Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Gabriela Vízková

asistent, tajemník Katedry fyzioterapie

Kontakt

gabriela.medunova@ujep.cz

tel. +420 47 528 4258

mobil: +420 702 203 778

Konzultace

Pondělí

10:00-12:00

Úterý

12:00-13:00

Další konzultace možná dle individuální domluvy.


Výuka

Letní semestr 2017/2018

Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody II (ZF25)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • průběžné a závěrečné prokázání praktických dovedností

Témata seminářů:
1. Svalový test dle Jandy - horní končetina.
2. Svalový test dle Jandy - ruka.
3. Svalový test dle Jandy - dolní končetina, trup.
4. Svalový test dle Jandy - trup.
5. Svalový test dle Jandy - sv. mimické.
6. Hodnocení postavy, stoje.
7. Vyšetření stoje dle Jandy.
8. Vyšetření stoje dle Jandy.
9. Vyšetření chůze.
10. Vyšetření pohybových stereotypů.
11. Opakování


Fyzikální terapie II (FT25)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na výuce seminářů

 • průběžné prokázání praktických dovedností, účast na praktické výuce v MNUL

 • praktický zápočet z provedení reflexních masáží, TMT a míčkové facilitace

Témata seminářů:

1. - 3. Praktické seznámení s přístroji fyzikální terapie a jejich nastavením
4. - 6. Praktická aplikace fyzikální terapie ve skupině studentů
7. - 8. reflexní masáž - zádová, hrudní, pánevní sestava a sestava pro šíji
9. Techniky měkkých tkání, automobilizační techniky pro krční a bederní páteř
10. Míčková facilitace dle Jebavé


Kineziologie II (KIF25)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • zápočet: průběžné a závěrečné prokázání praktických dovedností ve zkouškovém období LS 2016/2017

Témata seminářů:

 1. Orientační vyšetření pacienta
 2. Orientační vyšetření HKK, speciální testy
 3. Orientační vyšetření DKK, speciální testy


Ortopedie a protetika (ORTF5)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na výuce seminářů

 • účast na stážích

Témata seminářů:

1. Preventivní a režimová opatření - u osob s vadným držením těla
2. Preventivní a režimová opatření - u osob s TEP kyčelního a kolenního kloubu
3. - 4. Protézy na horních končetinách
5. - 6. Protézy na dolních končetinách
7. Ortotika, calceotika, adiuvatika
8. Stáž na operačním sále
9. Stáž na ortopedickém oddělení
10. Opakování


Centračně stabilizační posilování (CSPF5)

 • aktivní 80% účast na výuce seminářů

Témata seminářů:

1.Nácvik základních pokynů pro nastavení kloubů. Manuální dopomoc a odpor.
2.Práce s dechem (nádech dolů, silový výdech, zadržení dechu) v různých polohách a cvicích.
3.Odpor proti vertikalizaci a lokomoci, odlehčení segmentů. Využití therabandů a malých činek v ambulanci.
4.Posilovací zařízení: typy, využití. Časté chyby ve fitness.
5.Využití posilovny v rámci prevence a léčby hybných poruch.
6.Diagnostika hybného systému v posilovně a následná úprava cviků. Individuální modifikace cviků.
7.Posilování a posilovna na rehabilitačním pracovišti. Posilování pro výkon (síla, sporty) či tvarování těla s dodržením zdravotní koncepce.

 

Kombinovaná forma

Metody kinezioterapie MKK5

 • zápočet:

Témata seminářů:

 1. Orientační vyšetření pacienta
 2. Orientační vyšetření HKK, speciální testy
 3. Orientační vyšetření DKK, speciální testy

 

Zimní semestr 2017/2018


Prezenční forma studia


Katedra fyzioterapie

Bakalářská práce BPF5

Zápočtové požadavky:

 • spolupráce s vedoucím bakalářské práce na obsahu a formálních náležitostech bakalářské práce v rámci osobních nebo elektronických konzultací dle stanoveného harmonogramu bakalářské práce - odevzdání teoretické části BP do 31.12.2017
 • prezentace Projektu bakalářské práce - v úterý 17.10.2017 v místnosti č. 32

Úvod do studia (USF5)

Zápočtové požadavky:

 • 100% účast na předmětu USF5

Fyzikální terapie I (FT15)

Zápočtové požadavky:

 • Aktivní 80% účast na výuce seminářů
 • průběžné prokázání praktických dovedností, účast na praktické výuce v Lázních Teplice v Čechách a.s.
 • praktický zápočet z provedení klasických masáží

- témata seminářů:

1. základní hmaty klasické masáže

2. klasická masáž - sestava pro DK zezadu, zpředu, sestava pro HK, sestava pro šíji a hlavu, sestava pro hrudník, břicho

3. praktická výuka v Lázních Teplice v Čechách a.s.

 

Rehabilitační propedeutika (RPF5)

prezentace ke stažení zde

Zápočtové požadavky:

 • Aktivní 80% účast na výuce seminářů
 • průběžné prokázání praktických dovedností
 • praktický zápočet z náplně seminářů

- témata seminářů:

1. obecné principy při vyšetř. metodách hybného systému - palpace hmatných bodů označení rovin těla a směrů

2. vyšetření antropometrie

3. vyšetření pohyblivosti páteře

4. goniometrie kloubů HK, DK a krční páteře

5. metoda SFTR

6. vyšetření zkrácených struktur

7. vyšetření hypermobility

Požadavky ke zkoušce

 • 2 písemné testy v průběhu semestru
 • ústní zkouška

- témata přednášek:

 1. Antropometrie I.
 2. Antropometrie II.
 3. Vyšetření pohyblivosti páteře.
 4. Goniometrie I.
 5. Goniometrie II.
 6. Metoda SFTR.
 7. Syndromy svalových dysbalancí dle prof. Jandy.
 8. Vyšetření zkrácených struktur.
 9. Vyšetření hypermobility.
 10. Opakování

Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody I (ZF15)

Zápočtové požadavky:

 • Aktivní účast na výuce seminářů - 80%.
 • Prokázání získaných praktických dovedností
 • Písemný test u Mgr. Zuzany Lhotské (Růžičkové)

- témata seminářů:

1. pasivní pohyb

2. aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí

3. kondiční cvičení

4. dechová gymnastika

5. relaxace

6. polohování

7. reedukace posturálních funkcí

8. samostatné výstupy studentů

9. samostatné výstupy studentů

 

Odborná souvislá praxe I (SPF15)

 • Písemné zpracování kineziologického rozboru dle zadání vyučujícího a stanovení programu fyzioterapie.
 • 100% účast na Odborné praxi.

Odborná souvislá praxe III (SPF35)

2 hodiny supervize týdně

Odborná souvislá praxe V (SPF55)

2 hodiny supervize týdně

 

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence


Rehabilitační ošetřovatelství (REHV5/ REHW)

Požadavky:

Zápočet: prokázání praktických dovedností, 80% docházka na výuku seminářů

Zkouška: ústní zkouška z témat přednášek a seminářů

 

- témata přednášek:
1. Úvod do předmětu, základní terminologie, polohování - rozdělení dle indikace a cílů, zásady manipulace s pacientem.
2. Léčebná rehabilitace, sociální rehabilitace, pedagogická rehabilitace, pracovní rehabilitace, typy rehabilitačních zařízení.
3. Péče o průchodnost dýchacích cest, péče o celkovou kondici, prevence TEN, imobilizační syndrom, psychologický aspekt.
4. Specifika rehabilitačního ošetřovatelství v indikační oblasti traumatologie.
5. Specifika rehabilitačního ošetřovatelství v indikační oblasti vnitřního lékařství, geriatrie.
6. Specifika rehabilitačního ošetřovatelství v indikační oblasti pediatrie.
7. Specifika rehabilitačního ošetřovatelství v indikační oblasti neurologie.

- témata seminářů:
1. Úvod a základní pohybové prvky, lůžko a vybavení nemocničního pokoje - ergonomie - "Škola zad"
2. Pasivní pohyb.
3. Aktivní pohyb.
4. Dechová gymnastika, respirační fyzioterapie.
5. Kondiční cvičení.
6. Polohování.
7. Reedukace posturálních funkcí

 

Kombinovaná forma studia


Katedra fyzioterapie

Bakalářská práce (BPFK5)

- zápočtové požadavky:

spolupráce s vedoucím bakalářské práce na obsahu a formálních náležitostech bakalářské práce v rámci osobních nebo elektronických konzultací dle stanoveného harmonogramu bakalářské práce - odevzdání teoretické části BP do 31.12.2017


Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody (ZF1K5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

zpracování videozáznamů - pasivní pohyb, respirační fyzioterapie, polohování, reedukace posturálních funkcí do 12.1.2018 Mgr. Lhotské

- výukový materiál

 

- témata seminářů:

1. úvod do předmětu, vymezení základních pojmů, anamnéza, krátkodobý program fyzioterapie

2. dechová gymnastika

3. aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí

4. pasivní pohyb

5. polohování

6. reedukace posturálních funkcí

 

Rehabilitační propedeutika (RPFK5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

prokázání praktických dovedností

 

Sport a TV zdrav. Postižených (TFK5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na semináři

 

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence


Rehabilitační ošetřovatelství (REVK5)


Požadavky:

Zápočet:

-          aktivní 80% účast na seminářích

-          průběžné prokázání praktických dovedností

Zkouška: ústní zkouška z témat přednášek a seminářů + samostudium

 

-témata přednášek:
1. konzultace:
Úvod do předmětu, základní terminologie. Polohování - rozdělení dle indikace a cílů, zásady manipulace s pacientem.
2. konzultace:
Specifika rehabilitačního ošetřovatelství v indikační oblasti vnitřního lékařství, pediatrie, geriatrie.
3. konzultace:
Specifika rehabilitačního ošetřovatelství v indikační oblasti neurologie, traumatologie.

-témata seminářů:

1. konzultace:
Úvod a základní pohybové prvky, lůžko a vybavení nemocničního pokoje - ergonomie.
Pasivní a aktivní pohyb, kondiční cvičení.
2. konzultace:
Polohování, cévní gymnastika, základní typy respirační fyzioterapie, mobilita, reedukace posturálních funkcí - pomůcky.
3. konzultace:
Ekonomie a účelnost pohybu při manipulaci s pacientem - prvky "Školy zad".
- Samostudium:
Léčebná rehabilitace, sociální rehabilitace, pedagogická rehabilitace, pracovní rehabilitace, typy rehabilitačních zařízení.
Péče o průchodnost dýchacích cest, péče o celkovou kondici, prevence tromboembolické nemoci, vertikalizace, imobilizační syndrom, psychologický aspekt.

 

Témata bakalářských prací

 1. Fyzioterapie po úrazu hlezenního kloubu
 2. Využití kineziotapu v prevenci a léčbě sportovních zranění
 3. Fyzioterapie u dětí s VDT
 4. Sportovní fyzioterapie (Téma zvolené po předchozí konzultaci)
 5. Možnosti konzervativní léčby hernie disku z pohledu fyzioterapeuta
 6. Vertebrogenní onemocnění (Téma zvolené po předchozí konzultaci)

Témata BP pro rok 2017/2018:

 

Curriculum vitae

Magisterské:

2014 - 2016

Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických odborných studíí

obor: Fyzioterapie

Magisterská práce: Ovlivnění svalových dysbalancí u sportujících dětí pomocí fyzioterapie

Školitel: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.


Bakalářské:

2010 - 2013

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

obor: Fyzioterapie

Bakalářská práce: Fyzioterapie po sportovním úrazu hlezenného kloubu

Školitel: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.


Zaměstnání:

2016 - dosud UJEP, odborný asistent

2015 - 2016  Demosthenes s. r. o.

2013 - 2015  ACME, Agentura domácí péče

 

 

Certifikáty

2018

 • Algoritmus a management terapie nohy u dětí od 2 do 17 let (Rehaspring s.r.o.)
 • Kurz Baňkování (Petr Maroušek Dis., PT, CTI)
 • Hypopresivní technika- workshop (Bc. Ivana Chalupecká)

2017

 • Hipoterapie (kurz probíhá)- ČHS
 • RCT-Roller Core Training (Petr Maroušek Dis., PT, CTI)
 • Moderní fyziotrénink-CORE (Dr. Švejcar)
 • MEDsport sympozium 2017- Podiatrie a pohybový aparát
 • Odborné sympozium- Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny
 • Terapie VAS- léze meziobratlové ploténky (Dr. Švejcar)

2016

 • Bazální stimulace a ergoterapie u nezralých novorozenců (odborný seminář)
 • Konference Nové trendy ve zdravotnických vědách IV.

2015

 • Rehabilitační konference Asociace studentů fyzioterapie- Úloha nitrobřišního tlaku v prevenci bolestí zad

 • 15. Ústecká rehabilitační konference

2014

 • Terapeutické využití kinesiotapu (Bc. Jitka Kobrová, MUDr. et Mgr. Robert Válka)

2013

 • Instruktor fitness (PaedDr. Petr Tlapák, CSc.)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP