Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Lucie Dončevová

 

 

 

Odborné a profesní zaměření

Ergoterapie v pediatrii - dětská neurologie.

Specializace k diagnostice a terapii poruch senzorické integrace (koncept dle A. Joan Ayres pro děti s ADHD, centrálně podmíněnými poruchami, motorickou dyspraxií , autismem, Asperger syndrom, Downův syndrom  a dalšími syndromy.

Ergoterapeut - Dětská neurologie a Rehabilitace Klubíčko s.r.o. (odkaz na kontakt níže)


Působení v rámvi UJEP

Odborný asistent Katedry ergoterapie

2017 - 2019 Předseda disciplinární komise

2015 - 2018 člen AS FZS UJEP

2015 - Člen Etické komise FZS UJEP


Členství v odborných společnostech:

Člen České asociace ergoterapeutů (ČAE)

 

 


Kontakt

e-mail: lucie.doncevova@ujep.cz


Tel. do kanceláře FZS UJEP: +420 47 528 42 47

 


 

 

Konzultace

Pondělí: 9.00 - 10.00h., 12.00- 13.00h.

Středa: 9.00 - 10.00h.

ve zkouškovém období dle individuální domluvy formou e-mailu

 

VÝUKOVÉ POŽADAVKY ZIMNÍ SEMESTR 2017

PREZENČNÍ FORMA STUDIA – STUDIJNÍ OBOR ERGOTERAPIE

 

KIE25 přednáška, seminář

Témata přednášek

1. Míčková facilitace dle Zdeny Jebavé.

2. Míčková facilitace dle Zdeny Jebavé (dokončení).

3. Teorie senzorické integrace dle Joan Ayres.

4. Teorie Senzorické integrace dle Joan Ayres (dokončení).

5. Tejpování (základní charakteristika).

6. Tejpování (dokončení).

6. Vývojová kineziologie.

7. Vývojová kineziologie (dokončení).

8. Nespecifické mobilizace.

Zkouška: ústní přezkoušení dle témat přednášek.

Témata seminářů

1. Míčková facilitace dle Zdeny Jebavé (základní charakteristika).

2. Míčková facilitace dle Zdeny Jebavé (dokončení).

3. Senzorická integrace praktická ukázka (Poliklinika Krásné Březno, U Pivovarské zahrady 793/5, Ústí nad Labem, Krásné Březno, 400 07).

4. Senzorická integrace praktická ukázka (Poliklinika Krásné Březno, U Pivovarské zahrady 793/5, Ústí nad Labem, Krásné Březno, 400 07).

5. Praktické cvičení tejpování v ergoterapii.

6. Praktické cvičení tejpování v ergoterapii.

7. Praktická ukázka vývojové kineziologie (4. 12. 2017 Nemocnice Teplice – Rehabilitace Petra Lohniská).

8. Praktická ukázka vývojové kineziologie (4. 12. 2017 Nemocnice Teplice – Rehabilitace Petra Lohniská).

9. Nespecifické mobilizace.

Zápočet: Povinná účast na terapii senzorické integrace v rehabilitační ordinaci Klubíčko s.r.o. a vývojové kineziologii na rehabilitaci v nemocnici Teplice.

 

ZF1E5 přednáška

Témata přednášky

1. Kondiční cvičení.

2. Aktivní pohyb.

3. Pasivní pohyb HK, Pasivní pohyb DK.

4.  Dechová gymnastika.

5. Antropometrie.

6.Goniometrie.

7. Vyšetření zkrácených struktur.

8. Reedukace posturálních funkcí.

9.Relaxace.

10. Opakování

 

Zkouška: písemný test dle témat přednášek.

 

UERE5 seminář

Náplň semináře Mgr. dončevové (studenti se vystřídají během ZS na semináři dalších vyučujících: Mgr. Eriky Fockeové a Mgr. Michala vostrého)

1.Activities of Daily Living (testování a nácvik ADL).

2. Polohování pacienta.

3. polohování pacienta (další možnosti polohování dle diagnózy).

zápočet: 80% docházka, závěrečné praktické přezkoušení dle témat semináře.

 

TTE5 seminář

Náplň semináře

1. Dlahování pomocí termoplastických materiálů (Uvedení do problematiky).

2. Dlahování pomocí termoplastických materiálů (bližší specifikace jednotlivých diagnóz).

3. Praktická ukázka dlahování.

4. Praktická cvičení dlahování.

zápočet: 80% docházka, výroba dlahy a ústní prozkoušení dle obsahu semináře.

 

SPE55

zápočet: odevzdání deníků praxe do 23.10. 2017 dle harmonogramu akademického roku 2017/2018.

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA – STUDIJNÍ OBOR ERGOTERAPIE

 

KE2K5 přednáška, seminář

Náplň přednášek a semináře

1. Kineziologický rozbor, Senzomotorika v ergoterapii a analýza chůze, Koncept Spiraldynamic zaměřen na Pletenec ramenní a hrudník,

2. Míčková facilitace dle zdeny Jebavé, Nespecifické mobilizace

3. PANAT metoda (charakteristika metody a praktické cvičení s dlahami a rhc pomůckami)

zkouška: závěrečné ústní přezkoušení dle témat přednášek a semináře.

zápočet: zpracování kineziologického rozboru vybraného pacienta.

 

ZE1K5 seminář

Témata semináře

1. Anamnéza, aktivní pohyb, pasivní pohyb, polohování pacienta.

2. Kondiční cvičení, dechová gymnastika, relaxace.

3. Reedukace posturálních funkcí.

zápočet: závěrečné praktické přezkoušení dle témat semináře.

 

ERFK5 seminář

Náplň semináře

1. Vymezení ergoterapie v koordinované rehabilitaci.

2. Využití dostupných materiálů pro výrobu terapeutických pomůcek (praktické cvičení).

zápočet: aktivní účast na semináři.

zkouška: písemný test.

 

OE5K5

zápočet: odevzdání deníků praxe ke kontrole.

 

Zimní TV kurz (ZTKF5)

 • Termín: 25.2 - 2. 3. 2017 Rokytnice nad Jizerou – Penzion Bobeš
 • Cena ubytování 2570 kč (á 2570kč, polopenze, možnost vegetariánského stravování - nutno mě předem informovat)
 • Doprava: vlastní
 • Zaslat do 31.10.2017 2570kč na číslo účtu: 100200392/0800 VS: fyzioterapie 7221301010101, ergoterapie 7221401010101 a mě zaslat emailem potvrzení o zaplacení kurzu.
 • Náplň kurzu: seznámit studenty teoreticky i prakticky se základy sjezdového i běžeckého lyžování a didaktikou lyžování handicapovaných (vozíčkáři)
 • Zápočtové požadavky: Aktivní účast na lyžařském výcviku

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2017 - 2018

(5 studentů prezenční formy studia; 5 studentů kombinované formy studia)

1. Rozvoj a stimulace jemné motoriky ruky (u dětí/dospělých)

2. Roboticky asistovaná rehabilitace a její využití v ergoterapii (se zaměřením na HK/DK)

3. Ergoterapie u dětí s kombinovaným postižením

4. Ergoterapie u dětí předškolního věku - Pro prezenční studium obsazeno

5. Ergoterapie jako součást komplexní lázeňské péče u dětských klientů

6. Možnosti ergoterapie u klientů po cévní mozkové příhodě - Pro prezenční studium obsazeno

7. Ergoterapie u revmatoidní artritidy /JIA - Pro prezenční studium obsazeno

8. Ergoterapeutická intervence u amputací HK/DK

9. Nácvik všedních denních činností (u vybrané diagnózy)

10. Využití reminiscenční terapie v ergoterapii - Pro kombinované studium obsazeno

11. Ergoterapie u syndromu karpálního tunelu

12. Prevence pádů u dětí/seniorů - Pro prezenční studium obsazeno

13. Využití kreativních  činností (u dětí, dospělých a seniorů) z pohledu ergoterapie - Pro kombinované studium obsazeno

14. Ergoterapeut - člen multidisciplinárního týmu u dětí s dětskou mozkovou obrnou

15. Ergoterapie u dětí s parézou brachiálního plexu - Pro prezenční studium obsazeno

16. Ergoterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou

17. Dlahování ruky jako součást ergoterapeutické intervence

18. Ergoterapie u poranění šlachového(extenzorového/flexorového) aparátu ruky

19. Ergoterapie a autoterapie u pacientů po fraktuře v distální části předloktí

20. Edukace a vedení k samostatnosti jako součást ergoterapeutické intervence u dětí diabetem

21. Možnosti ergoterapie po totální endoprotéze kyčelního kloubu

22. Přístup senzorické integrace v ergoterapii

23. Interaktivní Magic Box v ergoterapii dětí s motorickým a kognitivním deficitem

24. PANat metoda jako součást ergoterapeutické intervence v neurorehabilitaci

25. Domácí péče o dítě se zdravotním postižením jako součást ergoterapeutické intervence (v případě zájmu o toto téma zařizuji rodinu - prostřednictvím Rehabilitace Klubíčko s.r.o., kde byste působyly jako dobrovolníci).

26. Volné téma (dle předchozí konzultace) - Pro prezenční studium obsazeno

 

Podklady pro vypracování bakalářské práce:

 

Na základě konzultace s vedoucím práce student podepisuje souhlas se stanoveným harmonogramem pro vypracování bakalářské práce a zavazuje se k jeho řádnému plnění.


Curriculum vitae

Zahájení doktorského studia 2014

Zaměření na problematiku úrazovosti dětí s poruchami pozornosti ve vztahu k zdravotně sociální oblasti.

Magisterské:

2011 Katedra speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. NMgr. Speciální pedagogika – poradenství a diagnostika

Bakalářské:

2007 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Bc. Ergoterapie

 

Zaměstnání

2017 - dosud ergoterapeut - Dětská neurologie a Rehabilitace Klubíčko s.r.o. MUDr. Rennerové Ústí nad Labem: http://klubicko.dneuro.cz/index.php/kontakt

2007 – 2017 ergoterapeut Dětská léčebna Nové lázně Teplice v Čechách

2008 – 2013 externí vyučující UJEP v Ústí nad Labem, FZS

2013 – odborný asistent UJEP v Ústí nad Labem, FZS

 

Další vzdělávání a kurzy:

29. Celostátní odborná ergoterapeutická konference, 2017. Aktivní příspěvek

17. Ústecká rehabilitační konference - Rehabilitace ruky, 2017. Aktivní příspěvek

VII Mezinárodný Neurorehabilitačný kongres Neurorehab 2017 (Slovensko, Kúpele Lúčky) - aktivní příspěvek

Seminář Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících, 2016 (Praha - Státní zdravotnický ústav)

Odborný seminář - Bazální stimulace e ergoterapie u nezralých novorozenců, 2016 (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách IV", 2016 - aktivní příspěvek

Mezinárodní konference Rodina - zdraví - nemoc Zlín, 2016 - aktivní příspěvek

Celostátní ergoterapeutická konference 2016 - aktivní příspěvek

Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách III" , 2015 - aktivní příspěvek

II. Sympozium roboticky asistované rehabilitace: "Robotika: integrální součást neurorehabilitace", 2015.

Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách II" , 2014 - aktivní příspěvek

26. celostátní odborná konference ČAE s mezinárodní účastí, 2014.

25. celostátní odborná konference ČAE s mezinárodní účastí, 2013 - aktivní příspěvek

Neurorehabilitace. 13. Ústecká rehabilitační konference, 2013.

Problematika cervikobrachiální oblasti. 12. Ústecká rehabilitační konference, 2012.

Posturální poruchy a rehabilitace dětí a dospívajících. 11. Ústecká rehabilitační konference, 2011.

Diagnostika a terapie bolestí dolních zad. 10. Ústecká rehabilitační konference, 2010.

Kreativita a inovace. 21. celostátní konference ČAE, 2009.

Ergoterapie 2008. 20. celostátní konference ČAE, 2008.

 

ERASMUS +

2017 Univerzity of Applied Health Sciences -Zdravstveno veleučiliště Zagreb- Department of Occupational Therapy, (prezentace na téma: Occupational Therapy in children with postural problems and respiratory difficulties)

 

Certifikáty

SENZORICKÁ INTEGRACE 2°, 2017 (mgr. Aleksandra Owczarz-Jankovska)

NÁSTAVBOVÝ KURZ BAZÁLNI STIMULACE, 2017 (Institut bazální stimulace s.r.o.)

TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ KINEZIO TAPU, 2017 (Mgr. Jitka Kobrová, MUDr. Mgr, Jan Válka)

KURZ REHABILITACE RUKY, 2016 (Mgr. Milada Kukačková Činčerová)

NESPECIFICKÉ MOBILIZACE, 2016 (Zdenka Jebavá)

SENZORICKÁ INTEGRACE 1°, 2016 (dr n. med. Maria borkowska, mgr Aleksandra Owczarz-Jankovska)

Mirror Therapy a Mentální trénink, 2016 (Matthias Tomczak, M.Sc.)

ZÁKLADNÍ KURZ PANAT, 2015 (Renata Vodičková, DiS.)

ZÁKLADNÍ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE, 2015 (Bc. Helena Dvořáková, Dis.)

MÍČKOVÁ FACILITACE - odborný seminář, 2015 (Zdenka Jebavá)

SPIRALDYNAMIK® Basic Med, 2015 (Lenka Kazmarová)

DLAHOVÁNÍ RUKY - Odborný kurz, 2014 (Mgr. Milada Kukačková Činčerová)

KURZ POHYBOVÉ TERAPIE HRUDNÍKU, PLETENCE RAMENNÍHO A HORNÍ KONČETINY DLE PRINCIPŮ KONCEPTU SPIRALDYNAMIK, 2014 (Bc. Štěpán Haškovec)

KURZ MUZIKOTERAPIE "Cesta k harmonii", 2014 ( Mgr. Markéta Gerlichová )

KINESTETICKÁ MOBILIZACE I (Modul 1 a 2) "preventivní/rehabilitační metody", 2014 (Mgr. Hana Nedělková)

TRAINING CERTIFICATE - TheraSuit Method - Universal Exercise Unit Pediatric Intenzive Therapy, 2013 (Izabela Koscielny)

ČASNÁ REHABILITACE RUKY - Odborná stáž – Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, 2012.

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru ergoterapeut s platností do 2017.


 

 

Publikační činnost

 • DONČEVOVÁ L. Senzorická integrace a poruchy jemné motoriky ruky. In: Sborník abstraktů - 29. Celostátní odborná ergoterapeutická konference, 2017. Ostrava. ISBN 978-80-905252-5-2.
 • DONČEVOVÁ L. Úrazovost dětí s disabilitou a možnosti ergoterapeuta v prevenci úrazů. In: Sborník abstraktov - VII. Mezinárodný neurorehabiltačný kkongres Neurorehab 2017. Kúpele Lúčky, a.s. ISBN 978-80-971938-4-3.

   

 • DONČEVOVÁ L. Injury rate of students with disabilities and ways of prevention.
 • Sociálno-zdravotnícke spektrum,
 • Social Health Spectrum
 • Sociálno-zdravotnícke spektrum
  , 2017. ISSN 1339-2379.
  Social Health SpectrumPECHAROVÁ P., DONČEVOVÁ, L. Roboticky asistovaná rehabilitace – Tereziny lázně Dubí. In: Sborník abstraktů Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.
 • DONČEVOVÁ L., PECHAROVÁ P. Interaktivní magicbox v ergoterapii dětí. In: Sborník abstraktů Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.
 • DONČEVOVÁ L., RŮŽIČKOVÁ Z. Role ergoterapeuta, fyzioterapeuta a logopeda při terapii dítěte s diagnózou paréza plexu brachilis. In: Sborník abstarktů Rodina - zdraví - nemoc. Mezinárodní konference Rodina - zdraví - nemoc. Zlín, 2016. ISBN 987 - 80 - 7454 - 615 -0.
 • VOSTRÝ M., L. DONČEVOVÁ. Trénování paměti v ergoterapii pomocí herní konzole u lehkého typu Alzheimerovy choroby. Sociálno zdravotnícke spektrum. 2016. ISSN 1339-2379
 • DONČEVOVÁ L., BUCHTELOVÁ E., PECHAROVÁ P. Cooperation of occupational therapy, physiotherapy and speech therapy in the therapy of children with cerebral palsy.  Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. 1–2, 2016, pp. 7–19. ISSN 1804–1868.

 • DONČEVOVÁ L. Robotická terapie jako součást komplexní rehabilitace v Nových lázních, Teplice. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - III. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
 • KYNŠTOVÁ H., PECHAROVÁ P., DONČEVOVÁ L. Zmapování přehledu ergoterapeutické profese v ústeckém regionu. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - III. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
 • DONČEVOVÁ L., 2015. Laboratorní měření ve fyzioterapii II: analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu. Kapitola v monografii - Testováni motoriky horni končetiny a dolní končetiny klientky s Ievostrannou hemiparézou Tapping Testem. UJEP, Fakulta zdravotnických studií. ISBN 978-80-7414-983-2.
 • PECHAROVÁ P., DONČEVOVÁ L. Nové trendy v rehabilitaci klientů s Alzheimerovým onemocněním. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - III. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
 • DONČEVOVÁ L. Úloha ergoterapeuta v reminiscenční terapii. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - II. Mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014. ISBN 978-80-7414-746-3.

Další vědecká činnost:

 • OP VVV "Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce" reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408

  • Zařazení: odborný pracovník pro pro oblast praxí KA04
  • Zařazení: odborný pracovní pro podaktivity KA04
 • Řešitel projektu IGA FZS, 2017 - 2018. Analýza úrazových dat a návrh preventivních opatření u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Garant studentské grantové soutěže, 2017 - Hlavní řešitelka Tereza Musilová. téma výzkumného projektu: Hodnocení funkce ruky po traumatickém poranění vybranými testy jemné motoriky
 • Garant studentské grantové soutěže, 2016 - Hlavní řešitel Karolína Pospíšilová. Téma výzkumného projektu: RAR v ergoterapii dětí s dětskou mozkovou obrnou.
 • Spoluúčast (pomocná vědecká síla KFE FZS UJEP) v projektu Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice - Nové postupy a metody v ergoterapii a fyzioterapii, 2015
 • Řešitel projektu IGA FZS: Participace ergoterapie, fyzioterapie a logopedie při terapii dětí s dětskou mozkovou obrnou, 2015
 • Spoluřešitel projektu IGA FZS: Uplatnění ergoterapeutů v Ústeckém kraji, 2013

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800