Osobní stránky zaměstnanců

zpět

doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.

fotka nenalezena

Požadavky ke zkoušce pro předměty v zimním semestru:

 

Úvod do ergoterapie 1. ročník ergo:

Zkouška ústní. Aktivní účast na přednáškách Splnění úkolů: 1) Tabulka rolí u konkrétní osoby.

2) Rozbor uměleckého díla s OZP. 3) Zpracování webové stránky související s oborem.

Sociální rehabilitace a legislativa 3. ročník ergo:

Zkouška ústní. Aktivní účast na přednáškách. Splněný úkol - posouzení činnosti konkrétní organizace.

Ergodiagnostika a pracovní rehabilitace, 3. ročník ergo :

Zkouška ústní. Aktivní účast na přednáškách. Splněný úkol - kasuistika z oblasti neurologie.

Ergoterapie. 3. ročník fyzio:

Aktivní účast na přednáškách K zápočtu: Kasuistika s použitím práce ergoterapeuta.

Zkouška písemná formou testu.

 

 

 

Kontakt

kancelář č. 17c

email: , jiri.votava@volny.cz

jiri.votava@ujep.cz

+420 475 28 4250

Konzultace

pondělí 11- 12, vhodné předem konzultaci ohlásit, případně jindy po domluvě

Témata diplomových prací - nabídka k výběru pro 2. ročník:

 

Curriculum vitae

MUDr - Fakulta všeobecného lékařství Praha 1965

atestace neurologie 1971, fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace 1975, neurologie II.st. 1978

CSc z neurologie 1983

docent z rehabilitace 1990

v letech 1992 - 2004 přednosta Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK v Praze.

v letech 1986-2016 člen výboru Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (SRFM) ČLS postupně ve funkcích vědecký sekretář a místopředseda

2003-2017 delegát SRFM v Evropské sekci rehabilitační a fyzikální medicíny UEMS.

V letech 1977 - 2004 vedoucí Komise pro využití jógy v rehabilitaci SRFM.

V letech 1991 až dosud Český národní tajemník v celosvětové organizaci Rehabilitation International.

Čestný člen České asociace ergoterapeutů

Certifikáty

 

Publikační činnost

viz zde

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800