Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Kurzy na FZS KOPA
Kurz předporodní přípravy
Kurzy na FZS KF
Těhotenské cvičení
Kurzy na FZS KF
Cvičení pro zdravé PD
Zážitkový kurz sebeobrany a neodkladné první pomoci
Více informací/registrace
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1314
15161718192021
2223 24 25 26 27 28
29 30 31
Přihlásit


Osobní stránky zaměstnanců

zpět

doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.

fotka nenalezena

Požadavky ke zkoušce pro předměty v letním semestru:

 

 

Theorie ergoterapie 1. ročník ergo:

Zkouška ústní. Splněný úkolů: 1) Hodnocení bezbarierovosti veřejného prostoru.

2) Zpracování rešerše

Management a administrativa v ergoterapii 3. ročník ergo:

Zkouška ústní. Splněný úkol - posouzení pracoviště, které nabízí místo pro ergoterapeuta.

Ergodiagnostika a pracovní rehabilitace, 3. ročník ergo :

Zkouška ústní, zápočet za prezenci.

 

 

Kontakt

kancelář č. 17c

email: , jiri.votava@volny.cz jiri.votava@ujep.cz

+420 475 28 4250

Konzultace

pondělí 9-10, též 12.12.30 případně po domluvě

Témata diplomových prací - nabídka k výběru pro 2. ročník

Návrh témat k bakalářským pracím z oboru ergoterapie 2016 – 2017 Votava.

Obecné komentáře: Dávám přednost tomu, aby bakalářská práce pro studium ergoterapie nebyla založena na zpracování jedné kazuistiky. Aby se vyšlo z vybraného tématu a téma posuzovalo na skupině klientů či na dvou nebo několika kazuistikách, které pak nemusí být zpracovány tak podrobně, ale především z   hlediska daného tématu.

Klienty pro praktickou část práce nemohu navíc při své omezené praxi většinou nabídnout. Mohu navrhnout, na jaké zařízení se obrátit, případně možnost spolupráce zprostředkovat. Pokud budete o některém z uvedených témat uvažovat, rád vysvětlím, proč jsem ho navrhl a co považuji v rámci diplomky za podstatné. Také mohu posoudit vámi samotnými navržené téma a případně dám k němu svůj souhlas.

Vzhledem k existujícímu systému na STAGu nemám sílu všechna navržená témata zařadit ke svému jménu na STAG. Proto se v krátké době rozmyslete, zda si některé vyberete, dejte mi to vědět a já bych ho zařadil na STAG. Případně si domluvte se mnou konzultaci. Téma, označené x, již někdo zpracoval, po dohodě lze v upravené formě použít znovu.

1) Nácvik poruch kognitivních funkcí u osob v pozdní fázi rehabilitace po těžším poranění mozku.

2) Předpracovní hodnocení a předpracovní rehabilitace, předpoklady pro pracovní začlenění u osob po poranění (případně jiném poškození) mozku.

3) Nácvik soběstačnosti u osob v průběhu doléčování po operaci mozkových nádorů. X

4) Udržení kvality života a soběstačnosti prostředky ergoterapie u osob s následky poliomyelitidy v důchodovém věku (postpoliomyelitický syndrom), příklad stárnutí osoby s postižením.

5) Motivace účastníků České národní abilympiády v Pardubicích k provádění pracovních a zájmových činností, jak překonávají omezení při provádění těchto činností.

6) Osoby s progresivní polyartritidou, možnost udržení soběstačnosti prostřednictvím ergoterapie, zaměření na terapii ruky.

7) Role ergoterapeuta na táboře pro mládež (nebo pro děti) s tělesným či kombinovaným postižením, zvl. využití her.

8) Formy podporovaného zaměstnávání ve Sdružení Asistence při Jedličkově  ústavu v Praze, příklady úspěšně zaměstnaných klientů, důvody neúspěchů. X

9) Možnost provádění denních činností při afunkčnosti jedné ruky s využitím nácviku a kompenzačních pomůcek – možnost konkretizace u pacientů s CMP či jednostranně amputovaných. 2X

10) COPM – kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání, použití jeho českého překladu pro hodnocení klienta, srovnání s jinými přístupy a testy.

11) Využívání konceptu manželů Bobathových ergoterapeuty u centrální parézy dospělých (nejčastěji stavy po CMP), podobnost i odlišnost od přístupu fyzioterapeutů.

12) Omezení osob s těžší epilepsií v dospělosti při denních činnostech, možnost jejich pracovního uplatnění, snížení rizika úrazu (v závislosti na typu a frekvenci záchvatů).

13) Indikace současného předpisu vozíku mechanického i elektrického u osob po poškození krční míchy (či s DMO) a zácvik správného používání v bezbariérovém prostředí.

14) Osoby s roztroušenou sklerózou při středním stupni postižení, řešení soběstačnosti, zaměstnání a aktivního přístupu k životu. X

15) Hodnocení  předpokladů klienta pro řízení osobního auta s návrhem případných úprav řízení  (ve spolupráci s firmami, které úpravy provádí). Možno specifikovat na pacienty s poúrazovou paraplegií či tetraplegií, případně s dětskou mozkovou obrnou (tedy několik témat).

16) Výroba a aplikace termoplastických dlah u pacientů po operacích ruky, v návaznosti na specialisované pracoviště (např. Centrum chirurgie ruky, Vysoké nad Jizerou).

17) Ergoterapeutické hodnocení následků přerušení některého z hlavních periferních nervů na HK – důsledek pro funkci ruky a terapie v průběhu reinervace. X

18) Funkční porucha následkem parézy brachiálního plexu, možnost kompenzace při provádění ADL, využití pomůcek.

19) Ergoterapeutické přístupy, umožňující šetření energie při provádění ADL, aplikace u osob s omezenou možností zátěže, tedy kardiaků či dalších interních diagnóz (např. onkologičtí pacienti, selhání ledvin či jater). X

20) Ergoterapeutické přístupy u osob s Parkinsonovou nemocí se zaměřením na soběstačnost a prevenci pádů.

21) Hodnocení soběstačnosti jako předpoklad pro přidělení příspěvku na péči úřadem práce – platná vyhláška a návrh na upřesnění metodiky z ergoterapeutického hlediska. X

22) Hodnocení soběstačnosti u chlapců s diagnózou muskulární dystrofie (zvl. Duchennova typu) – snaha o udržení maximální soběstačnosti v ADL i školních činnostech, spoluúčast osobní asistence.

23) Potřeba specifického ergoterapeutického přístupu u dětí a mládeže s jiným tělesným postižením nežli DMO (meningomyelokela, artrogrypóza, dysmelie, vrozená lomivost kostí). Využití pomůcek. Námět na několik prací podle uvedených diagnóz.

24) Snaha o udržení soběstačnosti a specificky jemné motoriky rukou a zvládání poruch řeči a polykání u osob s amyotrofickou laterální sklerózou.

25) Zjišťování programu některé z agentur pro poskytování osobní asistence, služby poskytované z příspěvku na péči: Typy zdravotního postižení u klientů, jejich spokojenost, požadované služby. X

26) Situace klientů Úřadů práce se zdravotním postižením, žádajících zprostředkování pracovní příležitosti – složení klientely a posouzení pracovních předpokladů z hlediska ergoterapie.

27) Jak chronická bolest (bez jednoznačných organických příčin) ovlivňuje kvalitu života včetně soběstačnosti a pracovních schopností – strategie ergoterapie ke zlepšení funkčnosti.

28) Těžký diabetes mellitus s komplikacemi – diabetická polyneuropatie, diabetická noha, důsledky v oblasti soběstačnosti a v dalších oblastech života, možnost ergoterapeutické intervence.

29) Následky rozsáhlejších popálenin u dospělého, především na rukou a v obličeji, řešení problémů v oblasti soběstačnosti a v dalších oblastech života.

30) Problematika těhotenství a péče o narozené dítě u těžce postižené ženy (např. vozíčkářky), možnost zvládat konkrétní činnosti s tím související. X

31) Využívání bezbariérových bytů v některém větším městě (např. Praha, Brno, Ústí, Plzeň…). Typy obyvatel, kriteria přidělování, vlastní vybavení bytu (jeho případné nedostatky) a doplňky a úpravy, které si nechají provést obyvatelé.

32) Možnost převážení větších věcí (např. nákupů) na mechanickém či elektrickém vozíku, využití pomůcek (batohů, tašek apod.), případně dostupných služeb.

33) Při zahraniční praxi v rámci Erasmu by bylo možné zpracovat některé z uvedených témat (či vlastní téma) a porovnat pak situaci u obdobných pacientů u nás.

34) Syndrom karpálního tunelu, rozsah omezení funkce horních končetin a ovlivnění kvality života (např. spánku), změna situace při chirurgickém uvolnění n. medianus. Nabízím vlastní kasuistiku. X

35) Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na VŠ (konkrétně UJEP), omezení, která při studiu vnímají, typ pomoci od Poradny pro tyto studenty.

Curriculum vitae

MUDr - Fakulta všeobecného lékařství Praha 1965

atestace neurologie 1971, fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace 1975, neurologie II.st. 1978

CSc z neurologie 1983

docent z rehabilitace 1990

Certifikáty

 

Publikační činnost

viz zde

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800