Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.

fotka nenalezena

Pracovní pozice


vedoucí Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

(předseda akademického senátu FZS UJEP, člen Vědecké rady FZS UJEP, člen etické komise FZS UJEP)

Kontakt

email: ivana.lamkova@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4220

mobil: +420 702 282 737

Konzultace

Pondělí

9,00 - 10,00 hod.

Čtvrtek

12,00 - 14,00 hod.

Možnost individuální dohody předem telefonicky nebo e-mailem.

 

Úřední hodiny vedoucí katedry

 

Pondělí

13,00 - 14,00 hod.

Úterý

11,00 - 12,00 hod.

Čtvrtek

11,00 - 12,00 hod.

 

Žádám o dodržování jak konzultačních, tak úředních hodin.

 

Vyučované předměty

Anatomie

Komunikace

Multikulturní ošetřovatelství

Odborná praxe

Ošetřovatelská péče v gynekologii

Reprodukční a sexuální zdraví

Primární a komunitní péče v porodní aistenci

 

Studijní podmínky pro akademický rok 2018/2019

AN2P5 Anatomie seminář

MUOV5 Multikulturní ošetřovatelství

MUOP5 Multikulturní ošetřovatelství

KOMK5 Komunikace

RSV5 Reprodukční a sexuální zdraví

MUVK5 Multikulturní ošetřovatelství

PBVK5 Bakalářská práce

BPV5 Bakalářská práce

SEBPK Bakalářská práce

PKP1P5 Primární a komunitní péče v porodní asistenci I.

PKP2P5 Primární a komunitní péče v porodní asistenci II.

PGPV5 Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví

PGP1P5 Ošetřovatelská péče v gynekologii I.

GYP5 Vybrané kapitoly z gynekologieké péče

 

Curriculum vitae

2006 - 2011  Ph.D., obor Ošetřovatelství, FZS TRUNI, doktorské studium

1996 - 1998  obor Porodní asistentka, VOŠ a SZŠ J. E. Purkyně, Most

1991 - 1996  Mgr., obor Pedagogika a ošetřovatelství, FF UK Praha, magisterské studium

1989 - 1991  obor Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, PF MU Brno

1975 - 1979  obor Dětská sestra, SZŠ J. E. Purkyně, Most

 

Odborná způsobilost


Registrovaná porodní asistentka (RM)

Registrovaná všeobecná sestra (RN)

Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dětské sestry

 

Stáže/mobility


2012 – výuková mobilita v programu Erasmus na Prešovské univezritě v Prešově

2010 – výuková mobilita v programu Erasmus na Trnavské univezritě v Trnavě

 

Certifikáty

2011 – Odborná vzdělávací aktivita Výskumné metódy v ošetrovatelstve, pozorovanie a jeho využitie (JLF UK, Martin, osvědčení)

2010 – Odborný seminář Psychologie porodu (UNIPA, Praha, certifikát)

2010 – Odborná vzdělávací aktivita Výskumné metódy v ošetrovatelstve, dotazník a jeho využitie (JLF UK, Martin, osvědčení)

2006 – Výukový modul Využití počítačových sítí ve výuce (certifikát)

2006 – Výukový modul Počítačová grafika a digitální fotografie (certifikát)

2006 – Výukový modul Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti (certifikát)

2005 – Nástavbový kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, certifikát

2005 – Kurz - Team building (NCONZO, Brno, osvědčení)

2004 – Vzdělávací kurz Závislost, únik, agrese (osvědčení)

2004 – Kurz - Stress management (NCONZO, Brno, osvědčení)

2004 – Základní kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, certifikát

2004 – Úvodní výukový modul Školení poučených uživatelů (ICT znalosti a dovednosti, certifikát)

2002 – Tematický kurz – Základy optimální komunikace III. (IPVZ, Brno, osvědčení)

2002 – Tematický kurz – Základy optimální komunikace II. (IPVZ, Brno, osvědčení)

2002 – Tematický kurz – Základy optimální komunikace I. (IPVZ, Brno, osvědčení)

2001 – Kurz: Zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl (MNUL, osvědčení)

1998 – Příprava absolutoria a studijních oborů diplomovaná porodní asistentka, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra (IDVPZ, Brno, osvědčení)

1998 – Kurz Komunikační strategie a relaxační metody při práci s pacientem III. (Praha, osvědčení)

1997 – Seminář k problematice zdraví žen – Lékařské, sociologické a etické aspekty (IPVZ, Praha, osvědčení)

1997 – Kurz Komunikační strategie a relaxační metody při práci s pacientem II. (Praha, osvědčení)

1996 – Kurz Komunikační strategie a relaxační metody při práci s pacientem I. (Praha, osvědčení)

1996 – Kvalifikační kurz Výchova ke zdraví (IPVZ, Praha, osvědčení)

Publikační činnost

LAMKOVÁ, I. MADAROVÁ, K. 2017.  Vliv drogové závislosti na graviditu. In indexovaný Sborník IV. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Pomáhající profese v proměnách času. Univerzita Pardubice. Pardubice.

LAMKOVÁ I., MADAROVÁ, K. 2017. Multicultural aspects  pregnancy and childbirth. In sborník Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivosti - IHCO 2017. Bratislqva

ŠALANSKÁ, E., LAMKOVÁ, I. 2016. Rizikové faktory predisponující vznik gestačního diabetu. In Sborník příspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství. ISBN 978-80-7464-826-7

LAMKOVÁ, I. 2016. Pregnancy and childbirth in Roma ethnicity. In Sborník příspěvků IX. mezinárodní sympozium – Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči. České Budějovice: FZV JCU. s. 94 – 96. ISBN 978-80-7394-600-5

LAMKOVÁ, I. HAMANOVÁ, A. 2015. Přístup žen k prevenci rakoviny prsu a jeho determinace věkem a vzděláním. In Dluholucký, S.; Frčová, B. (eds.). Zborník vedeckých a odborných prác na ústrednú tému Multifaktoriálné aspekty civilizačních ochorení. Banská Bystrica: Vydavateľstvo A‐medi management, s.r.o., s. 160 – 168. ISBN 978-80-971836-7-7.

LAMKOVÁ, I. HAMANOVÁ, A. 2015. Hodnocení sexuální dysfunkce u žen v období klimakteria pomocí dotazníku Female Sexual Function Index. In Sborník příspěvků z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 37-44. ISBN 978-80-7395-894-7.

LAMKOVÁ, I., A. HAMANOVÁ. 2014. The use of FSFI Measuring Instruments in Women During Menopause. In sborník „Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve“. Martin: Jesseniova  LF v Martine.

HAMANOVÁ, A., I. LAMKOVÁ. 2014. Informovanost žen a mužů v období mladší dospělosti o infekci HPV. In sborník „Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve“. Matin: Jesseniova  LF v Martine.

LAMKOVÁ, I., CHRÁSKOVÁ, J. 2014. Age and education of women as the main determinants of access to secondary prevention of breast cancer. In sborník SGEM Conference on Psychology and Psychiatry and Sociology and Healthcare Education. Sofia, BG

LAMKOVÁ, I., LAMPLOTOVÁ, L. 2013. Efekt a význam porodní asistentky při edukaci dospívajících o reprodukčním a sexuálním zdraví. In sborník „Výskum jako východisko praxe založenej na dokazoch“ Martin: Jesseniova LF v Martine, ISBN 978-80-89544-41-7.

LAMPLOTOVÁ, L., LAMKOVÁ, I. 2013. Porovnání léčby klimakterického syndromu z pohledu uživatelek.  In sborník „Výskum jako východisko praxe založenej na dokazoch“ Martin: Jesseniova LF v Martine. ISBN 978-80-89544-41-7.

LAMPLOTOVÁ, L., LAMKOVÁ I. 2013. Hodnocení a záznam pooperační bolesti z pohledu sester chirurgických oborů.  In sborník „Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech“. Ostrava: Ostravská univerzita, LF, ISBN 978-80-7464-264-7.

 

Projekty

2017

Hlavní řešitel rozvojového projektu MZ ČR, "Edukace mužů a žen v období mladší dospělosti o samovyšetření prsou a varlat".

Garant projektu KÚ „ Podpora zdraví občanů Ústeckého kraje“

Garant projektu „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“

spoluřešitel U21 KA 04 Podpora a rozvoj zdravotnických studijních programů; Garant programu VS PF

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP