Osobní stránky zaměstnanců

zpět

PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D.

fotka nenalezena

proděkan pro studium

odborný asistent

Kontakt

email: katerina.vanikova@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4230

mobil: +420 602 510 821

Konzultace

V termínu 1.2. - 30.6.2017 čerpám studijní volno, konzultace možné po předchozí domluvě.

KFE/FZ25

přednášky

  1. Fyziologické mechanismy uplatňující se ve fyzioterapii.
  2. Specifika zátěžové adaptace u pacienta s ICHS.
  3. Fyzioterapie v kardiochirurgii.
  4. Fyzioterapie u pacienta s ICHS.
  5. Fyzioterapie poruch metabolismu.
  6. Fyzioterapie v revmatologii – osteoartroza DK.
  7. Fyzioterapie v revmatologii – MB, RA.
  8. Fyzioterapie v onkologii.
  9. Fyzioterapie v geriatrii.
  10. Fyzioterapie u KRBS.

Samostudium:

Fyzioterapie u osteoporózy.

Požadavky zkoušku:

a)      splnění zápočtových požadavků vyučujících, kteří se podílejí na výuce seminářů (Dr.Buchtelová, Mgr. Bredlová, Dr.Vaníková) – plnění v průběhu zkouškového období LS 2017

b)     ústní komisionální zkouška z tematických okruhů a základní terminologie – obsah předmětů FZ15 (Mgr. Růžičková), FZ 25 (Dr.Vaníková)

Tématické okruhy: budou doplněny

 

Zkouška ve zkouškovém období LS 2017

Student si vylosuje 2 otázky

Doporučená literatura:

Bechyně, M a R. Bechyňová., 1997. Mízní otok – lymfedém, komplexní terapie. vyd.  Praha: Phlebomedika. 320 s. ISBN 80-9012981-1.

DOBEŠ, M. a M. MICHKOVÁ., 1997. Učební text k základnímu kursu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (měkké, mobilizační techniky). 1. vyd. Havířov: Domiga. 72 s. ISBN 80-962222-1-8.

JEBAVÁ, Z., 1994.  Míčkování. Praha: Adonis. 39 s.

KOLÁŘ, P. et al., 2009. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd.Praha:Galén. 713s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOL. AUTORŮ., 1993. Komplexní léčba bolesti v onkologii. 1.vyd. Jinočany: H+H.24s.

Kopecký, J., J. Sumerová A p. Kopecká., 2000. Rehabilitace po operacích prsů. Ostrava: Zdravotně – sociální fakulta Ostravské Univerzity. 62 s. ISBN 807042-322-6.

LEWITT, K., 2003. Manipulační léčba v myoskeletární medicíně. Praha:Sdělovací technika, ve spolupráci s ČLS JEP. ISBN 80-86645-04-5.

PAVLŮ, D., 2002. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: CERM, 2002. 239 s. ISBN 80-7204-266-1.

Trávníčková – Kittlerová, O., V. Hradil a j. Vacek., 2004. Rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózou. 1. vyd.  Praha: Triton. 87 s. ISBN 80-7254-485-3.

VÉLE, F., 1997.  Kineziologie pro klinickou praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing.,271s. ISBN 80-7169-256-519.

VÉLE, F., 2006. Kineziologie. 2.vyd. Praha: Triton, 2006. 376 s. ISBN 80-7254-837-9.

VORLÍČEK, J., 2000.  Praktická onkologie vybrané kapitoly. 1.vyd. Praha:Grada Publishing.339s.

Další odborná literatura:

GÚTH, A. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. 2. vyd. Bratislava: Liečreh. 1998. 442 s. ISBN 80-88932-02-05.

GÚTH, A. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov I, II. Bratislava: Liečreh. Gúth. 2005. 400 s. ISBN 80-88932-16.

VORLÍČEK, J. Praktická onkologie vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 339 s.

 

KFE/FZ25

semináře

 

PNF – základní facilitační mechanismy, 1. a 2. diagonála pro HK – manuální kontakt, základní vzorce, pohybové komponenty, svalové komponenty

Studenti se střídají po třech týdnech u Dr.Buchelové a Mgr.Bredlové

Doporučená literatura:

HOLUBÁŘOVÁ, J. a D. PAVLŮ., 2007.  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. vyd. Praha: Karolinum. 115 s. ISBN 978-80-246-1294-2.

Požadavky na udělení zápočtu:

Aktivní účast na výuce seminářů, 80% účast, prokázání získaných praktických dovedností

 

Curriculum vitae

ZAMĚSTNÁNÍ

2004 - dosud odborná asistentka FZS UJEP

2005 - 2011 zástupce vedoucí Katedry fyzioterapie a ergoterapie ÚZS UJEP

2011 - 2014 vedoucí Katedry fyzioterapie a ergoterapie FZS UJEP

2014 - 2015 proděkan pro studium FZS UJEP

2015 – 2016 tajemník katedry

2016 – dosud proděkan pro studium FZS UJEP

Působení v rámci UJEP

2011 – 2013 člen AS UJEP

2012 – 2014 člen AS FZS UJEP

2010 - 2015 předseda Disciplinární komise FZS UJEP

2014 – 2015 předseda Stipendijní komise FZS UJEP

2014 – 2015 předseda Studijní komise FZS UJEP

2014 – dosud člen Grantové komise FZS UJEP

10/2012 – 4/2015 koordinátor inovací na FZS (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Univerzitní

centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“ reg.č. CZ

1.0.7/2.2.00/29.0023)

2016 - dosud předseda Disciplinární komise FZS UJEP

2016 - dosud předseda Stipendijní komise FZS UJEP

2016 - dosud předseda Studijní komise FZS UJEP

2014 – dosud zástupce FZS - Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí ČR

Spoluřešitel: IP 2014

Název: Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví B 5345, studijního oboru Fyzioterapie 5342 T004

 

Spoluřešitel projektu IGA FZS:

Název: Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců

Garant projektu: STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ FZS 2014:

Název: Fyzioterapie pro ženy po operaci prsu v období rekonvalescence jako prevence vzniku poruch pohybového systému v oblasti pletence horní končetiny

Řešitel: IP 2015

Název: Podpora odborné kvalifikace akademických pracovníků FZS UJEP

Řešitel: IP 2015

Název: Profilace a inovace studijních programů v prezenční i kombinované formě studia na FZS UJEP

 

Certifikáty

ODBORNÉ KURZY

Rehaspring Čelákovice: 1 – 6/2015 Certifikovaný kurs MZČR Proprioceptivní nervosvalová facilitace Mgr. Jiřina Holubářová

Rehaspring Čelákovice: Refresh Proprioceptivní nervosvalová facilitace: Mgr. Jiřina Holubářová - 2013

SM SYSTÉM - Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle MUDr. Smíška - MUDr. Richard Smíšek - 2012

Využití proprioceptivní neuromuskulární facilitace: Bc. Marcela Sekyrová -2011

Postura a dýchání, integrovaný systém: PhDr. Čumpelík, Ph.D. – 2011

Terapeutické využití Kinesiotapu: PhDr. Čemusová, Ph.D. - 2011

Problematika ramenního pletence v ambulanci fyzioterapeuta: PaedDr. Švejcar - 2009

Odborný seminář: Kineziologický rozbor - 2007

Odborný seminář: Hluboký stabilizační systém - 2007

Základní principy metody R.Brunkow: PhDr. Špringrová, Ph.D. - 2007

Léčebné rehabilitační postupy dle L.Mojžíšové: J. Novotná - 2002

 

Publikační činnost

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

1. autorka instruktážní videokazety „Cvičení pro ženy po operaci prsu“, Praha, 2003

2. autorka informační brožury „Fyzioterapie u žen po operaci prsu“, Teplice, 2003

3. autorka studijní opory pro výuku Fyzikální terapie, Fyzioterapie I - IV.

VANÍKOVÁ, Kateřina a Karel Hrach (2016). Vývoj rozsahů pohybu ramenního kloubu po ablaci prsu a po tumorektomii. In: VANÍKOVÁ Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2016, s. 6 - 10. ISBN 978-80-8075-544-7.

HRACH, Karel a Kateřina VANÍKOVÁ (2015). Development of the Range of Movement in the Shoulder Joint Following Breast Mastectomy and Tumorectomy. 9. mezinárodní kongres ISPRM (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine), Berlin, 19 - 23. 6. 2015, abstrakt In: Journal of Rehabilitation Medicine, Supplement 54 (2015), s. 255, ISSN 1650-1977.

 

VANÍKOVÁ, Kateřina a Zdeněk, HAVEL (2015). Vliv somatických faktorů na výkonnost studentek Fyzioterapie FZS UJEP v Ústí n. L. Studia sportiva. FSS MU Brno. ISSN1802 – 7679.

JELÍNEK, Marek, Zdeněk HAVEL, Jana CHRÁSKOVÁ a Kateřina VANÍKOVÁ. Jak psát závěrečné práce na FZS UJEP. 2. přeprac. a dopl. vyd. Ed. Z. Čeřovský. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2014.

 

BUCHTELOVÁ, Eva, Kateřina VANÍKOVÁ a Marek Jelínek. Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 21-22. ISBN 978-80-7414-746-3.

 

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Karel HRACH. Vliv operace prsu na pohybový systém. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 39-40. ISBN 978-80-7414-746-3.

 

BUCHTELOVÁ Eva, Kateřina VANÍKOVÁ a Marek JELÍNEK. Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců. In 14. Ústecká rehabilitační konference. ISBN 978-80-87562-18-5, 2014, 1. vyd., s. 7.

 

KORFOVÁ WENCLOVÁ, Jitka, Eva BUCHTELOVÁ a Kateřina VANÍKOVÁ. Hodnocení vlivu pravidelné zátěže u tenistů v mladším školním věku. In 14. Ústecká rehabilitační konference. ISBN 978-80-87562-18-5, 2014, 1. vyd., s. 7.

 

VANÍKOVÁ, Kateřina, Hana KYNŠTOVÁ a Zdeněk HAVEL (2013). Porovnání tělesné zdatnosti jako úrazové prevence u studentek fyzioterapie a ergoterapie a obecné populace. Prevence úrazů, otrav a násilí. ISSN 1801-0261.

2013:

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Marek JELÍNEK. Analýza pohybu v ramenním kloubu ve směru abdukce a zevní rotace u žen po operaci prsu - 3D analýza pohybu. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 1. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 132-138. ISBN 978-80-7414-614-5.

 

TICHÝ, Miroslav, Eva BUCHTELOVÁ, Zdeněk ČEŘOVSKÝ, Karel HRACH, Marek JELÍNEK a Kateřina VANÍKOVÁ. Laboratorní měření ve fyzioterapii I. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, 83 s. ISBN 978-80-7414-673-2.

 

HAVEL, Zdeněk a Kateřina VANÍKOVÁ (2013). Srovnání výkonnosti studentek studijního oboru TVS a Fyzioterapie v motorických testech na UJEP. Studia sportiva. FSS MU Brno. ISSN1802 – 7679.

 

BUCHTELOVÁ, Eva, Miroslav TICHÝ a Kateřina  VANÍKOVÁ. Influence of muscular imbalances on pelvic position and lumbarlordosis: a theoretical basis. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation 1–2, 2013. pp 25 – 36. ISSN 1804-7181.   

2012:

BUCHTELOVÁ, E.;VANÍKOVÁ, K.; HRACH,K. Vliv svalových dysbabalancí na postavení pánve u karatistů. In: BUCHTELOVÁ. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012, s. 432-441. ISBN 978-80-8075-544-7.

VANÍKOVÁ, K.; BUCHTELOVÁ, E.; HRACH,K. Vliv operace prsu na pohybový systémtů. In: VANÍKOVÁ. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012, s. 567-574. ISBN 978-80-8075-544-7.

 

2010:

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Fyzioterapie při poruchách temporomandibulárního kloubu.Rehabilitácia, XLVII, 2010, č. 2, s. 73-79. ISSN 0375 -0922.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Rehabilitace v oblasti chodidla u dětí školního věku.Rehabilitácia, XLVII, 2010 , č.3, s.145-152. ISSN 0375 -0922.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ,E., ŠLECHTOVA,D.Vliv operace prsu na pohybový systém. Rehabilitácia,XLVII, 2010 , č.3, s.177-186. ISSN 0375 -0922.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ,E., ŠLECHTOVA,D.Komplexní fyzioterapie u žen po operaci prsu.Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha:ČLS JEP, 2010, ročník 17.s.150-154.

 

2009:

Studentská vědecká konference – FTVS UK Praha, 16. 4. 2009, příspěvek:POSTER:

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Patologické změny rozsahu kyčelních rotací. In Sborník Studentská vědecká konference Praha: FTVS UK, 2009.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ,E. Vliv operace prsu na pohybový systém. Studentská vědecká konference Praha: FTVS UK, 2009.

KONFERENCE REHABILITACE – ÚZS UJEP v Ústí nad Labem, č. akce J00703/08 – 12.2.2009, příspěvek:

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Funkční vztahy významnějších vzdálených anatomických oblastí a pánevního dna.In TICHÝ, M. (ed.)Rehabilitace I. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s.11-15. ISBN 978-80-7414-115-7.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Svalová nerovnováha a její ovlivňování. In TICHÝ, M. (ed.)Rehabilitace I. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s. 44-54. ISBN 978-80-7414-115-7.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Kompenzační programy. In TICHÝ, M. (ed.)RehabilitaceI. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. ISBN 978-80-7414-115-7.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ, E Vliv operace prsu na pohybový systém. In TICHÝ, M. (ed.)Rehabilitace I. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s. 6-10. ISBN 978-80-7414-115-7.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ,K. Hodnocení tělesného sebepojetí u dětí staršího školního věku . In KINESIS, SALUS, EDUCATIO 2009. Ústí nad Labem PF: 2009. s. 24-31. ISBN 978-80-7414-233-8.

 

2008:

Konference: Pohyb, výchova a zdraví, UJEP v Ústí nad Labem (2007) příspěvek:

BUCHTELOVÁ,E., DOULÍK,P., HAJER,M., PYŠNÁ,J., ŠKODA,J.,VANÍKOVÁ,K. Svalová nerovnováha v oblasti pánve u karatistů. In NOSEK, M. (ed.) Pohyb, výchova a zdraví. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. s. 89-93. ISBN 978-80-7044-978-3.

PYŠNÁ,J.,BUCHTELOVÁ,E.,DOULÍK,P.,HAJER,M.,ŠKODA,J.,VANÍKOVÁ,K. Viscerovertebrální vztahy. In NOSEK, M. (ed.) Pohyb, výchova a zdraví. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. ISBN 978-80-7044-978-3.

VANÍKOVÁ,K., BUCHTELOVÁ,E., DOULÍK,P., HAJER,M., PYŠNÁ,J., ŠKODA,J. Pohybová aktivita jako jeden z činitelů ovlivňující zdraví onkologických pacientů.In NOSEK, M. (ed.) Pohyb, výchova a zdraví. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. s. 121-125. ISBN 978-80-7044-978-3.

EXERCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS Banská Bystrica 2008

ŠKODA, J., DOULÍK, P., TAŠNEROVÁ, Ž., BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ, K.:Kvalita života jako epistemologický a výzkumný problém.In Sborník EXERCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS Banská Bystrica: Univerzita M.Bela, 2008. ISBN 978-80-8083-541-5.

ŠKODA, J., DOULÍK, P., TAŠNEROVÁ, Ž., BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ, K.:Výzkum vybraných objektivních parametrů kvality života mládeže ve věku 14 – 16let. In Sborník EXERCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS Banská Bystrica: Univerzita M.Bela, 2008. ISBN 978-80-8083-541-5.

BUCHTELOVÁ, E., VANÍKOVÁ, K. Svalová dysbalance u funkčních poruch pohybového systému. In PYŠNÝ L. Kvalita života II. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. str. 147 -157. ISBN 978-80-7414-045-7.

VANÍKOVÁ,K.,BUCHTELOVÁ,E. Fyzioterapie u žen po operaci prsu jako prostředek zlepšení kvality života. In PYŠNÝ L. Kvalita života II.Ústí nad Labem: UJEP, 2008.str. 90 -97. ISBN 978-80-7414-045-7.

PYŠNÁ,J., BUCHTELOVÁ, E.VANÍKOVÁ,K. Dětský aerobic. In PYŠNÝ L. Kvalita života II.Ústí nad Labem: UJEP, 2008. str. 115-118. ISBN 978-80-7414-045-7.

 

2006:

VANÍKOVÁ, K. Multidisciplinární přístup v prevenci, diagnostice a terapie karcinomu prsu. In Multidisciplinární přístupy pomáhajících profesí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2007. ISBN 978-80-7044-858-8.(kapitola v knize)

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800