK5 a SPFK5)

Požadavky na zápočet: aktivní účast na seminářích

Požadavky na zkoušku: písemný test

studijní oporu naleznete - zde

 

Speciální pedagogika (SPVK5)

Požadavky na zápočet: aktivní účast na seminářích, písemný test

 

Odborná souvislá praxe II (OE2K5)

Požadavky na zápočet: 100% účast na Odborné souvislé praxi II (včetně řízené praxe), logbook.

 

Individuální odborná souvislá praxe I (IE1K5)

8 hodin denně

Zápočtové požadavky:

100% absolvování odborné souvislé praxe dle plánu (student je povinen omluvit svou absenci na pracovišti telefonicky nebo mailem a to odpovědnému pracovníkovi nebo vedoucí KE).

Vedení záznamů Log book , hodnocení od vedoucího příslušného pracoviště.

Dle harmonogramu FZS UJEP předložit Deníky odborné souvislé praxe ke kontrole.

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ  - Mgr. Pecharová

(10 studentů – pro ak. rok 2017/18 již obsazeno)

 

1. Využití ergoterapie při výcviku komunikačních schopností u jedinců s kognitivně komunikačním deficitem

2. Senzorická integrační terapie u dětí s poruchami autiského spektra

3. Ergopterapeutické postupy sociálního učení u osob s mentálním postižením

4. Magic box – možnosti využití v ergoterapii u dětských klientů

5. Magic box – návrh programu pro využití u klientů v domovech pro seniory

6. Inovace využívaných kompenzačních pomůcek pro ADL dle typu onemocnění

7. Kognitivní a motorické problémy u dětí s DMO - využívané ergoterapeutické postupy

8. Možnosti roboticky asistované rehabilitace v Tereziných lázních Dubí

9. Využití sportovních a volnočasových aktivit u osob se zdravotním postižením

10. Ergoterapie v zařízeních pro děti s kombinovanými vadami

11. Kognitivní a motorické problémy u dětí s DMO - využívané ergoterapeutické postupy

12. Senzorická integrační terapie u dětí s poruchami koncentrace pozornosti

13. Volné téma (dle předchozí konzultace)

 

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Mgr. Fricové najdete ZDE

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Mgr. Nové najdete ZDE

 

 

 

Na základě konzultace s vedoucím práce student podepisuje souhlas se stanoveným harmonogramem pro vypracování bakalářské práce a zavazuje se k jeho řádnému plnění.

 

 

 

Curriculum vitae

Doktorské:

2017 - dosud

Pedagogická fakulta MUNI v Brně

obor: Speciální pedagogika

 

Magisterské:

1992 – 1997

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

obor: Učitelství pro 1. stupeň speciálních a základních škol

 

Další odborná činnost

logoped -  Logopedická ambulance Mgr. Rážové Teplice

logoped - SPC Teplice

členství v - České asociaci ergoterapeutů

- Asociaci klinických logopedů

 

 

Certifikáty

 

Certifikáty:

2017 Kurz: Dyspraxie (Foini Zografu, Delfini Papazoglu)

2017 Kurz: MABC2 Test (Foini Zografu, Delfini Papazoglu)

2016 Kinestetické mobilizace - Modul 3,4 (Mgr. Hana Nedělková)

2016 Možnosti Bobath konceptu při poruchách ústní motoriky (Dipl. Log. Gertraud Fendler, MSc)

2016 Kurz rehabilitace ruky (Mgr. Milada Kukačková Činčerová)

2016 Mirror Therapy a Mentální trénink, 2016 (Matthias Tomczak, M.Sc.)

2015 Katalogy podpůrných opatření a jejich úloha v rámci inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým

postižením

2014 Problematika sluchových vad u dětí

2014 Inovace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

2013 Vývojová dysfázie - porucha vývoje řeči a její vliv na celkový vývoj dítěte

2013 Kurz: Kinestetická mobilizace "Preventivní/Rehabilitační Mobilizace" - Modul 1,2 (Mgr. Hana

Nedělková)

2012 Elektronické informační zdroje (UJEP)

2012 Nástavbový kurz bazální stimulace

2011 Dyslálie (AAK - Praha)

2011 Afázie I (prim.PaedDR.M. Čecháčková, Doc. MUDr.I. Vlachová)

2011 Afázie II (prim.PaedDR.M. Čecháčková, prim. MUDr. A. Krobot)

2011 23. celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů s mezinárodní účastí

2010 Diagnostika a terapie bolestí dolních zad

2010 Možnosti speciálně pedagogické intervence u dětí a žáků s kombinovaným postižením

2010 Plánování a hodnocení rozvoje sluchově postižených dětí s kochleárním implantátem

(Viktorija McDonell, MA.Sp.Ed, Mgr. J. Holmanová)

2010 Vývojová dysfázie (AAK)

2009 Diagnosticko-terapeutický proces v meziresortním pojetí u dětí s neurovývojovými poruchami

2004 Základní kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči

1999 Víkendový seminář – Nové poznatky v ergoterapii

 

Konference:

2017 Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách V" (aktivní účast)

2017 29. Celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů (aktivní účast)

2017 7. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE - REHABILITACE RUKY - 2017 (aktivní účast)

2017 HRADECKÝ DEN REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY - 2017 (pasivní účast)

2016 Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách IV" (aktivní účast)

2015 Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách III" (aktivní účast)

2014 26. Celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů s mezinárodní účastí

(pasivní účast)

2014 Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách II" (aktivní účast)

2014 14. Ústecká rehabilitační konference (pasivní účast)

2013 1. mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách" (aktivní účast)

2013 25. Celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů s mezinárodní účastí

(pasivní účast)

2013 11. Ćesko-Slovenský foniatrický kongres - "Mezioborová spolupráce v péči o komunikační

systém dítěte" (pasivní účast)

2013 Ústecká rehabilitační konference (pasivní účast)

2012 Odborná konference: Pomůcky v rehabilitaci spinálních pacientů (pasivní účast)

2012 12. Ústecká rehabilitační konference (pasivní účast)

2012 24. celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů s mezinárodní účastí

(pasivní účast)

Publikační činnost

VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a L. DONČEVOVÁ, 2017. Rehabilitace pomocí ICT osob s Alzheimerovou chorobou se zaměřením na deprese. In Beáta Balogová a Zuzana Poklembová. Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume, Zborník príspěckov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v Prešově, 1. vyd. Prešov, s. 180-184, 184 s. ISBN 978-80-555-1809-1.

VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a G. MEDUNOVÁ, 2017. Hodnocení jemné motoriky u seniorů s diagnózou demence testem Purdue Pegboard. In: Sborník abstraktů: 17. Ústecká rehabilitační konference, Ústí nad Labem (BOS. org s.r.o.), str. 20, ISBN 978-80-87562-66-6.

VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a H. KYNŠTOVÁ, 2017. Působnost ergoterapie v rehabilitaci osob s Alzheimerovou chorobou či jinou demencí. In: Zborník abstraktov: VII. Medzinárodný neurorehabilitační kongres Neurorehab, Kúpele Lúčky (ALMIL): Neurorehab, s. 71, ISBN 978-80-971938-4-3.

PECHAROVÁ P., DONČEVOVÁ, L. Roboticky asistovaná rehabilitace – Tereziny lázně Dubí. In: Sborník abstraktů Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.

DONČEVOVÁ L., PECHAROVÁ P. Interaktivní magicbox v ergoterapii dětí. In: Sborník abstraktů Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.

DONČEVOVÁ L., BUCHTELOVÁ E., PECHAROVÁ P. Cooperation of occupational therapy, physiotherapy and speech therapy in the therapy of children with cerebral palsy. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. 1–2, 2016, pp. 7–19. ISSN 1804–1868.

KYNŠTOVÁ H., PECHAROVÁ P., DONČEVOVÁ L., Zmapování přehledu ergoterapeutické profese v ústeckém regionu. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - III. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.

PECHAROVÁ P., DONČEVOVÁ L. Nové trendy v rehabilitaci klientů s Alzheimerovým onemocněním. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - III. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.

PECHAROVÁ, P. Nové přístupy při posilování kognitivních funkcí u seniorů. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 34. ISBN 978-80-7414-746-3.

KYNŠTOVÁ, H., PECHAROVÁ, P., HRACH, K. Hodnocení ergoterapeutické intervence testem Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách. FZS UJEP, 2013. ISBN: 978-80-7414-614-5.

PECHAROVÁ, P. a H. KYNŠTOVÁ. Kvalita asistovaných změn poloh imobilních klientů. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách. FZS UJEP, 2013. ISBN: 978-80-7414-614-5.

KYNŠTOVÁ, H.; PECHAROVÁ, P.; HRACH, K. Pohybová terapie osob se schizofrenní poruchou. In Sborník Pohyb a zdravie. FZ, Trenčianská univerzita A. Dubčeka, Trenčín, 2012. ISBN 978-80-8075-544-7

PECHAROVÁ, P; KYNŠTOVÁ, H. Monoski jako jedna z možností pohybových aktivit klientů s míšní lézí. In Sborník Pohyb a zdravie. FZ, Trenčianská univerzita A. Dubčeka, Trenčín, 2012. ISBN 978-80-8075-544-7

 

Jiné vědecko-pedagogické aktivity:

Řešitel projektu IP 2017 - "Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů a kurzů na FZS"

Garant projektu Studentské grantové soutěže 2017 - Možnosti využití Magic Boxu u dětí s vybranou diagnózou.

Řešitel projektu IP 2016 - "Podpora odborné kvalifikace akademických pracovníků FZS UJEP"

Garant projektu Studentské grantové soutěže 2016 - "Srovnání ergoterapeutické intervence u vybrané diagnózy ve Slovinsku a v České republice." - řešiltel: Kamila Kulíšková

Spoluřešitel projektu IGA FZS 2015 – „Participace ergoterapie, fyzioterapie a logopedie při terapii dětí s dětskou mozkovou obrnou“

Spoluřešitel projektu IGA FZS 2013 – „Uplatnění ergoterapeutů v Ústeckém kraji“

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP