Osobní stránky zaměstnanců

zpět

doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.

fotka nenalezena

Požadavky ke zkoušce pro předměty v letním semestru:

 

 

Theorie ergoterapie 1. ročník ergo:

Zkouška ústní. Splněný úkolů: 1) Hodnocení bezbarierovosti veřejného prostoru.

2) Zpracování rešerše

Management a administrativa v ergoterapii 3. ročník ergo:

Zkouška ústní. Splněný úkol - posouzení pracoviště, které nabízí místo pro ergoterapeuta.

Ergodiagnostika a pracovní rehabilitace, 3. ročník ergo :

Zkouška ústní, zápočet za prezenci.

 

 

Kontakt

kancelář č. 17c

email: , jiri.votava@volny.cz jiri.votava@ujep.cz

+420 475 28 4250

Konzultace

pondělí 9-10, též 12.12.30 případně po domluvě

Témata diplomových prací - nabídka k výběru pro 2. ročník

Návrh témat k bakalářským pracím z oboru ergoterapie 2016 – 2017 Votava.

Obecné komentáře: Dávám přednost tomu, aby bakalářská práce pro studium ergoterapie nebyla založena na zpracování jedné kazuistiky. Aby se vyšlo z vybraného tématu a téma posuzovalo na skupině klientů či na dvou nebo několika kazuistikách, které pak nemusí být zpracovány tak podrobně, ale především z   hlediska daného tématu.

Klienty pro praktickou část práce nemohu navíc při své omezené praxi většinou nabídnout. Mohu navrhnout, na jaké zařízení se obrátit, případně možnost spolupráce zprostředkovat. Pokud budete o některém z uvedených témat uvažovat, rád vysvětlím, proč jsem ho navrhl a co považuji v rámci diplomky za podstatné. Také mohu posoudit vámi samotnými navržené téma a případně dám k němu svůj souhlas.

Vzhledem k existujícímu systému na STAGu nemám sílu všechna navržená témata zařadit ke svému jménu na STAG. Proto se v krátké době rozmyslete, zda si některé vyberete, dejte mi to vědět a já bych ho zařadil na STAG. Případně si domluvte se mnou konzultaci. Téma, označené x, již někdo zpracoval, po dohodě lze v upravené formě použít znovu.

1) Nácvik poruch kognitivních funkcí u osob v pozdní fázi rehabilitace po těžším poranění mozku.

2) Předpracovní hodnocení a předpracovní rehabilitace, předpoklady pro pracovní začlenění u osob po poranění (případně jiném poškození) mozku.

3) Nácvik soběstačnosti u osob v průběhu doléčování po operaci mozkových nádorů. X

4) Udržení kvality života a soběstačnosti prostředky ergoterapie u osob s následky poliomyelitidy v důchodovém věku (postpoliomyelitický syndrom), příklad stárnutí osoby s postižením.

5) Motivace účastníků České národní abilympiády v Pardubicích k provádění pracovních a zájmových činností, jak překonávají omezení při provádění těchto činností.

6) Osoby s progresivní polyartritidou, možnost udržení soběstačnosti prostřednictvím ergoterapie, zaměření na terapii ruky.

7) Role ergoterapeuta na táboře pro mládež (nebo pro děti) s tělesným či kombinovaným postižením, zvl. využití her.

8) Formy podporovaného zaměstnávání ve Sdružení Asistence při Jedličkově  ústavu v Praze, příklady úspěšně zaměstnaných klientů, důvody neúspěchů. X

9) Možnost provádění denních činností při afunkčnosti jedné ruky s využitím nácviku a kompenzačních pomůcek – možnost konkretizace u pacientů s CMP či jednostranně amputovaných. 2X

10) COPM – kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání, použití jeho českého překladu pro hodnocení klienta, srovnání s jinými přístupy a testy.

11) Využívání konceptu manželů Bobathových ergoterapeuty u centrální parézy dospělých (nejčastěji stavy po CMP), podobnost i odlišnost od přístupu fyzioterapeutů.

12) Omezení osob s těžší epilepsií v dospělosti při denních činnostech, možnost jejich pracovního uplatnění, snížení rizika úrazu (v závislosti na typu a frekvenci záchvatů).

13) Indikace současného předpisu vozíku mechanického i elektrického u osob po poškození krční míchy (či s DMO) a zácvik správného používání v bezbariérovém prostředí.

14) Osoby s roztroušenou sklerózou při středním stupni postižení, řešení soběstačnosti, zaměstnání a aktivního přístupu k životu. X

15) Hodnocení  předpokladů klienta pro řízení osobního auta s návrhem případných úprav řízení  (ve spolupráci s firmami, které úpravy provádí). Možno specifikovat na pacienty s poúrazovou paraplegií či tetraplegií, případně s dětskou mozkovou obrnou (tedy několik témat).

16) Výroba a aplikace termoplastických dlah u pacientů po operacích ruky, v návaznosti na specialisované pracoviště (např. Centrum chirurgie ruky, Vysoké nad Jizerou).

17) Ergoterapeutické hodnocení následků přerušení některého z hlavních periferních nervů na HK – důsledek pro funkci ruky a terapie v průběhu reinervace. X

18) Funkční porucha následkem parézy brachiálního plexu, možnost kompenzace při provádění ADL, využití pomůcek.

19) Ergoterapeutické přístupy, umožňující šetření energie při provádění ADL, aplikace u osob s omezenou možností zátěže, tedy kardiaků či dalších interních diagnóz (např. onkologičtí pacienti, selhání ledvin či jater). X

20) Ergoterapeutické přístupy u osob s Parkinsonovou nemocí se zaměřením na soběstačnost a prevenci pádů.

21) Hodnocení soběstačnosti jako předpoklad pro přidělení příspěvku na péči úřadem práce – platná vyhláška a návrh na upřesnění metodiky z ergoterapeutického hlediska. X

22) Hodnocení soběstačnosti u chlapců s diagnózou muskulární dystrofie (zvl. Duchennova typu) – snaha o udržení maximální soběstačnosti v ADL i školních činnostech, spoluúčast osobní asistence.

23) Potřeba specifického ergoterapeutického přístupu u dětí a mládeže s jiným tělesným postižením nežli DMO (meningomyelokela, artrogrypóza, dysmelie, vrozená lomivost kostí). Využití pomůcek. Námět na několik prací podle uvedených diagnóz.

24) Snaha o udržení soběstačnosti a specificky jemné motoriky rukou a zvládání poruch řeči a polykání u osob s amyotrofickou laterální sklerózou.

25) Zjišťování programu některé z agentur pro poskytování osobní asistence, služby poskytované z příspěvku na péči: Typy zdravotního postižení u klientů, jejich spokojenost, požadované služby. X

26) Situace klientů Úřadů práce se zdravotním postižením, žádajících zprostředkování pracovní příležitosti – složení klientely a posouzení pracovních předpokladů z hlediska ergoterapie.

27) Jak chronická bolest (bez jednoznačných organických příčin) ovlivňuje kvalitu života včetně soběstačnosti a pracovních schopností – strategie ergoterapie ke zlepšení funkčnosti.

28) Těžký diabetes mellitus s komplikacemi – diabetická polyneuropatie, diabetická noha, důsledky v oblasti soběstačnosti a v dalších oblastech života, možnost ergoterapeutické intervence.

29) Následky rozsáhlejších popálenin u dospělého, především na rukou a v obličeji, řešení problémů v oblasti soběstačnosti a v dalších oblastech života.

30) Problematika těhotenství a péče o narozené dítě u těžce postižené ženy (např. vozíčkářky), možnost zvládat konkrétní činnosti s tím související. X

31) Využívání bezbariérových bytů v některém větším městě (např. Praha, Brno, Ústí, Plzeň…). Typy obyvatel, kriteria přidělování, vlastní vybavení bytu (jeho případné nedostatky) a doplňky a úpravy, které si nechají provést obyvatelé.

32) Možnost převážení větších věcí (např. nákupů) na mechanickém či elektrickém vozíku, využití pomůcek (batohů, tašek apod.), případně dostupných služeb.

33) Při zahraniční praxi v rámci Erasmu by bylo možné zpracovat některé z uvedených témat (či vlastní téma) a porovnat pak situaci u obdobných pacientů u nás.

34) Syndrom karpálního tunelu, rozsah omezení funkce horních končetin a ovlivnění kvality života (např. spánku), změna situace při chirurgickém uvolnění n. medianus. Nabízím vlastní kasuistiku. X

35) Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na VŠ (konkrétně UJEP), omezení, která při studiu vnímají, typ pomoci od Poradny pro tyto studenty.

Curriculum vitae

MUDr - Fakulta všeobecného lékařství Praha 1965

atestace neurologie 1971, fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace 1975, neurologie II.st. 1978

CSc z neurologie 1983

docent z rehabilitace 1990

Certifikáty

 

Publikační činnost

viz zde

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800