Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.

fotka nenalezena

Pracovní pozice


vedoucí Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

(předseda akademického senátu FZS, člen Vědecké rady FZS, člen etické komise FZS)

Kontakt

email: ivana.lamkova@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4220

mobil: +420 702 282 737

Konzultace

Úterý

9,00 - 10,00 hod.

Čtvrtek

10,00 - 12,00 hod.

Možnost individuální dohody předem telefonicky nebo e-mailem.

 

Úřední hodiny vedoucí katedry


Úterý

10,00 - 12,00 hod.

Čtvrtek

16,00 - 17,00 hod,

 

Žádám o dodržování jak konzultačních, tak úředních hodin.

 

Vyučované předměty

Ošetřovatelská péče v gynekologii

Multikulturní ošetřovatelství

Reprodukční a sexuální zdraví

Anatomie

Odborná praxe

Komunikace

 

Studijní podmínky pro akademický rok 2017/2018

AN1P5 Anatomie seminář

VYRP5 Výchova k reprodukčnímu zdraví seminář

VYRPK Výchova k reprodukčnímu zdraví seminář

RSVK5 Reprodukční a sexuální zdraví seminář

Curriculum vitae

2006 - 2011  Ph.D., obor Ošetřovatelství, FZS TRUNI, doktorské studium

1996 - 1998  obor Porodní asistentka, VOŠ a SZŠ J. E. Purkyně, Most

1991 - 1996  Mgr., obor Pedagogika a ošetřovatelství, FF UK Praha, magisterské studium

1989 - 1991  obor Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, PF MU Brno

1975 - 1979  obor Dětská sestra, SZŠ J. E. Purkyně, Most

 

Odborná způsobilost


Registrovaná porodní asistentka (RM)

Registrovaná všeobecná sestra (RN)

Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dětské sestry

 

Stáže/mobility


2012 – výuková mobilita v programu Erasmus na Prešovské univezritě v Prešově

2010 – výuková mobilita v programu Erasmus na Trnavské univezritě v Trnavě

 

Certifikáty

2011 – Odborná vzdělávací aktivita Výskumné metódy v ošetrovatelstve, pozorovanie a jeho využitie (JLF UK, Martin, osvědčení)

2010 – Odborný seminář Psychologie porodu (UNIPA, Praha, certifikát)

2010 – Odborná vzdělávací aktivita Výskumné metódy v ošetrovatelstve, dotazník a jeho využitie (JLF UK, Martin, osvědčení)

2006 – Výukový modul Využití počítačových sítí ve výuce (certifikát)

2006 – Výukový modul Počítačová grafika a digitální fotografie (certifikát)

2006 – Výukový modul Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti (certifikát)

2005 – Nástavbový kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, certifikát

2005 – Kurz - Team building (NCONZO, Brno, osvědčení)

2004 – Vzdělávací kurz Závislost, únik, agrese (osvědčení)

2004 – Kurz - Stress management (NCONZO, Brno, osvědčení)

2004 – Základní kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, certifikát

2004 – Úvodní výukový modul Školení poučených uživatelů (ICT znalosti a dovednosti, certifikát)

2002 – Tematický kurz – Základy optimální komunikace III. (IPVZ, Brno, osvědčení)

2002 – Tematický kurz – Základy optimální komunikace II. (IPVZ, Brno, osvědčení)

2002 – Tematický kurz – Základy optimální komunikace I. (IPVZ, Brno, osvědčení)

2001 – Kurz: Zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl (MNUL, osvědčení)

1998 – Příprava absolutoria a studijních oborů diplomovaná porodní asistentka, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra (IDVPZ, Brno, osvědčení)

1998 – Kurz Komunikační strategie a relaxační metody při práci s pacientem III. (Praha, osvědčení)

1997 – Seminář k problematice zdraví žen – Lékařské, sociologické a etické aspekty (IPVZ, Praha, osvědčení)

1997 – Kurz Komunikační strategie a relaxační metody při práci s pacientem II. (Praha, osvědčení)

1996 – Kurz Komunikační strategie a relaxační metody při práci s pacientem I. (Praha, osvědčení)

1996 – Kvalifikační kurz Výchova ke zdraví (IPVZ, Praha, osvědčení)

Publikační činnost

LAMKOVÁ. I. Využití projektové výuky v předmětu ošetřovatelství. In sborník mezinárodní konference ošetřovatelství. 2. Mezinárodní konference pracovníků vzdělávajících nelékařské zdravotnické povolání. Vydala Česká asociace sester Sekce odborných učitelek a Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství. 2008. Brno. CD – ROM. ISBN 978-80-7013-469-6.

LAMKOVÁ. I. Výzkum stresových faktorů před nástupem do zaměstnání u studentek oboru porodní asistence. In sborník mezinárodní konference Sociokulturní – právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a porodní asistenci. Vydala Univerzita Palackého Fakulta zdravotnických věd. 2008. Olomouc. ISBN 978-80-244-2105-6.

LAMKOVÁ. I.  LAMPLOTOVÁ. L. Prestiž povolání porodní asistentky z pohledu vybraných nelékařských profesí. In sborník Medzinárodnej konferencie Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatelstve a porodnej asistencii. Vydala Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva a Ústav nelekárskych študijných programov Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství a Ústav porodní asistence Martin. 2009. CD – ROM. ISBN 978-2009. Martin. ISBN 978-80-88866-61-9.

LAMKOVÁ. I. Zkušenosti s výukou předmětu reprodukční a sexuální zdraví v oboru porodní asistentka. In sborník medzinárodné vedecké sympozium Ošetrovatelstvo 21. storočí v procese zmien III. Vydala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotnictva Katedra ošetrovateľstva, University of Debrecen Faculty of health. Univerzita Karlova v Praze 1. Lékařská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta. Nitra. 2009. CD – ROM. ISBN 978-80-8094-554-1.

LAMKOVÁ. I. Etické aspekty v práci porodní asistentky při poskytování kulturně shodné péče. Vydala Česká asociace sester Sekce pedagogická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Ústav aplikovaných společenských věd, Katolícka univerzita v Ružomberku Fakulta zdravotnictva, Krajská nemocnice Tomáše Bati a. s. Zlín. 2009. Zlín. CD – ROM. ISBN 978-80-7013-506-8.

LAMKOVÁ. I. BOROŇOVÁ. J. CHRÁSKOVÁ. J. Etická komunikace porodní asistentky při procesu edukace. In sborník 2. medzinárodnej konferencie Etické aspekty ošetrovatelskej starostlivosti v teórii a praxi. Vydala Katolická univerzita v Ružomberku Fakulta zdravotnictva. Ružomberok. Verbum. 2010. CD – ROM. ISBN 978-80-8084-616-9.

LAMKOVÁ. I. BOROŇOVÁ. J. Edukační proces u ženy procházející klimakteriem. Cesta k modernímu ošetřovatelství XII., odborná mezinárodní konference, Praha – nemocnice Motol, 2010, CD – ROM. ISBN 978-80-87347-03-4.

LAMPLOTOVÁ, L., LAMKOVÁ I. Hodnocení a záznam pooperační bolesti z pohledu sester chirurgických oborů.  In sborník „Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech“. Ostrava: Ostravská univerzita, LF, 2013. ISBN 978-80-7464-264-7.

LAMPLOTOVÁ, L., LAMKOVÁ, I. Porovnání léčby klimakterického syndromu z pohledu uživatelek.  In sborník „Výskum jako východisko praxe založenej na dokazoch“ Martin: Jesseniova LF v Martine, 2013. ISBN 978-80-89544-41-7.

LAMKOVÁ, I., LAMPLOTOVÁ, L. Efekt a význam porodní asistentky při edukaci dospívajících o reprodukčním a sexuálním zdraví. In sborník „Výskum jako východisko praxe založenej na dokazoch“ Martin: Jesseniova LF v Martine, 2013. ISBN 978-80-89544-41-7.

LAMKOVÁ, I., A. HAMANOVÁ. The use of FSFI Measuring Instruments in Women During Menopause. In sborník „Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve“. 2014.  Martin: Jesseniova  LF v Martine.

HAMANOVÁ, A., I. LAMKOVÁ. Informovanost žen a mužů v období mladší dospělosti o infekci HPV. In sborník „Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve“. 2014.  Matin: Jesseniova  LF v Martine.

Lamková, I., Chrásková, J. Age and education of women as the main determinants of access to secondary prevention of breast cancer. In sborník SGEM Conference on Psychology and Psychiatry and Sociology and Healthcare Education. 2014. Sofia, BG.

LAMKOVÁ, I. HAMANOVÁ, A. 2015. Přístup žen k prevenci rakoniny prsu a jeho determinace věkem a vzděláním. In Dluholucký, S.; Frčová, B. (eds.). Zborník vedeckých a odborných prác na ústrednú tému Multifaktoriálné aspekty civilizačních ochorení. Banská Bystrica: Vydavateľstvo A‐medi management, s.r.o., s. 160 – 168. ISBN 978-80-971836-7-7.

LAMKOVÁ, I. HAMANOVÁ, A. 2015. Hodnocení sexuální dysfunkce u žen v období klimakteria pomocí dotazníku Female Sexual Function Index. In Sborník příspěvků z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 37-44. ISBN 978-80-7395-894-7.

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800