Osobní stránky zaměstnanců

zpět

PhDr. Alena Charvátová, Ph.D.

fotka nenalezena

odborný asistent

Zápočtové požadavky z anatomie AN1E5, AN1F5 : docházka 80% (tzn.max. 2 absence za semestr, absence může být udělena i za nepřipravenost na cvičení a je na stejné úrovni jako absence kvůli nemoci), splnění 1-2 zápočtových testů za semestr, při nesplnění testu má student ještě další 2 možnosti opravy, a to formou ústního zkoušení. Sylabus předmětu vložen ve STAGU

Požadavky na předmět MK15 : splnění zápočtových požadavků dle pokynů vyučujícíh jednotlivých seminářů, ke zkoušce bude nutno splnit písemný test z učiva probraného na přednáškách.

Zápočtové požadavky FZ15 : 100% účast na seminářích, prokázání praktických a teoretických dovedností u praktického zkoušení

Požadavky na zápočet předmětu MK25 : pro slpnění zápočtu bude nutné prokázat praktické a teoretické znalosti z obsahu jednotlivých seminářů u praktické zkoušky.

Zápočtové požadavky na předmět AN1EK5 : je nutná 100% účast na seminářích a splnění zápočtového testu ze zadaného učiva. Pro splnění testu jsou 3 možnosti, poslední ústní formou.

Podmínky splnění zkoušky z předmětu FZ2K5 : po splnění zápočtu (zápočtové podmínky si určuje každý vyučující individualně)  prokázání teoretických znalostí u ústní zkoušky.

 

Zápočtové požadavky na předmět bakalářská práce:

Prezentace  části BP v týdnu od 15.10 2017

Odevzdání  zpracované literární rešerše a kineziologického rozboru pacienta do 1.1. 2018

 

Témata pro Bakalářské práce:

Fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním

Fyzioterapeutické ovlivnění stresové močovové inkontinencí

Fyzioterapie u pacientů s DMO

Fyzioterapie pacientů po CMP

Fyzioterapie u pacienta s parkinsononovou nemocí

Fyzioterapie u pacienta s roztroušenou sklerózou

Fyzioterapeutické možnosti pro zmírnění bolestí spojených s menstruačním cyklem

Ovlivnění bolesti zad u žen v prvním roce po porodu

Je možná i volba vlastního tématu BP, pokud si student nevybere z témat nabízených

 

 

Konzultace

PO: 8 - 9hod

Čt a pá po předchozí domluvě.

 

Curriculum vitae

  • 2012 - Rigorozní zkouška v oboru kinantropologie (PhDr.)
  • 2006 – 2011 : postgraduální studium na UK FTVS, obor kinantropologie, katedra sportů v přírodě
  • 2005 - semstrální stáž na Universidad de Vigo, Španělsko (absolvování kurzu manipulační terapie)
  • 2004 – 2006 : následné magisterské studium fyzioterapie a léčebné rehabilitace, Masarykova Universita v Brně, lékařská fakulta
  • 2000 – 2004: bakalářské studium fyzioterapie a léčebné rehabilitace, 2.lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Certifikáty

Odbroné certifikované kurzy:

Koncept bazálních programů a podprogramů Jarmily Čápové

Kineziotaping - metoda MTC

Fyzioterapeutické přístupy v léčbě močové inkontinence u žen

Dornova metoda

Publikační činnost

KRAČMAR, B, NOVOTNÝ, P. O, MRŮZKOVÁ, M., DUFKOVÁ (Charvátová)A., Lidská lokomoce přes pletenec ramenní, Rehabilitácia, Vol.44., No.1., 2007, s.3 – 13., ( uvedeno v RIV).

SEDLISKÁ, V., KRAČMAR, B., DUFKOVÁ (Charvátová) A., NOVOTNÝ, P. O., Terénní kineziologická analýza zapojení vybraných svalů dolních končetin při pohybové aktivitě – zatáčení na carvingových lyžích, Rehabilitácia, Vol. 44., No.3., 2007, s.145 – 150., ( uvedeno v RIV).

Bačáková R., Dufková A., KRAČMAR, B., Aktivace musculus latissimus dorsi při práci horní končetiny, Rehabilitace a fyzikální lékařství, Vol.15., No.3., 2008, s.110 - -113.

KRAČMAR, B., VYSTRČILOVÁ, M., DUFKOVÁ (Charvátová), A.. A human locomotion through shoulder girdle. Acta Universitatis Carolinae - Kinantropologica, 2008, sv. 1, s. 1–1. ISSN1211-2658.

MRŮZKOVÁ M.,KRAČMAR B.,VATĚROVÁ H.,DUFKOVÁ (Charvátová)A.,VYSTRČILOVÁ M., Lokomoce na vozíku, Pohybové aktivity v biosociálním kontextu, Universita Karlova v Praze, Karolinum 2009, s.120 – 127, ISBN 978-80-246-1553-0

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP